ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compartment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compartment*, -compartment-

compartment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compartment (n.) การแบ่ง Syn. subdivision, partition
compartmentalise (vt.) จัดแบ่ง Syn. divide, part, compartmentalize
compartmentalize (vt.) จัดแบ่ง Syn. divide, part, compartmentalise
English-Thai: HOPE Dictionary
compartment(คัมพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ตอน,ส่วนแยก,ช่อง,ลักษณะต่างหาก. vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ, Syn. niche,cell,nook
English-Thai: Nontri Dictionary
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compartmentส่วนกั้นแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compartmentส่วน,เป็นห้องๆ,ช่อง,การแบ่งส่วน,คอมพาร์ทเม้นต์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องแช่แข็ง (n.) freezing compartment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ
In the wheel, the glove compartment and a crook-cam in the back.ในล้อ, ช่องเก็บและคด-บในด้านหลัง
I'm gonna have to reach inside the glove compartment to get the registration.ผมต้องเอาเอกสารจาก ที่เก็บของ
Look, look, look, I've created a secret compartment here for the rice.ดูนี่ ฉันทำช่องลับตรงนี้สำหรับใส่ข้าว
Mr. President, sometime between 1880, when the Resolute desk was placed in the Oval Office, and now, one of our presidents found a secret compartment in the desk.ท่านประธานาธิบดี.. ในช่วงปี 1880 ตอนที่โต๊ะธัมรงค์ ถูกนำมาที่ห้องทำงานรูปไข่
So, he took a gun out of his glove compartment and then blew his brains out all over his Porsche, in front of his ex-wife.แล้ว... เขาก็หยิบปืนออกมาจากซอง และก็ระเบิดสมองตัวเองกระจายเต็มรถปอร์เช่
I tried to follow your lead, you know, find some kind of... compartment to put all this stuff in, but I just...ฉันพยายามตามความเป็นผู้นำของคุณ คุณก็รู้ หาทางออกบางอย่าง.. เเบ่งเเยกทุกเรื่องเข้าด้วยกัน เเต่ฉันเเค่...
The rear of the ship is starting to seal itself up one compartment at a time!ท้ายเรือโดนซัด กำลังจะปิดส่วนนั้นเพื่อกั้นน้ำ
There's one in a compartment off the crew quarters.อยู่ในส่วนที่จัดแบ่งไว้ในที่พักอาศัยลูกเรือ
You're sure nobody went near that compartment on your watch?คุณมั่นใจไหมว่าไม่มีใครเข้าไปไกล้ นั่นคุณแยกตัวเฝ้าดูหรือไง?
If this doesn't work, lock this compartment off from the rest of the ship.หากไม่สำเร็จ ล็อกที่นี่ี้ออกจาก ส่วนอื่นๆของยานนะ
The secret compartment either on the bottom or one of the sides. They usually have one.ที่ลับ อาจจะอยู่ด้านใต้หรือด้านข้าง มักจะมีอยู่เสมอ

compartment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
包间[bāo jiān, ㄅㄠ ㄐㄧㄢ, 包间 / 包間] compartment (of train, ship etc)
间隔[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 间隔 / 間隔] compartment; gap; interval
衣物柜[yī wù guì, ㄧ ˋ ㄍㄨㄟˋ, 衣物柜 / 衣物櫃] locker; lockable compartment

compartment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag
グローブボックス[, guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment
コンパートメント[, konpa-tomento] (n) compartment
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei
生け間;活け間[いけま, ikema] (n) compartment in a fishing boat with seawater for reviving or keeping alive fresh fish or bait
車室[しゃしつ, shashitsu] (n) compartment (of a train); interior (of a car)
車掌室[しゃしょうしつ, shashoushitsu] (n) conductor's compartment
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n,vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation
冷凍室[れいとうしつ, reitoushitsu] (n) freezing compartment; freezer
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P)
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting
区画(P);区劃[くかく, kukaku] (n,vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms

compartment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: freezing compartment FR: compartiment de surgélation [m]
เก๋ง[n.] (keng) EN: passenger compartment of a car FR:
เก๊ะรถ[n. exp.] (kē rot) EN: glove compartment FR:
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room FR: cabine [f] ; isoloir [m]
ลูกฟูก[n.] (lūkfūk) EN: tufted compartment of a mattress FR:
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; episode ; reach ; compartment ; segment FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m] ; segment [m]
แบ่งออกเป็นส่วน ๆ = แบ่งออกเป็นส่วนๆ[v. exp.] (baeng øk pe) EN: compartmentalize FR:
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer

compartment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäckabteil {n}baggage compartment
Kabelanschlussraum {m}cable terminal compartment
Handschuhfach {n}glove compartment
Gepäckraum {m}luggage compartment
Nichtraucherabteil {n}non-smoking compartment
Raucherabteil {n}smoking compartment
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Abteilwagen {m}compartment car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compartment
Back to top