ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renewal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renewal*, -renewal-

renewal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renewal (n.) การกลับสู่สภาพเดิม See also: การเริ่มใหม่ Syn. recurrence, recommencement, renovation
English-Thai: HOPE Dictionary
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renewalการต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then what about that Akira world renewal movement?แล้วอะไรที่เกี่ยวกับอากิระ การเคลื่อนที่กลับสู่โลกใหม่เหรอ?
World renewal movement? End of the world, more like!การเคลื่อนไหวกลับสู่โลกใหม่ จุดจบของโลก, เหมือนมากกว่านั้น!
I only offer a route to the renewal of faith for all men.ผมแค่ขอเสนอหนทาง ฟื้นฟูศรัทธาแห่งผองมนุษย์
John Kramer owned a company called The Urban Renewal Group.จอหน์ เคร์เมอร์ เป็นเจ้าของบริษัท The Urban Renewal
Subscription renewal form from Rolling Stone addressed to Anton Briggs.ฟอร์มต่อสมาชิกโรลลิ่งสโตน จ่าหน้าถึง แอนทอน บริกส์
Siobhan and Dad are doing like this vow renewal thing.ชิบอนกับพ่อกำลังจะจัด การรื้อฟื้นคำสัญญา
Look, with the vow renewal coming up and other recent expenses...ฟังนะ กำลังจะมี การรื้อฟื้นคำสัญญา และค่าใช้จ่ายเมื่อไม่นานนี้
See, Greendale sublets our land from the Arapaho nation. Ah. Miss a renewal and faster than you can say "wounded knee,"กรีนเดลแบ่งที่ชนเผ่าอาราปาโฮ ให้เราเช่าน่ะ ถ้าไม่รีบต่อสัญญา เราอาจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคาสิโน
I falsified my renewal. I put down 1060 West Addison.ผมเขียน1060aแอดิโซนทิศตะวันตก
Here it comes at last - renewal.ที่สุดก็มาถึง สิ่งที่ใหม่
The Earth's water cycle is a process of constant renewal.วัฎจักรของน้ำ เป็นกระบวนการหมุนเวียนที่สม่ำเสมอ
The great goddess of renewal!เทพธิดาแห่งการเริ่มต้น

renewal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 更新换代 / 更新換代] reform and renewal; generational change

renewal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンリニューアル[, a-banrinyu-aru] (n) urban renewal
アーバンリニュアル[, a-banrinyuaru] (n) urban renewal
市区改正[しくかいせい, shikukaisei] (n) shiku-kaisei city planning; city renewal that occured in the Taisho and Meiji eras
代謝[たいしゃ, taisha] (n,vs,adj-no) (abbr) renewal; regeneration; metabolism; (P)
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P)
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P)

renewal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival ; rehabilitation ; renewal FR: réhabilitation [f] ; reconstruction [f]
การกลับสู่สภาพ[n. exp.] (kān klap sū) EN: resumption ; renewal ; revival ; recovery ; resurgence FR:

renewal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription
Leihfristverlängerung {f}renewal of a loan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renewal
Back to top