ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pig

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pig*, -pig-

pig ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pig (n.) หมู See also: สุกร Syn. hog
pig (n.) คนสกปรก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนมูมมาม, คนที่เหมือนหมู, คนตะกละตะกลาม
pig (n.) ตำรวจ (คำสแลง) Syn. cop, police
pig (vi.) ออกลูกหมู
pig (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ) See also: กินอย่างมูมมาม
pig (n.) เตาหลอมโลหะ
pig (n.) โลหะที่ออกจากเตาหลอม
pig fat (n.) มันหมู See also: มันเปลว
pig iron (n.) เหล็กที่ยังไม่ได้นำไปหลอม
pig iron (n.) เหล็กที่ยังไม่ได้หลอม
pig it (phrv.) อยู่กันแออัด See also: อยู่กันอย่างคับแคบ
pig out (phrv.) กินอาหารจำนวนมาก
pig together (phrv.) อยู่รวมกันอย่างแออัดกับ
pig-swill (n.) เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ See also: เศษอาหารเลี้ยงหมู Syn. slops, hogwash
pigeon (n.) พิราบ Syn. dove, culver
pigeon (n.) นกพิราบ Syn. dove, culver
pigeon (n.) คนที่ถูกหลอกได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนเซ่อซ่า
pigeon (n.) เรื่องหรือสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
pigeon breast (n.) อกแฟบ
pigeon pea (n.) ถั่วแระ
pigeon-headed (n.) ดื้อ
pigeon-hearted (adj.) ใจเสาะ See also: ขี้ขลาด
pigeon-livered (adj.) อ่อนโยน See also: ถ่อมตัว, นิ่มนวล
pigeon-toed (adj.) ซึ่งมีนิ้วเท้าหรือเท้าหันเข้าข้างใน Syn. bowlegged
pigeonhole (n.) ช่องเล็กๆ ที่ไว้เก็บเอกสาร Syn. niche, compartment
pigeonhole (n.) ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย Syn. hole, slot
piggie (n.) ลูกหมู
piggish (adj.) คล้ายหมู See also: เหมือนหมู, ตะกละ, สกปรก Syn. dirty, ravenous
piggy (n.) ลูกหมู See also: ลูกสุกร Syn. piglet, shoat
piggy (adj.) เหมือนหมู See also: คล้ายกับหมู, อย่างกับหมู Syn. hoggish, piggish, swinish
piggy (adj.) มูมมาม See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก Syn. hoggish, piggish, swinish
piggy bank (n.) กระปุกออมสิน See also: กล่องใส่เงิน
piggyback (adj.) บนหลัง See also: บนไหล่ Syn. pickaback
piggyback (adv.) บนหลัง See also: บนไหล่ Syn. pickaback
piggyback (vt.) แบกบนหลัง Syn. pickaback
pigheaded (adj.) ดื้อ See also: ดื้อด้าน, ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น Syn. bullheaded, mulish, stubborn
piglet (n.) ลูกหมู Syn. pig
pigment (n.) สีย้อม Syn. paint, dye, orpiment
pigment (vt.) ย้อมสี Syn. dye
pigmentation (n.) การย้อมสี Syn. color, complexion
English-Thai: HOPE Dictionary
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
pigeon(พิจ'เจิน) n. นกพิราบ
pigeon breastn. อกไก่,อกแฟบ., Syn. pigeon chest
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid,meek
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
pigeonhole(พิจ'เจินโฮล) n. ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย,ช่องเล็ก ๆ ของตู้หรือโต๊ะสำหรับใส่กระดาษ จดหมายและอื่น ๆ vt. เก็บไว้อ้างอิง,เอาซุกไว้,ใส่ในช่อง,แยกออกเป็นพวก ๆ, Syn. timid
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy,filthy
piggy(พิก'กี) n. หมูตัวเล็ก ๆ ,ลูกหมู
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.
