ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explosive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explosive*, -explosive-

explosive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explosive (adj.) ซึ่งสามารถระเบิดได้ See also: ที่ง่ายต่อการระเบิด Syn. burst, detonating
explosive (n.) สิ่งที่ระเบิดได้ Syn. ammunition, bomb, detonator
English-Thai: HOPE Dictionary
explosive(อิคซฺโพล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับระเบิด. n. ระเบิด,วัตถุระเบิด., See also: explosiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
explosive(adj) ซึ่งทำให้ระเบิดออก,เกี่ยวกับระเบิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explosive evolution; explosive radiationการเร่งขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัตถุระเบิด (n.) explosive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น
The explosive was Dy-Ex, used in demolition.ระเบิดได-เอ็กซ์ใช้สำหรับพังตึก
I found explosive and incendiary rounds scattered around.ฉันพบว่ารอบระเบิดและก่อความไม่สงบกระจายอยู่ทั่ว
Portable three to portable one. Explosive block by wire accident.ขอ 3 คน ช่วยเคลื่อนย้าย 1 คน / ทำให้บล็อคระเบิดด้วยอุบัติเหตุสายไฟ
'Two explosive charges on the power lines. 'One failed.วัตถุประทุระเบิด 2 ชิ้นนี้ถูกติดกับสายไฟ แต่อันหนึ่งไม่ทำงาน
The explosive device appears to be identical to the first bomb.อุปกรณ์ของระเบิดปรากฏว่า เป็นชนิดเดียวกันกับการระเบิดครั้งแรก
We've put an explosive charge in your head.เรายัดระเบิดไว้ในหัวแกแล้ว
Lindsey, I'm gonna short out the explosive in your head.ลินด์เซย์, ผมจะช็อต วงจรระเบิดในหัวคุณ
That explosive device could have taken you all out.ระเบิดนั่นอาจแรงพอจะฆ่าทุกคนได้
We probably don't need to wait for the lab to tell us what we already know, that this is an explosive and a trigger.Ed? Come on, this is a poIice investigation, right? Operation.
PETN, that's the base explosive used by domestic terrorists.that the bomber came in direct contact with the victim.
We've got six hostiles wearing explosive vests.คนร้าย6คนใส่เสื้อติดระเบิด

explosive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炸药[zhà yào, ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, 炸药 / 炸藥] explosive (substance)
爆炸物[bào zhà wù, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ˋ, 爆炸物] explosive
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
高能烈性炸药[gāo néng liè xìng zhà yào, ㄍㄠ ㄋㄥˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, 高能烈性炸药 / 高能烈性炸藥] high explosive

explosive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラスチック爆弾[プラスチックばくだん, purasuchikku bakudan] (n) plastic explosive
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests
混合火薬[こんごうかやく, kongoukayaku] (n) explosive mixture
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force
起爆剤[きばくざい, kibakuzai] (n) triggering explosive
起爆薬[きばくやく, kibakuyaku] (n) triggering explosive
高性能爆薬[こうせいのうばくやく, kouseinoubakuyaku] (n) high explosive
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles
時計信管[とけいしんかん, tokeishinkan] (n) time fuse (often used to detonate high explosives)
爆発物取締罰則[ばくはつぶつとりしまりばっそく, bakuhatsubutsutorishimaribassoku] (n) Criminal Regulations to Control Explosives
発破を掛ける;発破をかける[はっぱをかける, happawokakeru] (exp,v1) (1) to set off an explosive; (2) to start a fire under someone; to motivate someone with rough words
高性能爆弾[こうせいのうばくだん, kouseinoubakudan] (n) high-explosive bomb
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive

explosive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินดำ[n.] (dindam) EN: gunpowder ; explosive ammunition FR: poudre [m] ; explosif [m]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite FR:
การเติบโตอย่างรวดเร็ว[n. exp.] (kān toēptō ) EN: explosive growth FR:
เข็มขัดระเบิด[n. exp.] (khemkhat ra) EN: explosive belt ; suicide belt ; suicide vest FR: ceinture explosive [f] ; ceinture d'explosifs [f]
เครื่องตรวจระเบิด[n. exp.] (khreūang tr) EN: explosive detection device FR: détecteur d'explosifs [m]
ลูกระเบิด[n. exp.] (lūk raboēt) EN: grenade ; bomb ; mine FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
ระเบิดแสวงเครื่อง[n. exp.] (raboēt sawa) EN: improvised explosive FR:
ระเบิดเถิดเทิง[X] (raboēt thoē) EN: explosive ; terrific ; smashing FR:
เทียนชนวน[n. exp.] (thīen chanū) EN: fuse for firing an explosive charge FR:
วางระเบิด[v. exp.] (wāng raboēt) EN: plant a bomb ; plant an explosive FR: poser une bombe
วัตถุระเบิด[n. exp.] (watthu rabo) EN: explosive FR: explosif [m]
ระเบิดทำลาย[n. exp.] (raboēt tham) EN: high-explosive bomb FR:
สิ่งที่ระเบิดได้[n. exp.] (sing thī ra) EN: explosives FR: explosifs [mpl]

explosive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Sprengkraft {f}explosive power; explosive force
explosiv; explosionsartig {adj} | explosiver | am explosivsten | nicht explosivexplosive | more explosive | most explosive | inexplosive
Sprengbombe {f} [mil.]high explosive bomb
brisant {adj}highly charged; explosive issue
brisant {adj}highly explosive
Explosivkopf {m} (einer Harpune)explosive charge (of a harpoon)
Sprenggeschoss {n}explosive projectile
Sprengladung {f}explosive charge
Sprengniet {m}explosive rivet
Sprengschneider {m}explosive cutter
Sprengwirkung {f}explosive effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explosive
Back to top