ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleverly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleverly*, -cleverly-

cleverly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleverly (adv.) อย่างชาญฉลาด Syn. excellently, originally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
ชาญฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
แยบยล (adv.) cleverly See also: smartly, ingeniously Syn. เข้าที, เหมาะสม

cleverly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously

cleverly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
แยบยล[adv.] (yaēpyon) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleverly
Back to top