ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pinch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pinch*, -pinch-

pinch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinch (vt.) หยิก See also: เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ Syn. nip, squeeze
pinch (vi.) หยิก See also: เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ Syn. nip, squeeze
pinch (vi.) รัดแน่นเกินไป See also: บีบแน่นเกิน
pinch (vt.) รัดแน่นเกินไป See also: บีบแน่นเกิน Syn. compression, hurt, torment
pinch (vt.) ทำให้เหี่ยวแห้ง
pinch (vt.) ทำให้ขัดสน See also: ทำให้อัตคัด
pinch (vt.) ขโมย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฉกฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย Syn. pilfer, purloin
pinch (vt.) กักขัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: จับกุม Syn. arrest, catch
pinch (vt.) ขัดขวาง See also: กีดขวาง, กั้นขวาง
pinch (vi.) ประหยัด
pinch (vt.) ทำให้กลุ้ม See also: ทำให้ไม่สบายใจ
pinch (n.) การหยิก See also: การหนีบ Syn. nip, squeeze
pinch (n.) ความกดดัน See also: ความอึดอัด Syn. pressure
pinch (n.) จำนวนน้อยมาก See also: จำนวนหยิบมือ
pinch (n.) การฉกฉวย (คำไม่เป็นทางการ) See also: การขโมย
pinch (n.) ความอัตคัด See also: ความขัดสน
pinch (n.) สถานการณ์คับขัน See also: สถานการณ์ลำบาก, สภาวะฉุกเฉิน
pinch and scrape (idm.) ประหยัดมาก See also: รัดเข็มขัด, ตระหนี่
pinch bar (n.) ชะแลง See also: เหล็กงัด Syn. lever
pinch-hit (vi.) เข้าตีลูกแทน (กีฬาเบสบอล) Syn. replace, act for
pinch-hit (vi.) ทำหน้าที่แทน Syn. replace, act for
pinch-hit (n.) การเข้าตีลูกแทน (กีฬาเบสบอล)
pinchers (n.) คีม Syn. pliers, forceps
pinchfork (n.) คราดใช้กวาดฟาง
pinchpenny (vt.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. miser
English-Thai: HOPE Dictionary
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
English-Thai: Nontri Dictionary
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีบ (v.) pinch See also: tong, grip, clamp, nip, fork over Syn. หนีบ, จับ, หยิบ, ถือ
หนีบ (v.) pinch See also: grip, clamp, nip, fork out Syn. คีบ, บีบ
หยิก (v.) pinch See also: nip
แหนบ (v.) pinch See also: nip, clamp Syn. หนีบ, คีบ
จิกหัว (v.) pinch the hair and pull See also: pull someone´s hair
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to ask this guy to pinch me to make sure I wasn't dreaming.ผมต้องขอให้ผู้ชายข้างๆ ผมหยิกผม เพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่ได้ฝันไป
Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire.คานธีจะพบว่า ต้องใช้มากกว่าเกลืออีกมาก ที่จะทำลายราชอาณาจักรอังกฤษ
He'll pinch my cheek.คุณปู่ชอบมาหยิกแก้มผม
You besiege me, you bring the milk you send me false notices... you send gas workers, you pinch my letters.เธอเข้ามาใกล้ตัวฉัน เอานมมาให้ แล้วก็ส่งใบสั่งจ่ายปลอมๆ มาอีก เธอส่งคนมาซ่อมแก๊ส แถมยังปล้นจดหมายฉันไปอีก
You took your first pinch like a man and learned the two greatest things in life.นายถูกจับครั้งแรกอย่างลูกผู้ชาย และเรียนรู้สิ่งสำคัญสองสิ่งในชีวิต
Now, I'm gonna go pinch a loaf. When I come back, this is all gone, right?ตอนนี้ฉันจะไปหยิกก้อน เมื่อผมกลับมานี้เป็นสิ่งที่หายไปใช่มั้ย?
But don't forget to sprinkle them with just a pinch of grimeแต่อย่าลืมโรยด้วยฝุ่นเพียงหยิบมือ
Now crush the garlic in the mortar with a pinch of salt.ตำกระเทียมให้แหลก เหยาะเกลือหยิบมือ
Then a pinch of ground clove and a generous amount of cinnamon.โรยลูกกระวานป่นกับอบเชยลงไปผสม
A pinch of passionใส่ความใคร่ลงเล็กน้อย
A little more mayonnaise, a pinch of paprika.ราดมายองเนสนิดหน่อย ผงพริกหยวกโรยหน้า
An ounce of bargaining, a pinch of trickery, a soupçon of intimidation, et voil?แค่ต่อรองนิดหน่อย ผสมหลอกล่อติ๊ดนึง ข่มขวัญเข้าไว้ เสร็จเจ๊ฮ่ะ

pinch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钳 / 鉗] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag
节俭[jié jiǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄢˇ, 节俭 / 節儉] thrifty; penny-pinching

pinch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンチヒッター[, pinchihitta-] (n) pinch hitter; (P)
ピンチランナー[, pinchiranna-] (n) pinch runner
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
危機打者[ききだしゃ, kikidasha] (n) pinch hitter
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
摘み(P);摘まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P)
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle)
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
パクる[, paku ru] (v5r) (1) to steal; to rip off; to nick; to filch; to pinch; (2) to arrest; to pinch; to nab
ピンチ[, pinchi] (n) (1) crisis (eng
ピンチコック[, pinchikokku] (n) pinchcock
代打[だいだ, daida] (n) pinch-hitting; (P)
山獏;山貘[やまばく;ヤマバク, yamabaku ; yamabaku] (n) (uk) mountain tapir (Tapirus pinchaque)
拮据[きっきょ, kikkyo] (n,vs) (arch) diligence; assiduity; pinching; hard toil
節約家[せつやくか, setsuyakuka] (n) (See 浪費家) pennypincher; saver; frugal person
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P)

pinch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิ[v.] (bi) EN: pinch off ; break off FR:
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp ; pinch FR: saisir
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off FR: cueillir ; couper avec les ongles
อิ๊บ[v.] (ip) EN: pinch FR:
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab ; pinch FR:
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair FR:
การวิเคราะห์พินช์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: pinch analysis FR:
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract FR: presser ; écraser
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over ; pick with pincers/shopsticks ; take up FR: pincer ; serrer
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
แหนบ[v.] (naēp) EN: pinch ; nip ; clamp FR:
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp FR: pincer ; serrer
รองเท้ากัด [n. exp.] (røngthāo ka) EN: shoes that pinch ; shoes that hurt FR:
เทคโนโลยีพินช์[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: pinch technology FR:
หยิก[v.] (yik) EN: pinch ; nip FR: pincer ; serrer
ไก่รองบ่อน[n. (loc.)] (kairøngbǿn) EN: runner-up ; second string ; pinch-hitter (inf.) FR:
คีมปากจิ้งจก[n. exp.] (khīm pāk ji) EN: needle-nose pliers ; long-nose pliers ; pinch-nose pliers ; snipe-nose pliers FR:
คีมปากยาว[n. exp.] (khīm pāk yā) EN: needle-nose pliers ; long-nose pliers ; pinch-nose pliers ; snipe-nose pliers FR:
ความตระหนี่ถี่เหนียว[n. exp.] (khwām tranī) EN: penny-pinching FR:
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red ; electrum FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]
ตระหนี่ถี่เหนียว[adj.] (tranī thī n) EN: penny-pinching FR:

pinch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt
Andruckrolle {f}pinch roller
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage
Pfennigfuchser {m}penny pincher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pinch
Back to top