ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motivate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motivate*, -motivate-

motivate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motivate (vt.) กระตุ้น See also: ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ, เป็นแรงกระตุ้น Syn. stimulate, induce, move, provoke, prompt, cause Ops. soothe, discourage
motivated (adj.) ซึ่งมีแรงบันดาลใจ See also: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน Syn. driven, influenced
English-Thai: HOPE Dictionary
motivate(โม'ทะเวท) vt. กระตุ้น,ดลใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
motivate(vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore, we conclude that extreme coercion is necessary to motivate you.เราจึงสรุปได้ว่า จำเป็นต้องบีบบังคับ หากจูงใจให้คุณกระทำสิ่งใค
Sergeant, what we need is something that will motivate the robbers to go on air,จ่า เราจำเป็นต้องทำอะไรซักอย่าง ที่จะกระตุ้นให้พวกโจรพูดทางวิทยุ... แล้ว
He really tried to motivate him.มีอะไีรพอที่เราจะช่วยได้ไหมคะ
I've got to figure out some way to motivate them.ผมต้องหาทางกระตุ้นพวกเขา
You know how I motivate myself? not with anything artificial.รู้มั้ยฉันกระตุ้นตัวเองยังไง?
Should've known all you needed was nice pair of legs to motivate you.รู้แล้วว่าใครคือคู่ขาที่ให้แรงใจ ในการกลับมาของนาย
To motivate cooperation.เพื่อจูงใจให้ความร่วมมือ
It's easy to die in battle, but hard to motivate the living. You have the more difficultjob.จะตายในสนามรบง่ายนิดเดียว แต่มันยากที่เราจะปลุกใจคนเป็นๆ
Would a present help motivate you downstairs?ของขวัญชิ้นนี้ช่วยให้คุณ อยากลงไปข้างล่างมากขึ้นไหม
Okay, again, as a former teacher, that's not how you motivate people.โอเค อีกครั้งนะ ในฐานะที่เป็นครูเหมือนกัน นั่นไม่ใช่วิธีที่คุณจะกระตุ้นคนอื่น
I just needed to motivate her.ฉันแค่ต้องการ กระตุ้นเธอ
Pretend I'm a dessert, that should motivate you.คิดเสียว่าฉันเป็นของว่าง อาจจะช่วยจูงใจได้บ้าง

motivate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促动[cù dòng, ㄘㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 促动 / 促動] to motivate

motivate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse
発破を掛ける;発破をかける[はっぱをかける, happawokakeru] (exp,v1) (1) to set off an explosive; (2) to start a fire under someone; to motivate someone with rough words
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something)
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] (adj-na) negative; half-hearted; passive; unmotivated; pessimistic; (P)

motivate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
ผลักดันตัวเอง[adj.] (phlakdan tū) EN: self-motivated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motivate
Back to top