ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infect*, -infect-

infect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infect (vi.) ติดโรค See also: ติดเชื้อ
infect (vt.) ทำให้ติดเชื้อ See also: ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ Syn. contaminate, pollute, affect
infect with (phrv.) ทำให้ติดเชื้อโรค See also: ทำให้ติดโรค
infected (adj.) ซึ่งติดโรค See also: ซึ่งติดเชื้อ, ซึ่งเป็นโรค
infection (n.) การติดเชื้อ See also: การติดโรค Syn. contamination, contagion
infectious (adj.) ซึ่งติดเชื้อ See also: ติดต่อกันได้ Syn. contagious, spreading Ops. uninfectious
infective (adj.) ทำให้ติดเชื้อได้ Syn. germ-carrying, pestiferous, contagious
English-Thai: HOPE Dictionary
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
infectious(อินเฟค'เชิส) adj. ติดเชื้อ,ติดเชื้อโรค,ติดต่อโรค,ติดผู้อื่น,มีผลต่อผู้อื่น., See also: infectiousness n., Syn. catching,contagious,communicable,transmissible
infective(อินเฟค'ทิฟว) adj. ดูinfectious, See also: infectivity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
infect(vt) ทำให้ติดเชื้อ,ระบาด,ติดต่อ,ทำให้ติดโรค
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infectติดเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infectionการติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infectious-ติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infective splenomegaly; splenomegaly, infectiousม้ามโตเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectการติดเชื้อ [การแพทย์]
Infectedติดเชื้อ [การแพทย์]
Infectionการติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infectiousติดเชื้อ, ซึ่งติดเชื้อ [การแพทย์]
Infective Agentsเชื้อก่อโรค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดเชื้อ (v.) infect with See also: catch, contract a disease Syn. ติดโรค
ยาฆ่าเชื้อโรค (n.) anti-infective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't infect him with the idea that it's okay to quit, that it's okay to be a failure.อย่าทำนะฌอน อย่าทำให้เขามีความคิด แบบนั้นนะมีแต่พังกับพังลูกเดียว
The last meteor shower left 10 times as much rock to infect people than the last.อุกกาบาตตกครั้งนี้มีผลเป็น 10 เท่าของผลกระทบครั้งก่อน
And infect the whole town.แล้วก็แพร่เชื้อ ไปทั่วเมือง
It's a viral infection. It can infect the fetus.มันติดเชื้อไวรัส มันสามารถติดต่อไปยังตัวอ่อนได้
If there is anyone here who thinks we're gonna fail, they better leave now, or it'll infect everyone else.เอาล่ะ ในนี้มีใครบ้างมั้ย ที่คิดว่าพวกเราล้มเหลว ก็ควรออกไปซะ ตอนนี้ จะได้ไม่กระทบคนอื่น
Brainiac did infect someone, but it's already over.เบรนนิแอคมันสิงร่างคนไปแล้ว แต่มันจบไปแล้ว
That spirit is going to infect our hospital.ความคิดแบบนั้นก็จะติดในโรงพยาบาลของเรา
We have to make an example of her so that she doesn't infect others.เราต้องใช้เธอเป็นตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เธอแพร่เชื้อ ไปยังคนอื่นๆ
Even though I worked so hard to not infect her...Even though I worked so hard to not infect her...
Skin-walkers infect you with a single bite.สกินวอลเกอทำให้เกิดการติดเชื้อภายในการกัดทีเดียว
So if you do care about me, don't infect me.ดังนั้นถ้าพวกคุณเป็นห่วงผมจริง
As soon as the courier figures out what's going on, he could release the virus, infect this entire plane, before or after we land.ทันทีที่คนส่งของถูกพบ เขาจะปล่อยไวรัส ให้ติดเชื้อกันทั้งเครื่องบิน ก่อนหรือหลังที่เราจะร่อนลงละ

