ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prayer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prayer*, -prayer-

prayer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prayer (n.) การสวดมนต์ See also: การอธิษฐาน Syn. request, praise, petition
prayer (n.) บทสวดมนต์ Syn. supplication, devotions, rogation
prayer (n.) ผู้สวดมนต์ See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
prayer beads (n.) สายลูกประคำ Syn. rosary
prayer book (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. liturgy, mass book
prayer mat (n.) เสื่อ See also: พรม, สาด Syn. floor-cover, bath mat
prayer wheel (n.) ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต
prayerbones (sl.) เข่า (2 ข้าง)
prayerful (adj.) ที่สวดมนต์เป็นประจำ Syn. orthodox, pious, religious
prayerful (adj.) ที่เคร่ง See also: ที่จริงจัง
English-Thai: HOPE Dictionary
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร
prayer shawln. =tallith (ดู)
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)
English-Thai: Nontri Dictionary
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การท่องคาถา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การภาวนา
การท่องมนต์ (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา
การภาวนา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา
การสวดคาถา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การท่องคาถา, การภาวนา
การสวดภาวนา (n.) prayer See also: chant Syn. การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา
การสวดมนต์ (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา
นักสวด (n.) prayer See also: expert in ritual repetition
กระบอกฉีด (n.) sprayer See also: hypodermic syringe, syringe
คู่สวด (n.) co deliverer of prayer See also: pair of monks who chant the ordination service
ทำวัตร (v.) say prayers to Buddha See also: observe religious practice Syn. ทำวัตรพระ
ทำวัตรพระ (v.) say prayers to Buddha See also: observe religious practice
สาธยาย (v.) recite a prayer See also: chant, pray Syn. สวด
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can
เครื่องพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
เจริญ (v.) recite a prayer See also: chant, pray Syn. สวด, สาธยาย
แหล่ (v.) intone (Mahajataka stories, prayer) Syn. เทศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน
I want to call upon the nation to make that a day of prayer and fasting.ผมอยากให้ประชาชนทุกคน สวดมนตร์และอดอาหารในวันนั้น
I mean a day of prayer and fasting.ผมหมายถึงสวดมนตร์และอดอาหาร
# Someone's saying a prayer #ใครบางคนกำลังสวดวิงวอน
Ancient enemy make prayer about these people. Do you wish to hear?พวกศัตรูในสมัยก่อนเคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพวกเราNอยากฟังมั้ย
♪ Would my every prayer begin and end♪ทุกคำอธิษฐานของข้าจะเริ่มต้นและสิ้นสุด
I see it as a prayer made manifest in soil.พ่อมองเห็นเป็นรูปนักสวด สร้างความยิ่งใหญ่ จากผืนดิน
This is what Clinton didn't understand... when he started in on school prayer and gays in the military.นี่คือสิ่งที่คลินตันไม่เข้าใจ ... เมื่อเขาเริ่มต้นในการสวดมนต์ในโรงเรียนและทหารสมชายชาตรี
Say a prayer for Surf Boy, wherever he is.สวดมนต์ให้เซิร์ฟบอยด้วย ไม่ว่าเขาอยู่ไหน
You haven't got a prayer if you let me get under it like that.เธอคงไม่ใช่พวกมีความหวังสินะ ถ้าให้ฉันได้แต้มด้วยลูกแบบนั้น
Now, we'll say a prayer together.ตอนนี้เราจะมาร่วมกันสวดสักหน่อย ว่าตามผมนะ
Now I would like someone else to close this prayer someone who hasn't spoken here in a long time but who I believe has something to say that we all need to hear.ตอนนี้ ผมอยากแนะนำคน ๆ นึง... ... คนที่ไม่ได้กล่าวเปิดงานนี้มาเป็นเวลานานแล้ว... ... แต่ผมเชื่อว่าเขามีบางอย่างจะพูด ในสิ่งที่พวกเราต้องการฟัง

prayer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, 伊曼] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque)
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, 念珠 / 唸珠] prayer beads
晚祷[wǎn dǎo, ㄨㄢˇ ㄉㄠˇ, 晚祷 / 晚禱] evening prayer; evensong; vespers
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, 伊马姆 / 伊馬姆] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque)
祷文[dǎo wén, ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, 祷文 / 禱文] litany (text of a prayer)
祷词[dǎo cí, ㄉㄠˇ ㄘˊ, 祷词 / 禱詞] litany (text of a prayer)
主祷文[zhǔ dǎo wén, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, 主祷文 / 主禱文] Lord's Prayer
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
[dǎo, ㄉㄠˇ, 祷 / 禱] prayer; pray; supplication
默祷[mò dǎo, ㄇㄛˋ ㄉㄠˇ, 默祷 / 默禱] silent prayer; pray in silence

