ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-regret-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regret, *regret*,

-regret- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You won't regret itคุณจะไม่เสียใจเลย
You're gonna regret thisคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ
This is your chance. You'll never regret it.นี่เป็นโอกาส ของคุณ คุณจะไม่ เสียใจมัน
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
I think that in a few minutes you'll regret you never said anything.ฉันคิดว่าในไม่กี่นาทีนี้ คุณจะเสียใจที่ไม่ได้พูดอะไรเลย
I know I'm gonna regret it.ผมทำแล้วอาจต้องเสียใจภายหลัง
And you don't regret meeting' your wife?ขึ้นมาสนใจในสิ่งที่เธอไม่เคยสนใจ คุณไม่เสียใจใช่ไหม ที่ได้พบเมียคุณ
Oh, I got regrets, Will, but I don't regret a single day I spent with her.ผมก็เสียใจแต่ ผมไม่เคยเสียใจที่ใช้ชีวิตอยู่กับเธอ
I don't regret the 18 years I was married to Nancy.ผมไม่เสียใจที่แต่งงานกับแนนซี่ตอนอายุ 1 8 หรือ 6 ปีที่ต้องออกจากงาน
I don't regret the six years I had to give up counseling when she got sick, and I don't regret the last years when she got really sick.ตอนที่เธอนอนป่วย หรือว่าปีสุดท้ายที่ เธอป่วยหนัก
And I sure as hell don't regret missing' a damn game.แล้วก็เสียใจที่ไม่ได้ไปดูวันนั้น
I just want to tell you that there hasn't been a day when I didn't regret giving you up.ฉันแค่จะบอกเธอว่า ฉันนั่งเสียใจทุกวันที่ยกเธอให้คนอื่น
My rule was short, but I regret nothing!เวลาของข้าเหลือน้อยแล้ว, แต่ไม่มีอะไรต้องเสียใจ

-regret- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret
リグレット[, riguretto] (n) regret
側む[そばむ, sobamu] (v5m,vi) to lean to one side; to oppose; to look aside; to regret
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for)
覚えてろ[おぼえてろ, oboetero] (exp) (id) You'll regret this!; I'll get you for this; Just you wait

-regret- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความเสียใจ[X] (dūay khwām ) EN: with regret FR: avec regret
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
การแสดงความเสียใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: condolences ; expressing regret FR:
คำขอโทษ[n. exp.] (kham khøthō) EN: excuse ; pardon ; apology FR: excuse [f] ; excuses [fpl] ; regret [m] ; pardon [m]
ขอตัว[v.] (khøtūa) EN: excuse oneself ; decline ; regret not to be able to ; beg ogg FR:
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadā) EN: regret ; remorse ; sorrow FR:
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ไม่อาลัยอาวรณ์[X] (mai ālai-āw) EN: with no regret ; no miss FR: sans regret
เสียดาย[v.] (sīadāi) EN: regret ; deplore ; feel sorry FR: regretter
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve ; show regret FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
เสียใจอย่างยิ่ง[v. exp.] (sīajai yāng) EN: be extremely sorry ; greatly regret FR: regretter profondément
ทุมโน[v.] (thummanō) EN: regret FR:
ตรมใจ[v. exp.] (trom jai) EN: grieve ; mourn ; pine away ; regret FR:

-regret- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -regret-
Back to top