pigsty(พิก'สไท) n. เล้าหมู,คอกหมู,สถานที่สกปรก
pigtail(พิก'เทล) n. หางเปีย,หางหมู,ยาสูบที่เป็นม้วนเกลียว
English-Thai: Nontri Dictionary
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
pigeon(n) นกพิราบ
pigeonhole(n) รังนกพิราบ
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
pigtail(n) ผมเปีย,หางเปีย,หางหมู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piggybackอาศัยไปด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
Pigeon racingการแข่งนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุกร (n.) pig Syn. หมู
หมู (n.) pig
หัวหมู (n.) pig´s head See also: boar´s head, hog´s head
ไข่ดันหมู (n.) pig´s kidney Syn. ไตหมู
ไตหมู (n.) pig´s kidney
นกพิราบ (n.) pigeon
พิราบ (n.) pigeon Syn. นกพิราบ
กระปุกออมสิน (n.) piggy bank Syn. ออมสิน
ผมเปีย (n.) pigtail See also: plaits, braid, queue Syn. เปีย, หางเปีย
หางเปีย (n.) pigtail See also: plaits, braid, queue Syn. เปีย
กุน (n.) the year of the pig Syn. ปีกุน, ปีหมู
ขี่หลัง (v.) ride piggyback See also: ride pickaback, ride on one´s back
คำคม (n.) epigram See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying
คำจารึก (n.) epigraph See also: inscription
ตะเภา (n.) guinea pig See also: mouse, rat, Cavia porcellus Syn. หนูตะเภา
ตับเหล็ก (n.) spleen of a pig See also: pancreas of swine
ตับเหล็ก (n.) spleen of a pig See also: pancreas of swine
ตัวทดลอง (n.) guinea pig
ปีกุน (n.) year of the pig
ปีหมู (n.) the year of the pig Syn. ปีกุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ
'Look at that pig Angel Eyes... '...'ดูเจ้าแองเจิลอายส์นั่นสิ... '...
You smell like a pig already!แกตัวเหม็นฉึ่งอยู่แล้ว
In those times a pig was quite a fortune.ในช่วงเวลานั้นหมูก็เป็นโชคลาภมาก
(HORSE NEIGHING) Ha! Your pig fiancé is too late.คู่หมั้นหมูตอนของท่านช้าไปแล้วล่ะ
It's a mess. It's like a pig pen.สกปรกโคตร อย่างกับรังหนู
They have dead pig in here.พวกเขามีหมูตายในที่นี่
I was more of a mother to him than that goddamned pig ever was.ฉันเป็นแม่ให้เขามากกว่าที่อีหมูนั่นเป็นซะอีก
She said it looked like a pig riding a donkey.นางพูดว่ามันดูเหมือนหมูกำลังขี่ลา
"lt's better than the pig I just tried to fuck.""มันดีกว่าเรื่องหมูๆ / ฉันแค่พยายามทำส่งๆ ไป"
The pig chase plans were kept from me.กระหม่อมไม่ได้รับแจ้งเรื่องจับหมู
Please. He was a chauvinist pig in love with his sister.นีทซี่เป็นพวกกดขี่ผู้หญิง แถมรักน้องสาวตัวเองอีกต่างหาก

pig ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
生铁[shēng tiě, ㄕㄥ ㄊㄧㄝˇ, 生铁 / 生鐵] pig iron
猪下水[zhū xià shuǐ, ㄓㄨ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 猪下水 / 豬下水] pig offal
猪链球菌[zhū liàn qiú jūn, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 猪链球菌 / 豬鏈球菌] pig streptococcus; streptococcus suis
铸铁[zhù tiě, ㄓㄨˋ ㄊㄧㄝˇ, 铸铁 / 鑄鐵] pig iron; foundry iron
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 圂] grain-fed animals; pigsty
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, 偶蹄目] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, 偶蹄类 / 偶蹄類] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
[yì, ㄧˋ, 豷] breathing of pigs
传书鸽[chuán shū gē, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄜ, 传书鸽 / 傳書鴿] carrier pigeon (used for mail)