prayer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
口称念仏[くしょうねんぶつ, kushounenbutsu] (n) {Buddh} (See 観念念仏) chanting an invocation (to Amida Buddha); reciting a prayer
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
折伏[しゃくぶく, shakubuku] (n,vs) preaching down; religious conversion of somebody by prayer
拍手を打つ;柏手を打つ[かしわでをうつ, kashiwadewoutsu] (exp,v5t) to clap one's hands in prayer
拝み箸[おがみばし, ogamibashi] (n) clasping your chopsticks between your hands as in a gesture of prayer (a breach of etiquette)
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P)
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
満願成就[まんがんじょうじゅ, manganjouju] (n,vs) fulfilment of a vow; one's earnest prayer being answered
発願[ほつがん, hotsugan] (n,vs) (1) {Buddh} giving rise to the desire to save all sentient beings; (2) praying; prayer
祈とう書;祈祷書;祈禱書(oK)[きとうしょ, kitousho] (n) prayer book
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer
祈願所[きがんじょ, kiganjo] (n) temple; shrine, especially one at which worshipers pray for favors; prayer hall
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises)
アヴェマリア;アベマリア[, avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer
プレーヤー(P);プレイヤー(P);プレーヤ;プレイヤ[, pure-ya-(P); pureiya-(P); pure-ya ; pureiya] (n) (1) player; (2) prayer; (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul
心願[しんがん, shingan] (n) prayer; heartfelt wish
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
申し子[もうしご, moushigo] (n) heaven-sent child (in answer to a Shinto or Buddhist prayer)
祈祷(P);祈とう;祈禱(oK)[きとう, kitou] (n,vs) prayer; exorcism; (P)
[がん, gan] (n) prayer; wish; vow; (P)
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people

prayer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
บทสวดมนต์[n. exp.] (bot sūatmon) EN: prayer FR:
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer FR:
การสวดมนต์[n.] (kān sūatmon) EN: chanting ; prayer FR:
คำภาวนา[n. exp.] (kham phāwan) EN: prayer FR:
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
นักสวด[n.] (naksūat) EN: prayer ; chanter FR:
หนังสือสวดมนต์[n. exp.] (nangseū sūa) EN: prayer book FR: livre de prières [m]
ภาวนาพึมพำ[v. exp.] (phāwanā phe) EN: murmur a prayer FR:
พิธีสวด[n. exp.] (phithī sūat) EN: prayer service ; funeral service FR: veillée mortuaire [f]
สาธยาย[v.] (sāthayāi) EN: recite a prayer ; chant FR:
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone FR: réciter
สวดมนต์ก่อนนอน[n. exp.] (sūat mon kø) EN: bedtime prayer FR:
ถวายอดิเรก[v. exp.] (thawāi adir) EN: chant a prayer for long life for the king FR:
วัด[n.] (wat) EN: Buddhist temple ; Buddhist temple compound ; temple ; monastery ; abbey ; house of worship ; house of prayer FR: temple bouddhiste [m] ; temple bouddhique [m] ; temple [m] ; monastère [m] ; abbaye [f]
วัดพุทธ[n. exp.] (wat Phut) EN: Buddhist temple ; temple ; monastery ; temple monastery ; house of worship ; house of prayer FR: temple bouddhiste [m] ; temple bouddhique [m]
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phra) EN: chant prayers ; chant holy stanzas FR: chanter des prières

prayer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendandacht {f}Evening prayer
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance
Vaterunser {n}Our Father; Lord's Prayer
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group
Gebetsmühle {f}prayer wheel; prayer mill
Stoßgebet {n}quick prayer
Andacht {f}prayers
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.]
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Gebetsstunde {f}prayer meeting
Gebetbuch {n}prayer book
Gebetshalle {f}prayer hall
Gebetsmantel {m}prayer shawl
Gebetsperlen {pl}prayer beads
Spraydose {f}aerosol; sprayer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prayer
Back to top