ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dilicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dilicate*, -dilicate-

dilicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilicate (adj.) เล็กและบอบบาง (โดยเฉพาะผู้หญิง) Syn. dainty, minikin, teeny Ops. huge, big
dilicate (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. fine, precise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dilicate
Back to top