ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exposed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exposed*, -exposed-

exposed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exposed (adj.) ซึ่งเปิดออก See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน Syn. disclosed, uncovered
English-Thai: HOPE Dictionary
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรำแดด (v.) be exposed to the sun
ตากฝน (v.) be exposed to the rain
ประเจิดประเจ้อ (adv.) unduly exposed to the public eye See also: shamefully, disgracefully Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด Ops. มิดชิด
เหล็กไหล (n.) metal charm believed to melt when exposed to a fire See also: metal amulet said to melt at candle temperature
ไม่มิดชิด (adv.) unduly exposed to the public eye See also: shamefully, disgracefully Syn. เปิดเผย Ops. มิดชิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
They can't stay exposed to that radiation for more than 15 minutes.พวกเขาไม่สามารถอยู่สัมผัสกับ รังสีที่ เป็นเวลานานกว่า 15 นาที วิธีการของการเต้นของชีพจร ของเขา?
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า
The Project 5 abstracts that you were exposed to... were never meant for the human mind.โปรเจคที่ห้าซึ่งเธอได้ไปเกี่ยวข้อง ไม่เคยมีเป้าหมายพัฒนามนุษยชาติ
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ
Soft underbelly is all exposed ...เปิดเผยความในใจออกมาแล้ว
I'm not exposed to bespeak any such information to you... ..nor would I, even if I had said information at this juncture,... be able.ผมกำลังอยู่ในสภาวะ เหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน ทุกที่ที่ไป
Says here you exposed yourself in the cafeteria?ในนี้เขียนว่าเธอโชว์ของลับ ในโรงอาหาร
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง
The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists;โฆษณาที่ยัดเยียดให้เด็กดูทุกวันนี้ มีนักจิตวิทยาคอยเสี้ยมสอน
But my identity has been exposed on the Internet!แต่ความลับของฉัน ถูกเปิดโปงในอินเตอร์เน็ทซะแล้ว
During our recent mission to the Von Doom space station... we were exposed to as yet unidentified radioactive energy.ระหว่างปฎิบัติการ ของสถานีอวกาศ วอน ดูม เราได้รับผลกระทบจากพลังงานที่ยังไม่แน่ชัด.

exposed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, 朝阳 / 朝陽] exposed to the sun; (a position) facing the sun
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, 外露] exposed; appearing on the outside

exposed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P)
吹きっ曝し;吹きっ晒し[ふきっさらし, fukissarashi] (adj-no,n) (See 吹き曝し) wind-swept; exposed to the wind
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain
吹き曝し;吹き晒し[ふきさらし, fukisarashi] (adj-no,n) wind-swept; exposed to the wind
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others
真壁[しんかべ, shinkabe] (n) (See 大壁) wall with exposed timber pillars
絶対領域[ぜったいりょういき, zettairyouiki] (n) (m-sl) (obsc) exposed skin between top of knee-high socks and hemline of skirt (lit
被爆[ひばく, hibaku] (n,vs) (1) being bombed; (2) (See 被曝) being A-bombed; being nuked; being exposed to radiation (from an atomic blast); (P)
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way)
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open

exposed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis ; exposed glans ; retracted foreskin FR:
ขึ้นเขียง[adj.] (kheunkhīeng) EN: flayed ; exposed to heavy criticism FR:
กรำแดด[v. exp.] (kram daēt) EN: be exposed to the sun FR:
โล่งแจ้ง[adj.] (lōng jaēng ) EN: open ; openly ; in the open ; exposed ; clear FR:
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger FR: s'exposer ; risquer
หมดพุง[adj.] (motphung) EN: completely exposed ; all revealed FR:
หมดไส้หมดพุง[adj.] (motsaimotph) EN: completely exposed ; all revealed FR:
เปิดออก[adj.] (poēt øk) EN: uncovered ; exposed FR: exposé
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
สิ้นไส้สิ้นพุง[adj.] (sinsaisinph) EN: completely exposed ; all revealed FR:
ตาก[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air ; expose to the air ; expose to the sun FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตาก[adj.] (tāk) EN: exposed to the sun FR:
ตากแดด[v. exp.] (tāk daēt) EN: expose to the sun ; be exposed to the sun FR: exposer au soleil ; insoler ; être exposé au soleil ; sécher au soleil
ตากฝน[v. exp.] (tāk fon) EN: be exposed to the rain FR: être exposé à la pluie ; être exposé aux intempéries
ตากลม[v. exp.] (tāk lom) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk) EN: be exposed to the weather FR: être exposé aux intempéries
เถิก[adj.] (thoēk) EN: with receding hairline ; exposed ; open up FR:
ต้อง[v.] (tǿng) EN: be subject to ; suffer ; be exposed to ; be hit by FR: subir
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exposed
Back to top