ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

experimental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *experimental*, -experimental-

experimental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
experimental (adj.) เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Syn. analytic, probative, verification
experimental (adj.) เกี่ยวกับประสบการณ์ Syn. analytic, probative, verification
English-Thai: Nontri Dictionary
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
experimental designการออกแบบการทดลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experimental designการออกแบบการทดลอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวิจัยเชิงทดลอง (n.) experimental research
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ
Are you missing anything in the way of experimental aircraft?คุณทำอะไรหายรึเปล่า ระหว่างทดสอบเครื่องบินน่ะ
The military say these pilots accepted the risks of flying experimental aircraft.กองทัพบอกว่า นักบินพวกนั้น ได้รับอันตราย จากการบินเครื่องบินทดสอบ
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project?คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ Aurora ?
Or I'll have every newspaper in America out here writing about your experimental aircraft!คุณต้องทำ ไม่งั้น ฉันจะบอกให้นักข่าวทั่วประเทศมานี่... ..เขียนข่าวเรื่องคุณทำการทดลอง ยานบินอยู่ !
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น
They had her on all these experimental drugs.พวกเขาพาเธอไปรักษาด้วยยาต่างๆ นาๆ
The laser... a new experimental Protoid laser that's being unveiled at the riverton science convention.เลเซอร์! เลเซอร์โปรตอยด์ใหม่... ที่จะถูกนำมาแสดงที่หอแสดงรีเวอร์ตั้น
His new experimental Protoid laser.การทดลองใหม่ของเขา เลเซอร์โปรตอยด์
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ

experimental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
实验心理学[shí yàn xīn lǐ xué, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 实验心理学 / 實驗心理學] experimental psychology
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, 试验 / 試驗] experiment; test; experimental
试验性[shì yàn xìng, ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 试验性 / 試驗性] experimental

experimental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals)
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] (n) {comp} test period; experimental period
実験現象学[じっけんげんしょうがく, jikkengenshougaku] (n) experimental phenomenology
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology
実験結果[じっけんけっか, jikkenkekka] (n) experimental results
実験群[じっけんぐん, jikkengun] (n) experimental group
水産試験所[すいさんしけんじょ, suisanshikenjo] (n) experimental fishery station
研究材料[けんきゅうざいりょう, kenkyuuzairyou] (n) research material; experimental material
試作車[しさくしゃ, shisakusha] (n) experimental car
試用[しよう, shiyou] (n,vs) trial; experimental use
試験薬[しけんくすり, shikenkusuri] (n) experimental drug
試験的[しけんてき, shikenteki] (adj-na) experimental; provisional; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use

experimental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบแผนการทดลอง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: experimental design FR:
แบบแผนการทดลองจริง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: true experimental design FR:
เชิงทดลอง[adj.] (choēng thot) EN: experimental FR: expérimental
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
จิตวิทยาการทดลอง[n. exp.] (jittawittha) EN: experimental psychology FR: psychologie expérimentale [f]
จิตวิทยาทดลอง[n. exp.] (jittawittha) EN: experimental psychology FR: psychologie expérimentale [f]
การออกแบบการทดลอง[n. exp.] (kān øk baēp) EN: experimental design FR:
การศึกษาเชิงทดลอง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: experimental study FR:
การวิจัยเชิงทดลอง[n. exp.] (kān wijai c) EN: experimental research FR: recherche expérimentale [f]
ขั้นทดลอง[n. exp.] (khan thotlø) EN: experimental stage FR: phase expérimentale [f]
กลุ่มศึกษา[n. exp.] (klum seuksā) EN: study group ; experimental group FR:
กลุ่มทดลอง[n. exp.] (klum thotlø) EN: experimental group FR:
แผนแบบการทดลอง[n. exp.] (phaēn baēp ) EN: experimental design FR:
พยาธิวิทยาเชิงทดลอง ; พยาธิวิทยาทดลอง[n. exp.] (phayāthi wi) EN: experimental pathology FR:
ประชากรที่ใช้ในกลุ่มทดลอง[n. exp.] (prachākøn t) EN: experimental population FR:
ทดลอง[adj.] (thotløng) EN: experimental FR: expérimental
วิธีการทดลอง[n. exp.] (withīkān th) EN: experimental method FR:
วิธีทดลอง[n. exp.] (withī thotl) EN: experimental method FR: méthode expérimentale [f]
แบบแผนการทดลองขั้นต้น[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: pre-experimental design FR:
การวิจัยแบบไม่ทดลอง[n. exp.] (kān wijai b) EN: nonexperimental research ; non-experimental research FR:
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง[n. exp.] (kān wijai c) EN: quasi-experimental research FR:

experimental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
Experimentalphysik {f}experimental physics
experimentell {adj}experimental
Versuchsanstalt {f}experimental station
Versuchseinheit {f}experimental unit
Versuchsgebiet {n}experimental area
Versuchsstadium {n}experimental stage
Versuchswerkzeug {n}experimental tool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า experimental
Back to top