ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assortment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assortment*, -assortment-

assortment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assortment (n.) การจัดประเภท Syn. classification
English-Thai: HOPE Dictionary
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ
An assortment of thoughts, beliefs.ด้วยการรวบรวมความคิด ความเชื่อ
A private assortment of images, fears, loves, regrets.การแบ่งภาพลักษณ์ส่วนตัว, ความกลัว ความรัก,ความเศร้า
Dorota! I need Sam Brocato and an assortment of Chlo?โดโรต้า ฉันต้องการ แซม โบรคาโต้
I'll buy us all an assortment of sodas.คุณอยากจะดิ่มอะไรเหรอครับ? อ้าา ผมจะเลือกมาให้เลยละกันนะ ตกลงมั๊ย?
Although she does have a better assortment of hats.ยังไงหล่อนก็ได้หมวกหลายประเภท มากกว่าอยู่ดี
I got an assortment of body parts that tells me they did.ผมเจอชิ้นส่วนศพที่ บอกผมว่าพวกมันพลาด
We made it through storms and tidal waves... and a vicious assortment of seafood.เรารอดจากพายุและคลื่นยักษ์ รอดจากการเป็นอาหารของสัตว์ทะเล
You know, every year, over, like, an assortment of pies, my dads and I would sing these holiday medleys by the piano.ทุกๆปีที่ผ่านมา เหมือนการจัดประเภทของพาย พ่อกับฉันจะร้องเพลง เมดเล่ย์เพลงวันหยุดด้วยเปียโน
You know that I'm at my best when I have my careful assortment of bells and whistles, like steel scaffolding or my gold lamé pants.เมื่อมีกระดิ่งเข้าชุดที่คัดมาอย่างดี และนกหวีด และนั่งร้านเหล็ก หรือกางเกงทองของฉัน
The fact is, American secrets are for sale by an assortment of reputable vendors, myself included.ความจริงคือ ความลับของชาวอเมริกัน มีไว้เพื่อขาย โดยการจัดหาของพวกคนที่น่าเชื่อถือ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
Probably committing an assortment of felonies.อาจกระทำ การแบ่งประเภทของ felonies

assortment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソートメント[, aso-tomento] (n) assortment
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification
口分け[くちわけ, kuchiwake] (n) assortment
品分け[しなわけ, shinawake] (n) assortment
独立の法則[どくりつのほうそく, dokuritsunohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of independent assortment
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates)
詰め合わせる;詰め合せる;詰合わせる;詰合せる[つめあわせる, tsumeawaseru] (v1,vt) to pack an assortment of goods, etc.
取り合わせ;取合わせ[とりあわせ, toriawase] (n) an assortment; combination
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P)
種別[しゅべつ, shubetsu] (n,vs) classification; assortment; (P)

assortment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่าง ๆ นานา = ต่างๆ นานา[X] (tāng-tāng n) EN: all sorts of ; a variety of ; an assortment of FR: un assortiment de ; toutes sortes de

assortment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assortment
Back to top