ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ravel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ravel*, -ravel-

ravel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ravel (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน Syn. untwist, untangle
ravel (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้พัวพัน Syn. untwist, untangle
ravel out (phrv.) คลายออก See also: แก้ปมออก, ปลดออก
raveling (n.) การพันกันยุ่ง
ravelling (n.) การพันกันยุ่ง
ravelment (n.) ความยุ่งเหยิง
English-Thai: HOPE Dictionary
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
English-Thai: Nontri Dictionary
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรวดทราย (n.) gravel See also: pebble, grit, coarse sand Syn. ก้อนกรวด
กล้าหาญ (adv.) bravely See also: fearlessly, boldly
การสัญจร (n.) travel See also: roaming, wander, tour, journey, trip Syn. การเดินทาง, การท่องเที่ยว
การเดินทาง (n.) travel See also: roaming, wander, tour, journey, trip Syn. การท่องเที่ยว
ค่าพาหนะ (n.) travelling expenses See also: passage
ค่าเดินทาง (n.) travelling expense See also: fare
นักเดินทาง (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, นักเที่ยว, ผู้เดินทาง
นักเที่ยว (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, ผู้เดินทาง
ประพาสต้น (v.) travel privately See also: visit unofficially Syn. เที่ยวไป, ท่องเที่ยว, เดินทาง
ผู้เดินทาง (n.) traveler See also: passenger
พ่อค้าเร่ (n.) travelling salesman See also: peddler
มะงุมมะงาหรา (v.) travel
รุ่ย (v.) unravel
ล่อง (v.) travel through forests Syn. ล่องป่า, ล่องไพร
ล่องป่า (v.) travel through forests Syn. ล่องไพร
ล่องไพร (v.) travel through forests Syn. ล่องป่า
สัญจร (v.) travel See also: make a journey Syn. เดินทาง, ท่องเที่ยว, โคจร
สัญจร (v.) travel See also: roam, go, journey, tour, voyage, wander
องอาจ (adv.) bravely See also: boldly, courageously Syn. กล้าหาญ Ops. ขลาดกลัว
อาจอง (adv.) bravely See also: boldly, courageously Syn. องอาจ, กล้าหาญ Ops. ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
Is it like a good place for travelling?มันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับไปเที่ยวไหม?
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You and Nodame can perform Ravel with us and the Rising Star Orchestra.คุณกับโนดาเมะจะได้แสดงคู่กันกับวงไรซ์ซิ่งสตาร์ออเครสตร้าของพวกเรา
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน
"He travels fastest who travels alone. " Perhaps you've not heard it."คนที่เดินทางว่องไวที่สุดคือคนที่เดินทางคนเดียว" ซึ่งคุณคงไม่เคยได้ยิน ราตรีสวัสดิ์ครับ
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
Thank God he is traveling and not going down. "ขอบคุณพระเจ้าที่เขาจะเดินทาง ไปและไม่ได้ไปลง
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง
The finest travel agent You'll ever meet Is right at your feetเอเย่นต์เดินทางที่ดีที่สุด อยู่ตรงเท้าเธอไง
When you are ready To go traveling onเมื่อเธอพร้อมจะเดินทางไป
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์
Vehicle traveling southbound approaching Chicago city limits.ยานพาหนะกำลังไปทิศใต้ เข้าใกล้เขตเมือง ชิคาโก
Andjust as Pappagallo had planned we traveled far beyond the reach of men on machines.อย่างที่แพ็พแกลโลได้วางแผนไว้... ...เราเดินทางพ้นเงื้อมมือพวกนั้นได้

ravel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 骨料] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土)
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 同道者] fellow-traveler; like-minded person
碎石[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, 碎石] gravel; gravely
[lì, ㄌㄧˋ, 砾 / 礫] gravel; small stone
砾石[lì shí, ㄌㄧˋ ㄕˊ, 砾石 / 礫石] gravel; pebbles
团体行[tuán tǐ xíng, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 团体行 / 團體行] group travel
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions
老客[lǎo kè, ㄌㄠˇ ㄎㄜˋ, 老客] pedlar; traveling salesman
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, 散记 / 散記] random jottings; travel notes
大唐西域记[Dà Táng Xī yù jì, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ ㄒㄧ ㄩˋ ㄐㄧˋ, 大唐西域记 / 大唐西域記] Report of the regions west of Great Tang; travel record of Xuan Zang 玄奘
遨游[áo yóu, ㄠˊ ㄧㄡˊ, 遨游 / 遨遊] roam; travel
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, 路程] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development)
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
周游[zhōu yóu, ㄓㄡ ㄧㄡˊ, 周游 / 周遊] tour; to travel around
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, 旅游者 / 旅遊者] tourist; traveler; visitor
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, 征人] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, 征夫] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, 征衣] traveler's clothing; military uniform
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler
搭伴[dā bàn, ㄉㄚ ㄅㄢˋ, 搭伴] travel with another; accompany another
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, 旅客] traveler; tourist
旅行[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, 旅行] travel
旅行社[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, 旅行社] travel agency
旅行者[lǚ xíng zhě, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 旅行者] traveler
旅行袋[lǚ xíng dài, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄞˋ, 旅行袋] travel bag
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, 游客 / 遊客] traveler; tourist
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, 三藏] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, 三藏法师 / 三藏法師] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
[lǚ, ㄌㄩˇ, 旅] trip; travel
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, 旅游 / 旅遊] trip; journey; tourism; travel; tour
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous

