ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

queue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *queue*, -queue-

queue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queue (n.) หางเปีย See also: ผมเปีย Syn. braid, pony tail, plait, pigtail
queue (n.) คิว See also: แถว Syn. chain, file, tail, line
queue (n.) ลำดับ See also: คิว
queue (vi.) เข้าคิว See also: เข้าแถว Syn. .
queue up (vi.) เข้าคิว See also: เข้าแถว
queue up (phrv.) เข้าคิว See also: เข้าแถว Syn. line up
English-Thai: HOPE Dictionary
queue(คิว) n. ผมเปีย,แถวเรียง,แถวยาว,คิว vi.,vt. เข้าแถวยาว,เข้าคิว,เรียงแถว
English-Thai: Nontri Dictionary
queue(n) คิว,แถว,ผมเปีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
queueคิว, แถวคอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิว (n.) queue See also: line, file Syn. แถว
จ่อคิว (v.) queue up
ต่อคิว (v.) queue up See also: stand in line Syn. เข้าแถว
เข้าคิว (v.) queue up See also: stand in line Syn. เข้าแถว, ต่อคิว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Queue here for health inspection. All third-class passengers queue here for health inspection.ผู้โดยสารชั้น 3 เชิญตรวจสุขภาพทางนี้
Is this the queue for the loo?นี่คิวเข้าห้องน้ำหรือ
Better to drive than queue for train ticketsขับรถไปคงดีกว่า การที่นายจะต้องไปต่อคิวรอซื้อตั๋วรถไฟ
You may have smiled at him in the supermarket checkout queue today.คุณอาจยิ้มให้เขาไปแล้ว... . ในซุปเปอร์มาเก็ตระหว่าง การเข้าคิวจ่ายเงินในวันนี้
Those of you who actually care about the band and want to do this half properly, queue over there.ใครที่อยากให้ออกมาดี ไปเข้าคิวตรงนั้น
Frank, queue it up.แฟรงค์ เตรียมเพลงใหม่
What shall I do about the source queue?สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร เกี่ยวกับคิวที่มา?
Have you been through the inspection queue?ผ่านการตรวจสุขภาพรึยัง
You can book tickets online now, there's no need to queueนายสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมายืนต่อคิว
Sandy its you queue, you know what you have to do?แซนดี้ ตาคุณแล้ว,รู้ใช่มั้ย ว่าต้องทำอะไร?
You check on your own patients, and then you come back and check and see if there's any others in the queue.แต่ห้ามใครเข้าออกผ่านประตูคู่ ไปเช็คคนไข้ของตัวเอง แล้วกลับมา
Too many people at the washroom, it was a long queueมีคนเข้าห้องน้ำเยอะเลย ผมต้องรอคิวนานมาก

queue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, 人龙 / 人龍] a queue of people; a crocodile (of school children)

queue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] (exp,v1) {comp} to enqueue; to queue in line
プライオリティキューシステム[, puraioriteikyu-shisutemu] (n) {comp} priority queue system
プリントキュー[, purintokyu-] (n) {comp} print queue
キュー[, kyu-] (n) (1) queue; (2) cue; (P)
キューから取り出す[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue
弁髪;ベン髪;辮髪(oK)[べんぱつ(弁髪;辮髪);ベンぱつ(ベン髪), benpatsu ( benpatsu ; benpatsu ); ben patsu ( ben kami )] (n) pigtail; queue; cue
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] (exp,v1) {comp} to enqueue
蜿々長蛇;蜿蜿長蛇[えんえんちょうだ, en'enchouda] (n) (a line, queue) being long and serpentine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system
プリントキュー[ぷりんときゅー, purintokyu-] print queue
メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue
出力待ち行列[しゅつりょくぎょうれつ, shutsuryokugyouretsu] output queue
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] to enqueue
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] queue, pushup list
待ち行列[まちぎょうれつ, machigyouretsu] queue, pushup list
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] to enqueue
待ち行列方式[まちぎょうれつほうしき, machigyouretsuhoushiki] queue-driven (a-no)

