ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compunction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compunction*, -compunction-

compunction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compunction (n.) ความรู้สึกสำนึกผิด Syn. penitence, qualm
English-Thai: HOPE Dictionary
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If she had, she'd have no compunction about letting us know it.ถ้าหล่อนได้ยินจริงๆ หล่อนก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าเราจะรู้

compunction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compunction
Back to top