ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pickings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pickings*, -pickings-

pickings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pickings (n.) สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้ Syn. profits, earnings
pickings (n.) สิ่งที่ถูกเลือก See also: สิ่งที่ได้รับการคัดสรร
pickings (n.) สิ่งที่ได้มาอย่างทุจริต (เช่น เงินทองหรือสิ่งของต่างๆ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's slim pickings for a woman in her 40s, I can tell you.ไม่มีใครจะดีไปกว่านี้แล้ว ในชีวิตวัย40ของคุณ การันตีเลย
Regardless, a suit to regain control would take months, in which time Jack would have bankrupted the hotel, making it easy pickings for whatever vultures he has lined up.อย่างไรก็ตาม การจะฟ้องเอาอำนาจคืน ต้องเวลาเป็นเดือน กว่าจะถึงตอนนั้น แจ๊คคงทำโรงแรมล้มละลาย เพื่อให้แผนอะไรๆ ที่เขาวางไว้ ง่ายขึ้น
I mean, she'll be easy pickings after what Sam did to her.เธอจะเลือกได้ง่ายเลยหลังจากที่แซมทำกับเธอแบบนั้น
I guess they found a few edibles, but the pickings were pretty slim.ฉันหวังว่าคงพบของกินบ้างนะ แต่กล่องใส่มันดูบางจริง
I'd rather reap a harvest of ill-gotten gains than fight over a handful of slim pickings with the rest of you fucking plebs.ผมยอมเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการโกง ดีกว่าต้องต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ สุจริตอันน้อยนิดกับคนทั่วไป
Pickings are pretty slim in the yard.pickings จะสวยบางในสนาม
Besides, it's tourist season in the city. easy pickings. ah.แล้วช่วงนี้มันก็เป็นฤดูท่องเที่ยว จะหาเมื่อไหร่ก็หาได้
And they are wiping out small towns like ours 'cause they think we's easy pickings.และพวกเขากำลังกวาดล้างเมืองเล็กๆ เหมือนเมืองของเรา เพราะพวกเขาคิดว่า เราเป็นของกล้วยๆ
And if any thieves came looking for easy pickings, one look at you, I'd bet they'd run the other way.และถ้ามีโจรหวังมาขโมยของ แค่เห็นเจ้า พวกนั้นก็คงวิ่งหนีกันแทบไม่ทัน

pickings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pickings
Back to top