ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lionize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lionize*, -lionize-

lionize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lionize (vt.) ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง Syn. dignify, celebrate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They lionize criminals and complain about crime... ,..and I'm the bad guy....like the guy who found our dog. To this day my father will tell you he helped me make them posters, but he didn't. Sat in the kitchen, drank a case of beer while l went out on School Street...

lionize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s,vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of
騒がれる[さわがれる, sawagareru] (v1) to be made much of; to be lionized; to be sought after

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lionize
Back to top