ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reposition*, -reposition-

reposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reposition (vt.) จัดเตรียมใหม่ Syn. reorganize
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repositionการจัดคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำบุพบท (n.) preposition
บุพบท (n.) preposition Syn. คำเชื่อม, บุรพบท
บุพบทวลี (n.) prepositional phrase
บุรพบท (n.) preposition Syn. บุพบท, คำเชื่อม

reposition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
介系词[jiè xì cí, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄘˊ, 介系词 / 介系詞] preposition
介词[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, 介词 / 介詞] preposition

reposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前置詞[ぜんちし, zenchishi] (n) {ling} preposition
接置詞[せっちし, secchishi] (n) adposition; prepositions and pospositions
群前置詞[ぐんぜんちし, gunzenchishi] (n) {ling} group preposition
複合前置詞[ふくごうぜんちし, fukugouzenchishi] (n) (obsc) (See 群前置詞) complex preposition

reposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุพบท[n.] (bupphabot) EN: preposition FR: préposition [f]
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot w) EN: prepositional phrase FR:
บุรพบท[n.] (buraphabot ) EN: preposition FR: préposition [f]
คำบุพบท[n. exp.] (kham buppha) EN: preposition FR: préposition [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reposition
Back to top