[huī, ㄏㄨㄟ, 豗] clash; grunting of pigs
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 僬] clever; pigmies
[bā, ㄅㄚ, 豝] corned beef; female pig
鸽房[gē fáng, ㄍㄜ ㄈㄤˊ, 鸽房 / 鴿房] dovecote; enclosure for carrier pigeons
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 豢] feed pigs and dogs; to rear
飞鸽[fēi gē, ㄈㄟ ㄍㄜ, 飞鸽 / 飛鴿] Flying Pigeon (famous bicycle brand, made in Tianjin since 1936)
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 伪经 / 偽經] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha
[jiān, ㄐㄧㄢ, 豜] fully grown pig; 3-year old pig
[fén, ㄈㄣˊ, 豶] gelded pig
天竺鼠[tiān zhú shǔ, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˊ ㄕㄨˇ, 天竺鼠] guinea pig; cavy
豚鼠[tún shǔ, ㄊㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, 豚鼠] guinea pig
[chù, ㄔㄨˋ, 豖] a shackled pig
[zhū, ㄓㄨ, 猪 / 豬] hog; pig; swine
信鸽[xìn gē, ㄒㄧㄣˋ ㄍㄜ, 信鸽 / 信鴿] homing pigeon; carrier pigeon
[tí, ㄊㄧˊ, 蹄] hoof; pig's trotters
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 靛] indigo pigment
[zōng, ㄗㄨㄥ, 豵] litter of pigs; little pig
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 劈挂拳 / 劈掛拳] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art)
黑素[hēi sù, ㄏㄟ ㄙㄨˋ, 黑素] melanin; black pigment
[qīng, ㄑㄧㄥ, 圊] pigsty; rest-room
爪尖儿[zhuǎ jiān r, ㄓㄨㄚˇ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, 爪尖儿 / 爪尖兒] pig's trotters
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, 肥肠 / 肥腸] pig-gut (large intestine used as foodstuff)
色素[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, 色素] pigment
猪尾巴[zhū wěi ba, ㄓㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, 猪尾巴 / 豬尾巴] pig's tail (meat)
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, 猪狗 / 豬狗] pig-dog (intended as insult); Schweinhund
[gē, ㄍㄜ, 鸽 / 鴿] pigeon; dove
鸽子[gē zi, ㄍㄜ ㄗ˙, 鸽子 / 鴿子] pigeon
鹁鸽[bó gē, ㄅㄛˊ ㄍㄜ, 鹁鸽 / 鵓鴿] pigeon

pig ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンガン食べる;がんがん食べる[ガンガンたべる(ガンガン食べる);がんがんたべる(がんがん食べる), gangan taberu ( gangan tabe ru ); gangantaberu ( gangan tabe ru )] (exp,v1) (sl) to pig out; to chow down
ギニーピッグ[, gini-piggu] (n) (See モルモット) guinea pig
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P)
モルモット[, morumotto] (n) (See マーモット) guinea pig (Cavia porcellus) (dut
儒艮;儒良(iK)[じゅごん;ジュゴン, jugon ; jugon] (n) (uk) dugong; sea pig
天竺鼠[てんじくねずみ, tenjikunezumi] (n) (uk) (See モルモット) guinea pig (any of five guinea pig species, esp. Cavia porcellus)
実験台[じっけんだい, jikkendai] (n) (1) laboratory testing bench; laboratory table; (2) subject of an experiment; (human) guinea pig
白銑[はくせん, hakusen] (n) white pig iron
[ずく, zuku] (n) (abbr) (col) (See 銑鉄) pig iron
銑鉄[せんてつ(P);ずくてつ, sentetsu (P); zukutetsu] (n) pig iron; (P)
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum)
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph
エピグラム[, epiguramu] (n) epigram
エピゴーネン[, epigo-nen] (n) epigone (ger
エピジェネティクス[, epijieneteikusu] (n) epigenetics
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
クレーピジョン[, kure-pijon] (n) clay pigeon
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting
クロムグリーン[, kuromuguri-n] (n) chrome green (pigment made of chromium oxide, Cr2O3)
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau)
