ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presumably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presumably*, -presumably-

presumably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presumably (adj.) น่าเป็นไปได้ See also: ซึ่งพอเป็นจริงได้ Syn. reasonable, credible, likely
English-Thai: Nontri Dictionary
presumably(adv) อย่างสมมุติ,อย่างน่าจะเป็นไปได้,อย่างสันนิษฐานได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The newest, and presumably posthumous, work... of Sutter Cane continues to sit at number one... on the best-seller list.ผลงานล่าสุดหลังการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ของซัทเตอร์ เคนยังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง ของตารางหนังสือขายดี
...designed to take a single human occupant into space presumably to the star Vega.ออกแบบมาเพื่อใช้ครอบครอง มนุษย์เดียวในพื้นที่ คงจะดาวเวก้า
Now, these neural pathways are presumably fragile.ทางเดินประสาทนี่ดูน่าจะเปราะบาง
I do feel at a slight disadvantage, knowing only the way to your old school and the colour of your hair dryer, whilst presumably you know rather more about me.ฉันรู้สึกเสียเปรียบเล็กน้อย ที่รู้เกี่ยวกับทางไปโรงเรียนเก่าของคุณ แล้วก็สีของไดรย์เป่าผมของคุณ แต่ฉันสันนิษฐานเอาว่าคุณรู้จักฉันมากกว่าตัวฉันเองอีก
Underneath, there's a little heart and two names, presumably the previous owners.ใต้นี้ มันมีรูปหัวใจดวงเล็กๆกับชื่อสองชื่อติดอยู่ คิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อของเจ้าของคนเก่า
Including some sad,lonely,and presumably single women,รวมท่าทีสุภาพ เศร้า เหงา และคาดว่าโสด
One presumably doesn't have to report one's mother.เพราะถ้าเป็นแม่ ก็ไม่จำเป็นต้องรายงานต่อเบื้องบนก็ได้ มั้ง
So these files on the computer-- presumably Senator Mayer was looking at 'em before he was killed?แล้วไฟล์เหล่านี้ ในคอมพิวเตอร์ ... มันเหมือนกับว่า สว เมเยอร์ กำลังดูมันอยู่ ก่อนที่จะถูกฆ่า
Who was presumably in l.A. To take her grandson Away from kate. So jack made an appeal.เป็นไปได้ว่าเธอมาที่แอลเอเพื่อจะเอาตัวหลานของเธอมาจากเคท แจ๊คจึงไปขอร้อง
From which we're protected by a presumably indestructible dam.ที่ถูกป้องกันอย่างดี.. ด้วยเขื่อนที่ไม่มีวันพัง
But presumably the embryonic shape-shiftersแต่น่าเชื่อว่า ตัวอ่อนของพวกเปลี่ยนรูปร่างนั้น
You, uh, would be a couple of uniform cops walking into the house that's presumably being watched by our bad guys.นายจะใส่เครื่องแบบตำรวจ เดินเข้าไปในบ้านที่... คนร้ายเฝ้าดูอยู่

presumably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思うに;惟うに[おもうに, omouni] (adv) presumably; conceivably; in my opinion; in my view; I think (that); upon thought; upon reflection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presumably
Back to top