ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calumniate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calumniate*, -calumniate-

calumniate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calumniate (vt.) ใส่ร้าย See also: กล่าวร้ายผู้อื่นเพื่อให้เสียชื่อเสียง Syn. defame, slander
English-Thai: HOPE Dictionary
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
English-Thai: Nontri Dictionary
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย

calumniate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; defame ; slander FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
นินทา[v.] (ninthā) EN: gossip ; have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence ; blame ; calumniate FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calumniate
Back to top