ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

readjustment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *readjustment*, -readjustment-

readjustment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
readjustment (n.) การจัดเตรียมใหม่ Syn. renewal

readjustment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole

readjustment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สจพ.)[org.] (Samnak Jat ) EN: Land Readjustment Office FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า readjustment
Back to top