ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hogwash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hogwash*, -hogwash-

hogwash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hogwash (n.) ความน่าหัวเราะ See also: ความน่าขำ
hogwash (n.) เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ See also: เศษอาหารเลี้ยงหมู Syn. slops, pig-swill
English-Thai: HOPE Dictionary
hogwashn. อาหารหมู,ของที่ไร้ค่า,การพูด,การเขียนหรืออื่น ๆ ที่ไม่มีความหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม
That's the rankest psychologism, and was conclusively revealed as hogwash by Gottlob Frege in the 1890s!นั่นมันจิตวิทยานิยมขั้นสูงสุด และแสดงให้เห็นในท้ายที่สุดว่าไร้สาระ ของก็อตล็อบ เฟรก ในปี 1890
You're connecting my computer bug with one you might've had and some religious hogwash.เธอกำลังเจอกับบั๊ก แบบที่ฉันเคยเจอ และเพราะเจ้าบั๊กนี่ เธออาจจะได้รับข้อมูลศักดิ์สิทธิ์ ที่ไร้ความหมาย
You'd be a saint if our church believed in that sort of hogwash.คุณจะเป็นนักบุญถ้าโบสถ์เราเชื่อว่ามันเป็นอาหารหมู
And he thinks that you're way too pretty to be interesting and that's hogwash.และเขาคิดว่าคุณสวย เกินกว่าที่เขาจะสนใจ ซึ่งมันไม่จริง
This is utter hogwash. I was here.นี่มันไร้สาระสิ้นดี ผมอยู่ที่นี่
Hogwash. Thomas was a loyal husband.พวกเขายังหากินอยู่กับเรื่องหยาบคาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hogwash
Back to top