infect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 氨吖啶] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant)
肉毒梭状芽孢杆菌[ròu dú suō zhuàng yá bāo gǎn jūn, ㄖㄡˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄧㄚˊ ㄅㄠ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 肉毒梭状芽孢杆菌 / 肉毒梭狀芽孢桿菌] Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
病株[bìng zhū, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨ, 病株] diseased or infected plant
杀菌[shā jùn, ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ, 杀菌 / 殺菌] disinfectant; to disinfect
消毒[xiāo dú, ㄒㄧㄠ ㄉㄨˊ, 消毒] disinfect; sterilize
消毒剂[xiāo dú jì, ㄒㄧㄠ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 消毒剂 / 消毒劑] disinfectant
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
[zhài, ㄓㄞˋ, 瘵] foci of tubercular infection
病灶[bìng zào, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄠˋ, 病灶] focus (of infection)
熏蒸剂[xūn zhēng jì, ㄒㄩㄣ ㄓㄥ ㄐㄧˋ, 熏蒸剂 / 燻蒸劑] fumigant (insecticide or disinfectant)
贾第虫病[Jiǎ dì chóng bìng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 贾第虫病 / 賈第蟲病] Giardiasis, a form of gastro-enteritis caused by infection of gut by Giardia lamblia protozoan parasite
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
传染[chuán rǎn, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 传染 / 傳染] infect; contagious
传染病[chuán rǎn bìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, 传染病 / 傳染病] infectious disease; contagious disease; pestilence
感染[gǎn rǎn, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 感染] infection; to infect; to influence
感染剂量[gǎn rǎn jì liàng, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 感染剂量 / 感染劑量] infective dose
感染性腹泻[gǎn rǎn xìng fù xiè, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 感染性腹泻 / 感染性腹瀉] infective diarrhea
感染者[gán rǎn zhě, ㄍㄢˊ ㄖㄢˇ ㄓㄜˇ, 感染者] infected person
[zhān, ㄓㄢ, 沾] infected by; moisten; receive favors
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发炎 / 發炎] inflamed from infection or injury; inflamation
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, 感染力] inspiration; infectious (enthusiasm)
实验室感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 实验室感染 / 實驗室感染] laboratory infection
混合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 混合感染] mixed infection
感染人数[gǎn rǎn rén shù, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, 感染人数 / 感染人數] number of infected persons
续发感染[xù fā gǎn rǎn, ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 续发感染 / 續發感染] secondary infection
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, 传染源 / 傳染源] source of an infection
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 股癣 / 股癬] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch
阴道炎[yīn dào yán, ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, 阴道炎 / 陰道炎] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis
手足口症[shǒu zú kǒu zhèng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄎㄡˇ ㄓㄥˋ, 手足口症] human hand foot and mouth disease, a viral infection

infect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソジン[, isojin] (n) Isodine (iodine based disinfectant)
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians)
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection
サイレントインフェクション[, sairentoinfekushon] (n) silent infection
ペット病[ペットびょう, petto byou] (n) pet-communicated infection
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome
下痢が移った[げりがうつった, gerigautsutta] (exp) infected with diarrhea (diarrhoea)
不顕性感染[ふけんせいかんせん, fukenseikansen] (n) inapparent infection; subclinical infection
伝染る;染る[うつる(gikun), utsuru (gikun)] (v5r,vi) (See 移る・うつる・5) to be infected; to be contagious
伝染性単核球症[でんせんせいたんかくきゅうしょう, densenseitankakukyuushou] (n) infectious mononucleosis; mono; glandular fever
伝染性紅斑[でんせんせいこうはん, densenseikouhan] (n) erythema infectiosum
伝染性軟属腫[でんせんせいなんぞくしゅ, densenseinanzokushu] (n) molluscum contagiosum (viral infection of the skin)
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] (n) infectious disease; contagious disease; epidemic; (P)
感染[かんせん, kansen] (n,vs,adj-no) infection; contagion; (P)
感染予防[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control
感染症対策[かんせんしょうたいさく, kansenshoutaisaku] (n) infection control measures
敗血症性[はいけっしょうせい, haikesshousei] (n,adj-no) septic (infected with bacteria)
日和見感染[ひよりみかんせん, hiyorimikansen] (n) opportunistic infection
林檎病[りんごびょう, ringobyou] (n) slap-cheek (erythema infectiosum)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
殺菌[さっきん, sakkin] (n,vs,adj-no) sterilization; sterilisation; disinfection; (P)
殺菌剤[さっきんざい, sakkinzai] (n) disinfectant; germicide
殺菌消毒剤[さっきんしょうどくざい, sakkinshoudokuzai] (n) disinfectant
消毒[しょうどく, shoudoku] (n,vs) disinfection; sterilization; sterilisation; (P)
消毒剤[しょうどくざい, shoudokuzai] (n) antiseptic; disinfectant
消毒薬[しょうどくやく, shoudokuyaku] (n) disinfectant
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P)
疫神[えきじん, ekijin] (n) (See 疫病神) god who spreads infectious diseases; god of pestilence
白点病[はくてんびょう, hakutenbyou] (n) ich (Ichthyophthirius multifiliis) infection; white spot (protozoan infection of freshwater fish)
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
空気感染[くうきかんせん, kuukikansen] (n,adj-no) air-borne infection
経口感染[けいこうかんせん, keikoukansen] (n) oral infection; orally transmitted infection
膣カンジダ症;膣カンジタ症[ちつカンジダしょう(膣カンジダ症);ちつカンジタしょう(膣カンジタ症), chitsu kanjida shou ( chitsu kanjida shou ); chitsu kanjita shou ( chitsu kanjita s] (n) (See カンジダ膣炎) vaginal yeast infection; thrush; candidiasis
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants
赤星病[あかぼしびょう, akaboshibyou] (n) Gymnosporangium rust (plant infection)
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P)
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection

