ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

riddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *riddle*, -riddle-

riddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
riddle (n.) เกมทายปริศนา See also: ปัญหา, ปริศนา Syn. puzzle, poser
riddle (n.) ปัญหา See also: ปริศนา Syn. enigma, problem
riddle (vi.) ตอบปริศนา
riddle (vt.) ตอบปริศนา
riddle (vi.) พูดเป็นปริศนา
riddle (vt.) แทงหรือเจาะให้เป็นรูพรุน Syn. hole, puncture
riddle (vt.) ร่อนด้วยตะแกรง Syn. sift
riddle (vt.) ระดมยิง
riddle (n.) ตะแกรงร่อน Syn. sieve
riddle (sl.) การถ่ายปัสสาวะ
riddle with (phrv.) เจาะเป็นรู See also: ทำให้พรุน
English-Thai: HOPE Dictionary
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery
English-Thai: Nontri Dictionary
riddle(n) ปัญหา,ปริศนา,กระชอน,ตะแกรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riddleคำทาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญหาลับสมอง (n.) riddle
ทายปัญหา (v.) ask a riddle See also: puzzle out Ops. ตอบปัญหา
พรุน (v.) be riddled See also: be holed, be perforated
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who would send you a riddle?ใครกันที่ส่งปริศนามาให้คุณ?
I will help you solve the riddleฉันจะช่วยคุณไขปริศนานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
Certain similarities between Tom Riddle and me.มันเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกันระหว่าง ทอม ริดเดิ้ล กับผม
And he must have sung you the riddle songs.คุณถึงได้พบสิ่งนี้ คุณคงเคยได้ยินเนื้อเพลงนี้สินะ
I could solve the riddle alone.ผมจะไขปริศนาคนเดียวได้
He's an enigma fucking a riddle fucking a mystery.เขาลึกลับซับซ้อนที่สุด น่าค้นหามากมาย
Took for the riddle wand, Harry. They might come back.อย่าพึ่งเก็บไม้กายสิทธิ์ แฮร์รี่ พวกมันอาจกลับมาอีก
As you can see, the paddle contains a riddle in Chinese.ที่คุณสามารถดู, พาย มีปริศนาในจีน
I went out for a Jimmy Riddle just now. Guess what I saw!ผมเพิ่งออกไปสำรวจมากับจิมมี่ ทายซิว่าผมเห็นอะไร
Leave it to Ox to write a riddle in a dead language.อ๊อกแปลงมันเป็นปริศนา ใ้้ช้ภาษาที่เลิกใช้เเล้ว
This riddle in Oxley's letter doesn't make any sense.ปริศนาในจดหมายของอ็อกเลย์ ไม่เห็นเข้าใจเลย
A riddle wrapped in plastic.แล้วห่อมันด้วยพลาสติก
You're like this... riddle wrapped inside an enigma wrapped inside a taco?นายเหมือนกับ มนุษย์เจ้าปัญหาที่อยู่ในตัวอีนิกม่า ที่ถูกห่ออยู่ในทาโก้อีกที

riddle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谜底[mí dǐ, ㄇㄧˊ ㄉㄧˇ, 谜底 / 謎底] answer to a riddle
[chēng, ㄔㄥ, 铛 / 鐺] frying pan; griddle
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙, 猜谜儿 / 猜謎兒] guess a riddle; guess
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 百孔千疮 / 百孔千瘡] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills
[mí, ㄇㄧˊ, 谜 / 謎] riddle
谜儿[mèi r, ㄇㄟˋ ㄖ˙, 谜儿 / 謎兒] riddle
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters
谜语[mí yǔ, ㄇㄧˊ ㄩˇ, 谜语 / 謎語] riddle; conundrum

riddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy
平鍋[ひらなべ, hiranabe] (n) pan; griddle
焼き網[やきあみ, yakiami] (n) gridiron; griddle
罪体[ざいたい, zaitai] (n) corpus delicti (concrete evidence of a crime, e.g. a bullet-riddled body)
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P)
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P)

riddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsan) EN: solve a mystery ; dispel a mystery ; solve a riddle FR:
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
ร่อนกรวด[v. exp.] (rǿn krūat) EN: riddle gravel FR:
ทายปัญหา[v. exp.] (thāi panhā) EN: ask a riddle FR:
ทายปริศนา[v. exp.] (thāi pritsa) EN: guess a riddle FR:
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated ; full of holes FR: criblé ; alvéolé ; poreux
ปรุ[adj.] (pru) EN: perforated ; riddled FR: criblé ; perforé

riddle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieb {n} (für Sand)riddle screen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า riddle
Back to top