ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pro

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pro*, -pro-

pro ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pro (prf.) ก่อน See also: ไปข้างหน้า, แทนที่
pro (adj.) ที่เห็นด้วย
pro (prep.) สำหรับ
pro (n.) ผู้ที่เห็นด้วย
pro (n.) การลงความเห็นสนับสนุน
pro (n.) นักกีฬาอาชีพ (คำย่อของ professional) Syn. expert, master Ops. beginner, novice
pro (sl.) การขายตัว See also: การขายประเวณี
pro bono (n.) งานที่ปราศจากค่าตอบแทน
pro forma (adv.) ตามแบบ
pro forma (n.) เอกสารที่ส่งไปล่วงหน้า
pro forma (adj.) ซึ่งส่งไปล่วงหน้า
pro tem (adj.) ชั่วคราว Syn. acting, temporary
pro- (prf.) ก่อน See also: ไปข้างหน้า, สนับสนุน
pro-am (adj.) เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพและสมัครเล่น
pro-choice (adj.) ซึ่งสนับสนุนสิทธิสตรีให้เลือกว่าจะดำเนินหรือยุติการตั้งครรภ์
proactive (adj.) ซึ่งเข้าควบคุมสถานการณ์ Syn. aggressive
probabilistic (adj.) เกี่ยวกับความเป็นไปได้
probability (n.) ความน่าจะเป็นไปได้ Syn. likelihood, possibility Ops. improbability, doubtfulness
probability (n.) สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
probable (adj.) ที่น่าจะเป็นไปได้ Syn. likely, seeming
probably (adv.) อย่างน่าจะเป็นไปได้ See also: อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าเชื่อแน่ว่า Syn. seemingly, presumably
probang (n.) เครื่องมือแพทย์มีลักษณะเป็นแท่งยาวใส่ลงไปในลำคอ
probate (vt.) พิสูจน์พินัยกรรม
probate (adj.) ซึ่งภาคทัณฑ์ไว้
probate (n.) ผู้กระทำผิด
probate court (n.) ศาลที่รับเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม
probation (n.) การภาคทัณฑ์ See also: การคุมความประพฤติ
probation (n.) ช่วงระยะเวลาการทดสอบ
probation (n.) การพิสูจน์ Syn. proof
probation officer (n.) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่กระทำภาคทัณฑ์
probationary (adj.) ที่ยังไม่แน่นอน See also: ที่อาจเป็นไปได้ Syn. unconfirmed, provisional Ops. conclusive, decisive
probationer (n.) ผู้ทำภาคทัณฑ์
probative (adj.) ซึ่งทำการทดสอบ Syn. experimental
probe (n.) เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe (n.) การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe (n.) การสืบสวน Syn. inquiry
probe (vt.) ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe (vt.) สืบสวน See also: สอบสวน Syn. investigate
probe (vi.) ตรวจสอบ See also: ค้นหา
probe into (phrv.) แหย่เข้าไป See also: แทงหา
English-Thai: HOPE Dictionary
pro(โพร) adv.,n. (pl. pros) (สิ่งที่) ชอบ,สนับสนุน,=professional (ดู)
pro forma(โพรโฟร'มะ,โพร์ฟอร์'มะ) (Latin) ตามแบบ
probability(พรอบ'อะบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้,โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้. -in all probability เป็นไปได้มาก, Syn. likelihood
probable(พรอบ'อะเบิล) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,ค่อนข้างแน่,คง,น่าจะเกิดขึ้น
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
probably(พรอบ'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probationer(โพรเบ'เชินเนอะ) n. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ,ผู้ที่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
problem(พรอบ'เลิม) n. ปัญหา,ข้อปัญหา,โจทย์เรขาคณิต,โจทย์คณิตศาสตร์,หมากกล,เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก,เป็นปัญหา, Syn. question,riddle
problematic(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
problematical(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
proboscis(โพรบอส'ซิส) n.งวงช้าง,จะงอยปาก,ส่วนของปากแมลงที่ยื่นออก S. trunk pl. -boscises,-boscides
procaine(โพรเคน',โพร'เคน) n. ยาระงับความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ใช้เฉพาะแห่งหรือผ่านทางไขสันหลัง
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
proceed(โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก., See also: proceeder n., Syn. go forward,continue
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอย่างเปิดเผย,ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce,declare
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
procrastinate(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้า,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน, See also: procrastination n. procrastinative,procrastinatory adj. procrastinator n., Syn. put off
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด,สร้าง,ออกลูก,ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด,เกิด,บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.
