ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

possibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *possibility*, -possibility-

possibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
possibility (n.) สิ่งที่เป็นไปได้ See also: สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้, โอกาส, ความเป็นไปได้ Syn. chance, occasion, circumstance, occurrence
English-Thai: HOPE Dictionary
possibility(พอสซะเบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้,สิ่งที่เป็นไปได้
English-Thai: Nontri Dictionary
possibility(n) ความเป็นไปได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
possibilityความเป็นไปได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นไป (n.) possibility See also: plausibility, feasibility
ความเป็นไปได้ (n.) possibility Syn. ความน่าจะเป็น Ops. ความเป็นไปไม่ได้
สิทธิ์ (n.) possibility See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability
สิ่งสุดวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย
สิ่งเหลือวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. เรื่องสุดวิสัย
เรื่องสุดวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. สิ่งเหลือวิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to consider the possibilityพวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้
It was the possibility that God does exist.มันเป็นไปได้ที่ว่าพระเจ้ามีตัวตน
The possibility of life of some kind where it never existed before.ความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิต บางชนิด ที่มันไม่เคยมีอยู่ก่อน
But by acquiring a body I am now subject to the possibility of dying.แต่ผมต้องการร่าง– ตอนนี้ผมกำลังจะตาย
There is the possibility that a single virus could destroy an entire set of systems and copies do not give rise to variety and originality.มีความเป็นไปได้ว่าไวรัสตัวเดียว สามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งหมด – เนื่องจากการคัดลอกตัวเอง... .
We began to talk about the possibility of putting that town on alert.เราเริ่มที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการวางเมืองที่ในการแจ้งเตือน
You spoke of a possibility of a teaching position.คุณบอกว่าอาจมีตำแหน่งอาจารย์ว่าง
Excluding the possibility that a female Scandinavian Olympian was running around outside our house last night, what else might be a possibility?เมื่อรวมถึงความเป็นไปได้ ถึงสาวนักกีฬาสแกนดิเนเวียนนั่น ที่วิ่งอยู่นอกบ้านเราเมื่อคืน
We have to consider the possibility that we might not make it out of here.พวกเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ ที่เราจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะ
Police are investigating the possibility of a drugging.ทางตำรวจได้สืบสวนแล้ว และระบุว่าอาจจะเกี่ยวกับการเสพยาจนเกินไป.
Although police still suspect she could have drowned, they are not ruling out the possibility of abduction.ถึงแม้ว่าตำรวจจะสงสัยว่า เธออาจจะจมน้ำ... แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไปได้เรื่องการลักพาตัว

possibility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 共存性] compatibility; the possibility of mutual coexistence
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc
不可能的事[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不可能的事] impossibility
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 可能] might (happen); possible; probable; possibility; probability
可能性[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 可能性] possibility; probability

possibility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility
危な気;危気[あぶなげ, abunage] (adj-na,n) possibility of danger
参加可能[さんかかのう, sankakanou] (n) possibility of participation; participation possibility
若しや[もしや, moshiya] (adv) (uk) perhaps; possibly; by some chance; by some possibility
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P)
ポシビリティー[, poshibiritei-] (n) possibility; (P)
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
可能性[かのうせい, kanousei] (n) potentiality; likelihood; possibility; availability; (P)
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na,n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P)
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P)

possibility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นไป[n.] (khwām penpa) EN: possibility ; plausibility ; feasibility FR: faisabilité [f] ; devenir [m]
ความเป็นไปได้[n. exp.] (khwām penpa) EN: possibility ; feasibility ; likelihood FR: possibilité [f] ; faisabilité [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]
สิทธิ์[n.] (sit) EN: possibility ; feasibility ; likelihood ; potentiality ; practicability FR: possibilité [f]
วัตนะ[n.] (wattana) EN: possibility ; livelihood FR:
ย่อมได้[v. exp.] (yǿm dāi) EN: can ; be a possibility FR:
ความเป็นไปไม่ได้[n. exp.] (khwām penpa) EN: impossibility FR: impossibilité [f] ; impossible [m]
ความพ้นวิสัย[n.] (khwām phonw) EN: impossibility FR:
เรื่องสุดวิสัย[n. exp.] (reūang sutw) EN: impossibility FR:

possibility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabattmöglichkeit {f}discount possibility
Editiermöglichkeit {f}editing possibility
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า possibility
Back to top