ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flay*, -flay-

flay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flay (vt.) ถลกหนัง See also: ลอก
flay (vt.) ตำหนิอย่างรุนแรง See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง Syn. castigate, excoriate, upbraid
flay (vt.) ปอกลอก See also: ลวงเอาทรัพย์สินไป
flayer (n.) เปลือกที่ลอกออก Syn. skinner, furrier
English-Thai: Nontri Dictionary
flay(vt) ถลกหนังออก,ลอกออก,แล่หนัง,ปอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Flay and catch those clouds# จงบินไปให้สูงเสียดฟ้า
They won't just behead you. They'll flay you alive!พวกเขาจะไม่ตัดหัวเจ้า พวกเขาจะถลกหนังเจ้าทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่!
And when it was necessary to torture their enemies... they would flay his skin whole, in one piece, while he was alive, of course, like peeling a shrimp.และเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่ต้องทรมานศัตรู พวกเขาจะถลกหนังทั้งหมด เป็นชิ้นเดียว ในขณะที่พวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ แน่นอน
I will hunt down every islander still in our lands and flay them living the way I flayed the 20 ironborn scumข้าจะออกกวาดล้างชาวเกาะทุกคน ที่ยังอยู่บนแผนดิน และถลกหนังทั้งเป็น เหมือนที่ข้าถลกหนังสวะ 20 คน
They'll boil you. They'll flay you.จะต้มเจ้า ถลกหนังเจ้า
I will hunt down every islander still on our lands and flay them living, the way I flayed the 20 ironborn scumข้าจะไล่ล่าพวกชาวเกาะทุกคน ที่ยังหลงเหลืออยู่ในแดนเรา และถลกหนังมันทั้งเป็น เหมือนที่ข้าได้ฉลกหนัง พวกสวะไอรอนบอร์นยี่สิบคน
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Well, It May Have Been Bobby Flay'S,ก็มันเป็นสูตรของเชฟ บ๊อบบี้ เฟรย์ต่างหาก (เชฟชื่อดังในนิวยอร์ค)
Or the wet flap of flayed skin.หรือรอยเ ปียก ของหนังที่ถูกถลกออก
As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก
They're gonna get flayed alive.พวกเขาจะถูกถลกหนังทั้งเป็น
Try flayed to the raw nerve.ถูกถลกจนถึงประสาทสัมผัสดิบ

flay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)

flay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอก[v.] (løk) EN: peel ; skin ; flay FR: décortiquer ; éplucher ; peler
ถลก[v.] (thalok) EN: flay ; skin ; strip FR: écorcher ; dépiauter
ขึ้นเขียง[adj.] (kheunkhīeng) EN: flayed ; exposed to heavy criticism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flay
Back to top