ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

first-class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *first-class*, -first-class-

first-class ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
first-class (adj.) ชั้นเยี่ยม See also: ชั้นเลิศ, ชั้นหนึ่ง Syn. first-rate, excellent Ops. poor
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นดี (adj.) first-class See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, คุณภาพดี, ชั้นหนึ่ง, เกรดเอ
ชั้นดีเลิศ (adj.) first-class See also: top-flight, top-notch, excellent, super, superb Syn. ชั้นยอด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ Ops. ชั้นเลว
ชั้นเยี่ยม (adj.) first-class See also: top-flight, top-notch, excellent, super, superb Syn. ชั้นยอด, ชั้นดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ Ops. ชั้นเลว
เกรดเอ (adj.) first-class See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class, number one, grade A Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง
Well, could we possibly then have 2 first-class second-class tickets to Pontypridd?ถ้างั้นเราขอซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสองใบ ชั้นสองสองใบไปพอนไทพิดด้วย
Yeah, roger that. Okay, drop down, and go into the first-class gangway door.ทิ้งดิ่งลงไปประตูทางเข้าชั้น 1 เลย
Well, that's typical. First-class dogs come down here to take a shit.ประจำเลย หมาชั้นหนึ่งลงมาหาที่ขี้
You think a first-class girl can't drink?คิดว่าหญิงชั้นหนึ่งดื่มไม่เป็นรึ
When they finish putting first-class people in the boats... they will be starting with us and we'll want to be all ready, won't we?ถึงจะให้เราลง ต้องเตรียมตัวไว้
Come on, Ruth, get in the boat. First-class seats are right up here.มาเร็วรูธ ลงเรือได้แล้ว ที่นั่งชั้น 1 อยู่ตรงนี้
I said, Goddamn you can afford a first-class ticket to Europe and the boat that's going to take you just by lifting a finger Get a shot of it, boys, get a shotผมบอกตัวเองว่า แกมีปัญญาซื้อตั๋วชั้น 1 ไปยุโรป เรือลำนั้นจะพาแกไป แค่กระดิกนิ้วก็ฉิวแล้ว ลองดูสักตั้งเถอะ ลองสักตั้ง
What Rushmore needs is an aquarium a first-class aquarium...สิ่งที่รัชมอร์ต้องการคือตู้ปลา ตู้ปลาชั้นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้สอน
One first-class ticket cashed in for three economy.ตั๋วเฟิร์สคลาสคิดเป็นตั๋วชั้นประหยัดสามใบเลยนะ
Hey, this fight is only open to super first-class fighters, right?เฮ้ย การต่อสู้ครั้งนี้ ได้ยินว่ามีแต่ พวกยอดนักสู้เข้าร่วมนี่หว่า
We traded the first-class ticket for two coach.เราเอาตั๋วชั้นหนึ่งไปแลกกับตั๋ว 2 ที่นั่งค่ะ

first-class ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一流[dì yī liú, ㄉㄧˋ ㄧ ㄌㄧㄡˊ, 第一流] first-class

first-class ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱりぱり[, paripari] (adj-na,adv,n) (on-mim) crispy; first-class
ファーストクラス[, fa-sutokurasu] (n) first-class
一士[いっし, isshi] (n) private first-class (JSDF)
一等卒;1等卒[いっとうそつ, ittousotsu] (n) private first-class
一等国;1等国[いっとうこく, ittoukoku] (n) first-class power
一等車;1等車[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach)
一等軍曹;1等軍曹[いっとうぐんそう, ittougunsou] (n) sergeant first-class
一級品[いっきゅうひん, ikkyuuhin] (n) first-class goods
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一級[いっきゅう, ikkyuu] (adj-na,n) one grade; first-class; primary; (P)
兵長[へいちょう, heichou] (n) (See 士長) former rank in the Japanese army and navy, equiv. to private first-class, lance corporal, etc.

first-class ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān cha) EN: first-class service FR: service de première classe [m]
ชั้นนำ[adj.] (chan nam) EN: leading ; outstanding ; first-class ; top-ranked FR: de prestige ; de référence
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
ดีเยี่ยม[adj.] (dī yīem) EN: wonderful ; excellent ; first-class FR: excellent
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
แนวหน้า[adj.] (naēonā) EN: first-class FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า first-class
Back to top