ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mulish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mulish*, -mulish-

mulish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mulish (adj.) ดื้อ See also: หัวรั้น, หัวดื้อ, หัวแข็ง, ดันทุรัง Syn. headstrong, stubborn
English-Thai: HOPE Dictionary
mulish(มิว'ลิช) adj. ดื้อ,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ว่ายาก., See also: mulishly adv. mulishness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mulish(adj) เหมือนล่อ,ดื้อดัน,ดื้อรั้น,ว่ายาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
None of the boys noticed how mulish and tall I was.ไม่มีเด็กหนุ่มคนใดที่สังเกต ว่าข้าตัวสูงใหญ่มากเพียงใด

mulish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดันทุรัง[adj.] (danthurang) EN: mulish ; pigheaded ; bullheaded ; stubborn FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mulish
Back to top