ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entreaty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entreaty*, -entreaty-

entreaty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entreaty (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน, การออดอ้อน Syn. plea, request, supplication
English-Thai: HOPE Dictionary
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
English-Thai: Nontri Dictionary
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่ะ (end.) particle used at the end of a question, command or entreaty Syn. เล่า

entreaty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity
請い;乞い[こい, koi] (n) request; entreaty
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P)
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer

entreaty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าประคุณ[X] (jao prakhun) EN: introduction to an entreaty FR:
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request FR: requête [f] ; demande [f] ; supplique [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
ล่ะ (...ล่ะ)[X] (... la) EN: what about ...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty] FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ? ; donc ? ; [particule interrogative ou impérative finale]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entreaty
Back to top