ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adeptly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adeptly*, -adeptly-

adeptly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adeptly (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. proficiently, skillfully Ops. unadroitly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adeptly
Back to top