proctor(พรอค'เทอะ) n. ทนาย,ผู้ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย. vt.,vi. ดูแลความประพฤติ,ดูแลความสงบเรียบร้อย, See also: proctorial adj. proctorship n., Syn. agent,proxy
procurable(โพรเคียว'ระเบิล) adj. พอจะเอามาได้,หามาได้,นำมาได้
procural(โพรเคียว'เริล) n. การหามาได้,การได้มา
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procurator(พรอค'คิวระเทอะ) n. ตัวแทน,ทนาย,อัยการ,, See also: procurate n. procuratorship n. procuratorial adj. procuratory adj.
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
procuress(โพรเคียว'เรส) n. หญิงที่เป็นprocurer (ดู)
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
English-Thai: Nontri Dictionary
pro(adj) เห็นด้วย,ซึ่งสนับสนุน,ชอบ
probability(n) ความน่าจะเป็น
probable(adj) น่าจะเป็น,น่าเชื่อ,เป็นไปได้
probably(adv) บางที,น่า,คง,เป็นไปได้มาก
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
problem(n) ปัญหา,โจทย์เลข,หมากกล
problematic(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
proceedings(n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน
proctor(n) เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน,ทนาย
procurable(adj) พอจะหามาได้
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา
prod(n) ประตัก,ไม้กระทุ้ง,ไม้แยง,การแยง
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
prodigy(n) สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งประหลาด,สิ่งผิดปกติ,อัจฉริยบุคคล
produce(n) ผลิตผล,พืชผล,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
product(n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล
production(n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro-choiceฝ่ายปกป้องสตรีในการทำแท้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilityความน่าจะเป็น, โอกาสที่จะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probableน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable causeมูลเหตุที่น่าจะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probangพู่แยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
problemข้อปัญหา, ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
procedural languageภาษาเชิงกระบวนคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ imperative language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procreationการให้กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctologyวิทยาไส้ตรงและทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctor๑. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำการแทน๒. ผู้แทนในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procumbentท่านอนคว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procuration๑. การเป็นผู้จัดการงานแทน (ก. แพ่ง)๒. การจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuratorผู้จัดการงานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procurementการจัดหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pro se representationการตั้งทนาย [TU Subject Heading]
proactive foreign policyนโยบายต่างประเทศเชิงรุก
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
probable maximum floodprobable maximum flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Probationการคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probe หัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]
Probioticsสารเสริมชีวนะ [TU Subject Heading]
Problem childrenเด็กที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Procaineโพรเคน [TU Subject Heading]
procedural languagesภาษาเชิงกระบวนความ, ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย และบางคำสั่งอาจจะถูกทำซ้ำ หรือบางคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Procedure [การบัญชี]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
proceeds of crimeทรัพย์สินที่เป็นผลได้จากการกระทำความผิด [การทูต]
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Processing การประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Processions ขบวนแห่ [TU Subject Heading]
Processor ตัวประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]
Procrastinationการผัดวันประกันพรุ่ง [TU Subject Heading]
Procurementการจัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่นเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Production (Economic theory)เศรษฐศาสตร์การผลิต [TU Subject Heading]
Productive output method [การบัญชี]
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Profile, Soil หน้าตัดข้างของดิน ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับ เป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ ลึกลงไปในดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะสามารถแลเห็นหน้าตัด ของดินได้จากปากหลุมลงไปจนถึงก้นหลุม [สิ่งแวดล้อม]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Progesteroneโปรเจสเตอโรน [TU Subject Heading]
Program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม, ๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรมการกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmer นักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quid pro quos (n.) คำนามพหูพจน์ของ quid pro quo See also: สิ่งตอบแทน
ความน่าจะเป็น (n.) probability
ชอบ (aux.) probably See also: likely
ดอกกระมัง (end.) probably
พอดีพอร้าย (conj.) probably See also: maybe, perhaps Syn. ดีไม่ดี
การคุมประพฤติ (n.) probation
หยั่งดูท่าที (v.) probe See also: explore, sound out Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที
หยั่งเชิง (v.) probe See also: explore, sound out Syn. หยั่งท่าที
ีหยั่งเชิง (v.) probe See also: explore, sound out Syn. หยั่งท่าที
ตัวปัญหา (n.) problem See also: trouble, question, riddle, puzzle Syn. ปัญหา
ตัวปัญหา (n.) problem See also: trouble, question, riddle, puzzle
ปัญหา (n.) problem See also: question, trouble Syn. อุปสรรค
อุปสรรค (n.) problem See also: question, trouble
โจทย์ (n.) problem (in mathematics) See also: question Syn. ปัญหา Ops. เฉลย
กระบวนการ (n.) procedure See also: process, method, system Syn. วิธีการ, ขั้นตอน
กระบวนความ (n.) procedure See also: method, strategy, system, process
ข้อควรกระทำ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ Ops. ข้อยกเว้น
ข้อปฏิบัติ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ Ops. ข้อยกเว้น
ข้อพึงกระทำ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ Ops. ข้อยกเว้น
ข้อพึงปฏิบัติ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ Ops. ข้อยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
Probably which they don't needอาจบางทีเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
Probably just food poisoningอาจเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษ
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
I'm very proud of you, sonพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
You promised meคุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
I'm proud to presentฉันภูมิใจนำเสนอ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน์
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
I was just trying to protect youฉันก็แค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
What do you think of my proposal?คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของฉัน?
