ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpracticed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpracticed*, -unpracticed-

unpracticed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpracticed (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่ฝึกฝน Syn. inexperienced, unfit
English-Thai: HOPE Dictionary
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm fairly unpracticed with firearms.ฉันไม่เคยฝึก การใช้ปืนมาก่อน

unpracticed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpracticed
Back to top