infect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงคอ[v. exp.] (long khø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat FR: infecter la gorge
ปนเปื้อน[v.] (pon peūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute FR: contaminer
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
อักเสบ[adj.] (aksēp) EN: infected ; inflamed FR:
บาดทะพิษ[n.] (bātthaphit) EN: bacterial infection ; streptococcus ; streptococci [pl] FR:
เบญกานี[n.] (bēnyakānī) EN: Quercus infectoria FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.] FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus ; fungi [pl] ; fungal infection ; thrush FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease FR: peste [f] ; choléra [m]
หูชั้นกลางอักเสบ[n. exp.] (hū chan klā) EN: otitis media ; middle ear infection FR:
เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (jēn lāng me) EN: FR: gel antiseptique pour les mains [m] ; gel désinfectant pour les mains [m]
การอักเสบ[n.] (kān aksēp) EN: inflammation ; infection FR: inflammation [f]
การอักเสบติดเชื้อ[n. exp.] (kān aksēp t) EN: infection FR:
การฆ่าเชื้อ[n. exp.] (kān khā che) EN: desinfection ; sterilization FR: désinfection [f] ; stérilisation [f]
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt k) EN: disease outbreak FR: contagion d'une maladie [f] ; contagion [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]
การติดเชื้อ[n. exp.] (kān tit che) EN: infection FR: infection [f]
การติดเชื้อจากน้ำ[n. exp.] (kān tit che) EN: waterborne disease ; wate-borne infection FR:
การติดโรค[n. exp.] (kān tit rōk) EN: infection FR: infection [f]
ฆ่าเชื้อ[v.] (khā cheūa) EN: sterilize ; disinfect ; purify ; clean FR: désinfecter ; nettoyer
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarō) EN: disinfect ; kill germs FR: désinfecter ; pasteuriser
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กระดูกอักเสบ[n. exp.] (kradūk aksē) EN: osteitis ; bone infection FR:
น้ำยาบ้วนปาก[n. exp.] (nāmyā būan ) EN: mouthwash FR: désinfectant buccal [m]
หนองในเทียม[n. exp.] (nøng-nai th) EN: chlamydia infection FR:
ผู้ติดเชื้อ [n. exp.] (phū tit che) EN: FR: personne infectée [f] ; personne contaminée [f]
ป้องกันการติดเชื้อ[v. exp.] (pǿngkan kān) EN: FR: prévenir les infections
ปนเปื้อน[adj.] (pon peūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted FR: contaminé ; pollué
โรคหนองในเทียม[n. exp.] (rōk nøng-na) EN: chlamydia infection FR:
โรคไร้เชื้อ[n. exp.] (rōk rai che) EN: non-infectious disease ; non-communicable diseases [NCDs] FR: maladie non infectieuse [f]
โรคติดเชื้อ[n. exp.] (rōk tit che) EN: infectious disease FR: maladie infectieuse [f]
โรคติดต่อ[n. exp.] (rōk tittø) EN: contagious disease ; infectious disease FR: maladie contagieuse [f]
ต้านการติดเชื้อ[adj.] (tān kān tit) EN: anti-infective FR: anti-infectieux
ท่อปัสสาวะอักเสบ[n. exp.] (thø patsāwa) EN: urethritis ; urinary infection FR: inflammation de l'urètre [f]
ติดเชื้อ[v.] (titcheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with ; contract FR: être infecté ; attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
ติดเชื้อ[adj.] (titcheūa) EN: infected FR: infecté
ติดโรค[v. exp.] (tit rōk) EN: get sick ; get infected ; catch a disease ; contract a disease FR: attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza FR: attraper un rhume
ติดต่อ[adj.] (tittø) EN: contagious ; infectious ; communicable FR: contagieux ; infectieux
ยาฆ่าเชื้อ[n. exp.] (yā khā cheū) EN: antiseptic FR: antiseptique [m] ; désinfectant [m]
ยาฆ่าเชื้อโรค[n.] (yā khā cheū) EN: antiseptic ; desinfectant ; FR: antiseptique [m] ; désinfectant [m]

infect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desinfektion {f}disinfection
Desinfektionsmittel {n}disinfectant
desinfektionsmittelbeständig {adj}disinfectant proof
Infektionskrankheit {f}infectious disease
Mittelohrentzündung {f} [med.]inflammation of the middle ear; infection in one's middle ear
Ansteckungsgefahr {f}risk of infection
Schuhsohlendesinfektion {f}shoe disinfection
Kieferhöhlenvereiterung {f} [med.]sinus infection
Virusinfektion {f} [med.]virus infection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infect
Back to top