ravel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
グラベル[, guraberu] (n) gravel
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P)
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling
トラベルスター[, toraberusuta-] (n) {comp} Travelstar
トラベルビューロー[, toraberubyu-ro-] (n) travel bureau
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag)
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P)
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser
土砂災害[どしゃさいがい, doshasaigai] (n) landslide disaster; landslide disasters; damage caused by sand and gravel avalanches; sediment disaster; sediment disasters; sediment-related disaster; sediment-related hazard
地層[ちそう, chisou] (n) stratum; geological formation; layer; bed (coal, gravel, etc.); (P)
大名旅行[だいみょうりょこう, daimyouryokou] (n) traveling in luxury; travelling in luxury; a junket
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret
巡り歩く[めぐりあるく, meguriaruku] (v5k) to walk around; to travel around
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire
悪事千里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事千里を走る) bad news travels fast
悪事千里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事千里) bad news travels quickly
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

ravel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿ) EN: travel agency FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnth) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.) FR: chèque de voyage [m]
เดินหน[v.] (doēnhon) EN: travel FR:
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางไปต่างประเทศ[v. exp.] (doēnthāng p) EN: travel abroad FR: voyager à l'étranger
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngt) EN: travel agency FR: agence de voyages [f]
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light FR: feu rouge [m]
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit FR: gravillon [m]
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide FR: voler ; planer
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam FR: bourlinguer (fam.)
จรดล[v.] (jøradon) EN: travel (to) ; wander FR:
การเดินทาง[n.] (kān doēnthā) EN: journey ; trip ; travel ; expedition FR: voyage [m] ; périple [m]
การเดินทางท่องเที่ยว[n. exp.] (kān doēnthā) EN: travel ; tour ; cruise FR: voyage [m]
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoe) EN: movement ; motion ; movability ; travel FR: mouvement [m] ; trajectoire [f] ; course [f] ; déplacement [m]
การสัญจร[n.] (kān sanjøn) EN: travel ; transportation FR: déplacement [m]
การท่องเที่ยว[n.] (kān thǿngth) EN: tourism ; touring ; travel FR: tourisme [m] ; voyage [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; FTM ; transsexual ; gay ; eunuch FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé [m] (fam. - inj.) ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; pédale [f] (péj. - fam.) ; tapiole [f] (vulg.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; homophile [m]
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[n. exp.] (khā chai jā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl] ; dépenses de voyage [fpl]
ค่าเดินทาง[n. exp.] (khā doēnthā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl]
ค่าพาหนะ[n. exp.] (khā phāhana) EN: traveling expenses ; transportation FR:
ค่าพาหนะเดินทาง[n. exp.] (khā phāhana) EN: travelling expenses FR:
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl] ; frais de transport [mpl]
ค่าโสหุ้ยการเดินทาง[n. exp.] (khā sōhui k) EN: travel expenses FR:
ขึ้นเหนือล่องใต้[v.] (kheunneūalǿ) EN: travel a lot ; be always on a journey FR:
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายปม[v. exp.] (khlāi pom) EN: unravel ; be unravelled FR: dénouer
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking FR: mobile ; portable ; itinérant
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
คนเดินทาง[n.] (khon doēnth) EN: traveler ; excursionist FR: voyageur [m]
คู่มือการเดินทาง[n. exp.] (khūmeū kān ) EN: travel guide FR: guide de voyage [m]
กล้วยลังกา[n. exp.] (klūay Langk) EN: traveller's tree FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m]

ravel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit)
Bitumenkies {m}asphalt-coated gravel
Reisekostenerstattung {f}compensation for travelling
Baukies {m}construction gravel
Kranfahrmotor {m}crane travel motor
Feinfahren {n}creep travel
Katzfahren {n}cross travel
Katzfahrmotor {m}cross travel motor
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics
Kiesbank {f}gravel bank
Kiesbeton {m}gravel concrete
Kiesbett {n}gravel bed
Kiesgrube {f}gravel pit
Kiessand {m}gravel sand
Kiesweg {m}gravel walk
Kieswerk {n}gravel plant
(schmaler) Schotterweg {m}gravel path
Kieselboden {m}gravelly soil
Durchreise {f}journey through; travel through
Fahrgeschwindigkeit {f} (beim Kran)long travel speed
Kranfahren {n}long travel
Kranfahrgeschwindigkeit {f}long travel speed
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Mitreisende {m,f}; Mitreisendertravel passenger
Fahrbibliothek {f}mobile library; traveling library
Laufkran {m}overhead travelling crane
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone
Bahnreisen {n}rail travel
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist
Drehkran {m} | fahbarer Drehkranrevolving crane; slewing crane | travelling slewing crane
Rheintalschotter {m} [geol.]Rhine valley gravel deposit
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture
Einträger-Laufkran {m}single girder overhead travelling cran
Raumfahrt {f}space travel; space flight
Reiseveranstalter {m}tour operator; travel organizer
Bahnreisende {m,f}; Bahnreisendertrain traveler
Fahrmotor {m}travel motor
Fahrwerkstraverse {f}travel unit cross bar
Flugreise {f} | eine Flugreise machentravel by air | to travel by air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ravel
Back to top