シャンピニオン;シャンピニョン[, shanpinion ; shanpinyon] (n) champignon (fre
タイワンヤジブカ[, taiwanyajibuka] (n) pigeye shark (Carcharhinus amboinensis, species of tropical requiem shark)
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis)
ツーテール[, tsu-te-ru] (n) (See ツインテール) pigtails (wasei
ツインテール[, tsuinte-ru] (n) (See ツーテール) pigtails (wasei
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand)
ハト目;鳩目[ハトもく(ハト目);はともく(鳩目), hato moku ( hato me ); hatomoku ( hato me )] (n) Columbiformes (family of birds comprising pigeons and doves)
ピギーバック[, pigi-bakku] (n) piggyback (system)
ピギーバック輸送[ピギーバックゆそう, pigi-bakku yusou] (n) piggyback system
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore)
ピグミー[, pigumi-] (n) pygmy; pigmy
ピグミーグラミー;ピグミー・グラミー[, pigumi-gurami-; pigumi-. gurami-] (n) pygmy gourami (Trichopsis pumila)
ピグミーチンパンジー[, pigumi-chinpanji-] (n) (See ボノボ) pygmy chimpanzee (Pan paniscus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board

pig ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรุก[n.] (jaruk) EN: pig FR: porc [m]
ไก๊[n.] (kai) EN: year of the Pig FR:
ไขมันหมู[n. exp.] (khaiman mū) EN: pig fat FR: graisse de porc [f] ; saindoux [m]
ฆ่าหมู[v. exp.] (khā mū) EN: slaughter a pig FR: tuer un cochon
ขนหมู[n. exp.] (khon mū) EN: pig bristles FR: poils de porc [mpl]
กินอย่างมูมมาม[v. exp.] (kin yāng mū) EN: eat like a pig ; gorge on FR: manger comme un cochon ; manger comme un porc
กุน[n.] (kun) EN: year of the pig FR: année du cochon [m]
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen FR: porcherie [f]
หลับตาซื้อ[v. exp.] (laptā seū) EN: buy a pig in the poke FR: acheter chat en poche (vx) ; acheter un chat dans un sac (Belg.)
เหล็กหล่อ[n.] (lek lø) EN: cast iron ; malleable iron ; pig iron FR: fonte [f]
หมู[n.] (mū) EN: pig ; pork ; boar FR: cochon [m] ; porc [m]
หมูหัน[n. exp.] (mūhan) EN: spit-roasted suckling pig FR:
หมูป่า[n.] (mūpā) EN: Eurasian Wild Pig FR:
หมูทะเล[n. exp.] (mū thalē) EN: sea pig FR:
หมูย่าง[n. exp.] (mū yāng) EN: roasted pork ; barbecued pork ; grilled pork ; roast pig FR: porc laqué [m]
หนูตะเภา[n. exp.] (nū taphao) EN: guinea pig FR: cochon d'Inde [m] ; cobaye [m]
ปีกุน[n. exp.] (pī kun ) EN: Year of the Pig (Chinese astrology) FR: année du cochon [f]
สุกร[n.] (sukøn) EN: swine ; pig FR: pourceau [m] ; porc [m]
ตะเภา[n.] (taphao) EN: guinea pig ; Cavia porcellus FR: Cavia porcellus
ตือฮวน[n. exp.] (teū hūan) EN: swine entrails ; pig intestine FR:
อ้วนเหมือนหมูตอน[X] (uan meūoen ) EN: as fat as a pig FR: gras comme un cochon ; gras comme un porc ; gras comme un moine
วราห์[n.] (warā) EN: pig FR:
วราหะ[n.] (warāha) EN: pig FR:
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บ้านสกปรก[n. exp.] (bān sokkapr) EN: pigsty FR: porcherie [f]
ชาใบมัน[n. exp.] (chā bai man) EN: Malpighia coccigera FR: Malpighia coccigera
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus ; fungi [pl] ; fungal infection ; thrush FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ดันทุรัง[adj.] (danthurang) EN: mulish ; pigheaded ; bullheaded ; stubborn FR:
