ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denudation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denudation*, -denudation-

denudation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denudation (n.) การทำให้เปลือย See also: การเปลื้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denudationการเกลี่ยผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]

denudation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
削摩[さくま, sakuma] (n) denudation
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denudation
Back to top