ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disappointment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disappointment*, -disappointment-

disappointment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappointment (n.) ความผิดหวัง See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้ Syn. dissatisfaction, regret Ops. satisfaction, fulfillment
disappointment (n.) สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง See also: คนที่ทำให้เสียใจ, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง
English-Thai: Nontri Dictionary
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
แห้ว (n.) disappointment See also: frustration Syn. ความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was the biggest disappointment in my mother's life.ฉันกลับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุด ในชีวิตแม่ของฉัน
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
What a disappointment you've turned out to be.อะไรที่บีบแกให้ กลายเป็นอย่างงี้วะ
The disappointment of not being able to meet you has your mom crying.แม่พี่ร้องไห้ผิดหวังเพราะไม่เจอพี่
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย
But a disappointment is still a disappointment.แต่ความผิดหวังก็ยังเป็นความผิดหวังอยู่ดี
Far away from buses and noise and a constant disappointment in my ten-gallon head and in myself.ไกลจากเสียงรถเมล์ เสียงจอแจ... และความผิดหวังในตัวคนอย่างผม และตัวเอง
YOU'RE SUCH A DISAPPOINTMENT AS A SON. HECTOR.แกมันเป็น\ ลูกที่น่าสมเพชจริงๆ\ เฮกเตอร์
She'd be a big disappointment for her future husband or boyfriend.เธอมีจุดบกพร่องเยอะเหมือนกัน สำหรับสามี หรือแฟนในอนาคต
But to my disappointment it was not a heart attack..แต่ฉันเข้าใจผิด มันไม่ใช่โรคหัวใจวาย...
My sons have been such a disappointment to me, and I wanted another chance, a chance to give the love that only a mother can.ลูกชายทั้งสอง ทำแม่ผิดหวัง แม่ต้องการโอกาส โอกาสที่จะมอบความรัก
I - I know I've been a bit of a disappointment lately.ผมรู้ว่าผมทำให้พี่ผิดหวัง

disappointment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes

disappointment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
思惑違い[おもわくちがい, omowakuchigai] (n) miscalculation; disappointment
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P)
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P)
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
悲観[ひかん, hikan] (n,vs) pessimism; disappointment; (P)
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

disappointment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitw) EN: disappointment ; frustration FR: déception [f]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disappointment
Back to top