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; dogged (in) FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ฟาร์มเห็ด[n. exp.] (fām het) EN: FR: champignonnière [f]
เฟือง[n.] (feūang) EN: gear wheel ; cogwheel FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
หางเปีย[n.] (hāngpīa) EN: pigtail ; queue FR: natte [f] ; tresse [f]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.) FR: champignon [m]
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; shiitake mushroom ; shiitake FR: champignon noir [m]
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khw) EN: psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; magic mushroom ; psilocybin mushroom ; Psilocybe cubensis FR: champignon magique [m] ; psilocybe [m] ; Psilocybe cubensis
เห็ดกินได้[n. exp.] (het kin dāi) EN: edible mushroom FR: champignon comestible [m]

pig ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausschwein {n}domestic pig
Himalayataube {f} [ornith.]Ashy Wood Pigeon
Aurorafruchttaube {f} [ornith.]Society I Pigeon
schlampig {adj} | schlampiger | am schlampigstenblowzy | blowzier | blowziest
Bolles Lorbeertaube {f} [ornith.]Bolle's Pigeon
Bronzehalstaube {f} [ornith.]Delegorgue's Pigeon
Bronzefruchttaube {f} [ornith.]Green Imperial Pigeon
Bronzerücken-Fruchttaube {f} [ornith.]Mountain Rufous-be. Fruit Pigeon
Champignon {m} | Champignons
Ceylontaube {f} [ornith.]Sri Lanka Wood Pigeon
Weihnachtsfruchttaube {f} [ornith.]Christmas I Imperial Pigeon
Tontaube {f}clay pigeon
Depigmentierung {f}; Pigmentschwund
Schmutzfink {m} [ugs.]dirty pig; dirty brat [coll.]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon
Reinwardttaube {f} [ornith.]Reinwardt's Long-tailed Pigeon
Goodsontaube {f} [ornith.]Dusky Pigeon
Klippentaube {f} [ornith.]Eastern Rock Pigeon
Sinngedicht {n}; Epigramm
epigrammatisch {adv}epigrammatically
Harlekintaube {f} [ornith.]Flock Pigeon
schlappig {adj} | schlappiger | am schlappigstenfloppy | floppier | floppiest
Gier {f}piggishness
Rotflanken-Fruchttaube {f} [ornith.]Grey-headed Zone-tailed Pigeon
schmuddelig; dreckig; schmutzig {adj} | schmuddeliger; dreckiger; schmutziger; schlampiger | am schmuddeligsten; am dreckigsten; am schmutzigsten; am schlampigstengrubby | grubbier | grubbiest
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adj} | schroffer; grober; barscher; ruppiger; unwirscher | am schroffsten; am gröbsten; am barschesten; am ruppigsten; am unwirschestengruff | gruffer | gruffest
Guineataube {f} [ornith.]Speckled Pigeon
Helmtaube {f} [ornith.]Crested Long-tailed Pigeon
Nelkenfruchttaube {f} [ornith.]Island Imperial Pigeon
Sieboldgrüntaube {f} [ornith.]Japanese Green Pigeon
Schwarzhöcker-Fruchttaube {f} [ornith.]Black-knobbed Pigeon
Rothöcker-Fruchttaube {f} [ornith.]Red-knobbed Pigeon
Lorbeertaube {f} [ornith.]Laurel Pigeon
Leberfleck {m}; Pigmentfleck
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth
Manadotaube {f} [ornith.]White-faced Pigeon
Maorifruchttaube {f} [ornith.]New Zealand Pigeon
Marquesasfruchttaube {f} [ornith.]Marquesas Pigeon
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin
Molchstopper {m}pig trap station

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pig
Back to top