queue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear FR: queue [f] ; appendice [m]
หางจุกตูด[X] (hāng juk tū) EN: with his tail between his legs FR: avec la queue entre les jambes
หางกระรอก[n. exp.] (hāng krarøk) EN: FR: queue d'écureuil [f]
หางเปีย[n.] (hāngpīa) EN: pigtail ; queue FR: natte [f] ; tresse [f]
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite FR: cerf-volant à longue queue [m]
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line ; wait in line FR: faire la queue
เข้าคิวรอ[v. exp.] (khaokhiū rø) EN: FR: faire la queue ; attendre dans la queue
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; stand in line ; line up ; queue up FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: queue ; line; file FR: queue [f] ; file [f] ; file d'attente [f]
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: cue ; billiard cue FR: queue de billard [f]
คิวพื้นฐาน[n. exp.] (khiū pheūnt) EN: basic queue FR:
ไม่มีหัวไม่มีหาง[adj.] (mai mī hūa ) EN: FR: sans queue ni tête ; qui n'a ni queue ni tête
ไม้แทงบิลเลียด[n. exp.] (mai thaēng ) EN: cue FR: queue de billard [f]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ; นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Grey-rumped Treeswift FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen tap) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thø) EN: Dark-rumped Swift FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกแอ่นใหญ่คอขาว[n. exp.] (nok aen yai) EN: White-throated Needletail FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]
นกชายเลนกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Sharp-tailed Sandpiper FR: Bécasseau à queue pointue [m] ; Bécasseau à queue fine [m] ; Bécasseau pointu [m]
นกชนหิน[n. exp.] (nok chonhin) EN: Helmeted Hornbill FR: Calao à casque rond [m] ; Calao à longue queue [m]
นกเดินดงหลังสีไพล[n. exp.] (nok doēndon) EN: Long-tailed Thrush FR: Grive de Dixon [f] ; Grive à longue queue [f]
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายแดง[n. exp.] (nok doēndon) EN: Naumann's Thrush FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกอีแจว[n. exp.] (nok ī-jaēo) EN: Pheasant-tailed Jacana FR: Jacana à longue queue [m]
นกอินทรีหางขาว[n. exp.] (nok insī hā) EN: White-tailed Eagle FR: Pygargue à queue blanche [m] ; Pygargue ordinaire [m] ; Grand Aigle pêcheur [m] ; Orfraie ; Grand Aigle de mer [m]
นกอินทรีแถบปีกดำ[n. exp.] (nok insī th) EN: Bonelli's Eagle FR: Aigle de Bonelli [m] ; Aigle à queue barrée [m]
นกอีเสือสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-seūa ) EN: Brown Shrike FR: Pie-grièche brune [f] ; Pie-grièche à queue rousse [f] ; Pie-grièche birmane [f]
นกจมูกหลอดหางพลั่ว[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Wedge-tailed Shearwater FR: Puffin fouquet [m] ; Puffin du Pacifique [m] ; Puffin à queue en coin [m] ; Puffin à queue fine [m] ; Puffin à queue pointue [m] ; Fouquet [m]
นกจาบคาหัวเขียว[n. exp.] (nok jāpkhā ) EN: Blue-tailed Bee-eater FR: Guêpier à queue d'Azur [m] ; Guêpier à queue bleue [m]
นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว[n. exp.] (nok jap mal) EN: White-tailed Flycatcher FR: Gobemouche à queue blanche [m] ; Cyornis à queue blanche [m]
นกจู๋เต้นหางสั้น[n. exp.] (nok jū ten ) EN: Streaked Wren-Babbler FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นหางยาว[n. exp.] (nok jū ten ) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกกางเขนดงหางแดง[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Rufous-tailed Shama FR: Shama à queue rousse [m] ; Shama à queue rouge [m]
นกกะรางหางแดง[n. exp.] (nok karāng ) EN: Red-tailed Laughingthrush FR: Garrulaxe à queue rouge = Garrulax à queue rouge [m] ; Garrulaxe à queue rousse [m] ; Garrulaxe de Milne [m] ; Garrulaxe à ailes rouges [m]
นกเขาลายใหญ่[n. exp.] (nokkhao lāi) EN: Barred Cuckoo-Dove ; Barred Cuckoo Dove FR: Phasianelle onchall [f] ; Colombe à longue queue [f]
นกเขนน้อยหางแดง[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Rufous-tailed Robin ; Pseudorobin ; Red-tailed Robin ; Swinhoe's Red-tailed Robin ; Swinhoe's Robin ; Swinhoe's Pseudorobin ; Swinhoe's Nightingale ; Whistling Nightingale FR: Rossignol siffleur [m] ; Rossignol à queue rousse [m] ; Rougegorge siffleur [m]
นกเขนน้อยสีทอง[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Golden Bush Robin ; Golden Bush-robin FR: Rossignol doré [m] ; Rossignol à queue d'or [m] ; Robin doré [m]
นกเขนแปลง[n. exp.] (nok khēn pl) EN: White-bellied Redstart FR: Bradybate à queue rouge [m] ; Rougequeue à ventre blanc [m]
นกเขนสีฟ้าหางขาว[n. exp.] (nok khēn sī) EN: White-tailed Robin FR: Notodèle à queue blanche ; Traquet à tête blanche [m]
นกคอสามสี[n. exp.] (nok khø sām) EN: Rail-babbler ; Malaysian Rail-Babbler FR: Eupète à longue queue ; Flûtiste à longue queue
นกคอทับทิมอกดำ[n. exp.] (nok khø tha) EN: White-tailed Rubythroat FR: Rossignol à gorge rubis [m] ; Calliope à queue blanche [f]
นกกินแมลงป่าฝน[n. exp.] (nok kin mal) EN: Abbott's Babbler FR: Akalat d'Abbott [m] ; Timalie à queue rouge [f] ; Akalat fauve [m]

queue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billardstock {m}; Billardqueue
Stütze {f} für das Queuecue rest
Pufferinhalt {m}queue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า queue
Back to top