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
She must be very proud of youเธอต้องภูมิใจในตัวคุณมาก
That's the problem with me, tooนั่นเป็นปัญหากับฉันด้วยเหมือนกัน
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
He has no problem with meเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฉัน
Why does everybody have a problem with him?ทำไมทุกคนถึงได้มีปัญหากับเขานะ?
You'll have to prove itคุณจะต้องพิสูจน์มัน
That's really big problemนั่นเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ
I have the solution to your problemsฉันมีทางออกสำหรับปัญหาของคุณแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส
Ad hoc, ad loc and quid pro quo.แอดฮก แอดลก และ ควิด ปโร คโว
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน
Golf pro at the Snowdon Hills Country Club.โปรกอล์ฟที่สโนว์ดอนฮิลล์คันทรีคลับ
It predicts PRO NET settling at sixty-five and a quarter, a career high.ยูคลิด ทำนายว่า PRO NET จะตกลงมา ถึง 65 1/4 จุด ลงมาเร็วมาก
Is this pro bono work that you do?นี่คือ Pro Bono (งานที่ปราศจากค่าตอบแทน) ที่คุณทำ?
Our pro bono work is good for the firm's image. Right, honey?งาน Pro Bono ของเรามันดีต่อการสร้างภาพพจน์ให้บริษัท จริงไหม ที่รัก?
I don´twant to put extra pressure on you, but there´s going to be some pro scouts out there looking.ฉันไม่อยากกดดันเธอ แต่จะมีแมวมองมาดูด้วย
He's going pro in the draft.เขากำลังจะเข้าทีมอาชีพ
Then, do you know Pro wrestler Kim l1?แล้วรู้จัก นักมวยปล้ำชื่อ คิมอิล ไหม
See? She says she was a pro laundress in Chinaเห็นไหมครับ เธอบอกว่าตอนอยู่เมืองจีน เธอซักผ้าเก่งมาก

pro ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 对价 / 對價] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
[wù, ˋ, 沕] abstruse; profound
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, 玄奥 / 玄奧] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 地址解析协议 / 地址解析協議] address resolution protocol; ARP
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 指导教授 / 指導教授] adviser; advising professor
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 协议 / 協議] agreement; pact; protocol
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 农产品 / 農產品] agricultural produce
农产[nóng chǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ, 农产 / 農產] agriculture products; farm produce
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, 五行八作] all the trades; people of all trades and professions
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, 拨款 / 撥款] allocate funds; appropriation
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 已经进行 / 已經進行] already underway; already in progress
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, 安德肋] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration)
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry

pro ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパクトプロ[, konpakutopuro] (n) {comp} Compact Pro
トーナメントプロ[, to-namentopuro] (n) tournament pro
プロショップ[, puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop
プロチーム[, purochi-mu] (n) professional team (usu. in sport); pro team
プロボクシング[, purobokushingu] (n) pro boxing; professional boxing
プロボノ[, purobono] (n) pro bono (lat
プロレスラー[, puroresura-] (n) pro wrestler
プロ選手[プロせんしゅ, puro senshu] (n) professional player (sports); pro
ペンティアムプロ[, penteiamupuro] (n) {comp} Pentium Pro
可否[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P)
形式上[けいしきじょう, keishikijou] (adj-no) in form; ceremonial; for form's sake; pro forma
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P)
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アイソタクチックポリプロピレン[, aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.)
