ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

privileged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *privileged*, -privileged-

privileged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
privileged (adj.) ที่ได้เปรียบ Syn. exempt, vested
privileged class (n.) ชนชั้นสูง Syn. nobility
English-Thai: HOPE Dictionary
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์,มีสิทธิพิเศษ,ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
I thought you were like that. I thought you were one of those privileged revolutionaries.นึกว่าคุณเป็นแบบนั้นซะอีก เป็นพวกกบฎชั้นสูง
But there are three privileged kids who we call the Blue Troikaแต่ก็มี 3 คนที่มีสิทธิพิเศษ คนที่พวกเราเรียกว่า Blue Troika
At the top of the hole sit the privileged few...ที่ยอดหลุม ยังมีพวกเหล่าคนที่ฉวยโอกาส
Some of us are privileged enough to vent to you in the boys' room stall, and the rest of us just have to settle for less conventional methods.พวกเราบางคนยังได้โอกาส ที่จะระบายกับเธอในห้องน้ำเด็กผู้ชาย และพวกเราที่เหลือก็แค่รับมือ ตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา
That's privileged information.ข้อมูลนั้นสำหรับคนพิเศษเท่านั้น
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย
She's compromising privileged information as well.หล่อนอาจจะต่อรองเรื่องข้อมูลอื่น ๆ ที่รู้มา
I'm not going to cheat and risk that just so we can get a leg up On your school of privileged misfits.ฉันไม่ยอมเสี่ยงโกง แค่เพื่อชนะ ทีมของโรงเรียนคุณหรอก
People felt privileged to hear something impromptu.คนฟังจะรู้สึกมีสิทธิพิเศษ ที่ได้ฟังเพลงสดไม่เหมือนใคร
But given your privileged standing with Sophie Anne I'd rather have you for my own.แต่การให้สิทธิพิเศษในการพบควีนโซเฟีน แอนน์ ข้าขอให้เจ้ามาเป็นของข้าดีกว่า

privileged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特权[tè quán, ㄊㄜˋ ㄑㄩㄢˊ, 特权 / 特權] prerogative; privilege; privileged

privileged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity)
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] (n) {comp} privileged groups
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] (n) {comp} privileged user; super user
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] (n) {comp} privileged instruction
特権階級[とっけんかいきゅう, tokkenkaikyuu] (n) privileged class
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P)
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction

privileged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิสิทธิ์ชน[n. exp.] (aphisit cho) EN: privileged person FR:
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
ผู้ด้อยโอกาส[n. exp.] (phū dǿi ōkā) EN: underprivileged FR:
ยากไร้[adj.] (yākrai) EN: poor ; underprivileged FR:

privileged ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
privilegiert {adj} | privilegierter | am privilegiertestenprivileged | more privileged | most privileged
unterprivilegiert; underprivileged {adj}underprivileged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า privileged
Back to top