ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bowlegged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bowlegged*, -bowlegged-

bowlegged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bowlegged (adj.) ซึ่งมีนิ้วเท้าหรือเท้าหันเข้าข้างใน
English-Thai: Nontri Dictionary
bowlegged(adj) ขาโก่ง

bowlegged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged

bowlegged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขากอม[adj.] (khākøm) EN: bowlegged FR: aux jambes arquées
ขาโก่ง[adj.] (khā kōng) EN: bowlegged FR: aux jambes arquées

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bowlegged
Back to top