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンパクトプロ[こんぱくとぷろ, konpakutopuro] Compact Pro
ペンティアムプロ[ぺんていあむぷろ, penteiamupuro] Pentium Pro
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor
イーイーピーロム[いーいーぴーろむ, i-i-pi-romu] EEPROM
イーピーロム[いーぴーろむ, i-pi-romu] EPROM
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP)
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

pro ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือโปร[n.] (meūprō) EN: professional FR: professionnel [m] : pro [m] (fam.)
ผู้พิพากษาชั่วคราว[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge pro tempore ; judge pro tem FR:
โปร[n.] (prō) EN: pro (inf.) FR: pro [m] (fam.)
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สิ่งตอบแทน[n. exp.] (sing tøptha) EN: return ; quid pro quo FR:
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan FR: Abidjan
อเบอร์ดีน = แอเบอร์ดีน[n. prop.] (Aboēdīn = A) EN: Aberdeen FR: Aberdeen
อาบูดาบี[n. prop.] (Abū Dābī) EN: Abu Dhabi FR: Abu Dhabi
อาบูจา[n. prop.] (Ābūjā ) EN: Abuja FR: Abuja
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพนิยม[n. exp.] (āchīp niyom) EN: professionalism FR: professionnalisme [m]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อาชีว-[pref.] (āchīwa-) EN: vocational FR: professionnel
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
อดัม[n. prop.] (Adam ) EN: Adam FR: Adam
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam FR: Adam
อาดัมกับอีวา = อาดัมและอีวา[n. prop.] (Ādam kap Īw) EN: Adam and Eva ; Adam and Eve FR: Adam et Eve
อาดัม มาลิก[n. prop.] (Ādam Mālik) EN: Adam Malik FR: Adam Malik
อดัม สมิธ[n. prop.] (Adam Samit) EN: Adam Smith FR: Adam Smith
อดิศัย[n. prop.] (Adisai ) EN: Adisai FR: Adisai
อดิศัย โพธารามิก[n. prop.] (Adisai Phōt) EN: Adisai Bodharamik FR:
อดิศักดิ์[n. prop.] (Adisak) EN: Adisak FR: Adisak
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์[n. prop.] (Adof Hitloē) EN: Adolf Hitler FR: Adolf Hitler
อดอล์ฟ แซกซ์ [n. prop.] (Adof Saēk) EN: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax FR: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax
แอดัมส์ทาวน์[n. prop.] (Aēdamthāo) EN: Adamstown FR: Adamstown
แอดิเลด[n. prop.] (Aēdilēt) EN: Adelaide FR:
แอฟริกา[n. prop.] (Aefrikā) EN: Africa FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aefrikā Klā) EN: Central Africa FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Neū) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาใต้[n. prop.] (Aefrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Tøn) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอร์ฟูร์ท[n. prop.] (Aēfūt = Aēf) EN: Erfurt FR: Erfurt
แอละแบมา[n. prop.] (Aēlabaēmā) EN: Alabama FR: Alabama [m]
แอลเบเนีย[n. prop.] (Aēlbēnīa = ) EN: Albania FR: Albanie [f]
แอลเอ[n. prop.] (Aēl-Ē) EN: L.A. FR:

pro ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiant {m} [math.]; Winkel im Bogenmaß | Radiant pro Sekunderadian | radian per second
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
Abarbeitungszeit {f}processing time
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile
Verkaufsförderung {f}above the line promotion
Absatzförderung {f}sales promotion
Absorptionstheorie {f}absorption approach
Prozessmissbrauch {m}abuse of process
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Unfallneigung {f}accident proneness
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test
Wechselprotest {m}act of protest
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm
Aktivitätsanalyse {f}; Prozessanalyse
Aktivitätsstrahl {m}; Prozessstrahl
Ergänzungsprodukt {n}add on product
Zusatzprogramm {n}add on program
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing
Anpassungsprozess {m}adjustment process
Administrationsprogramm {n}administrative program
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Ersitzung {f}adverse procession
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Gesamtproduktivität {f}aggregate productivity
Agrarproduktion {f}agricultural production
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
Alternativvorschlag {m}alternative proposal
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Auswertungsprogramm {n}analysis program
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Ansichtsbestellung {f}approval order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pro
Back to top