ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mat*, -mat-

mat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mat (n.) เสื่อ See also: พรม, สาด Syn. floor-cover, bath mat, prayer mat
mat (n.) ที่รอง (แก้ว, แจกัน, จานอาหาร, ตะเกียง ฯลฯ) See also: แผ่นรอง
mat (n.) สิ่งที่หนาและพันกันยุ่งเหยิง
mat (vi.) พันกันยุ่ง Syn. tangle
mat (vt.) ปูเสื่อ See also: ปูพรม Syn. mat
mat (vt.) ใส่แผ่นรอง See also: ใส่กระดาษรอง
matador (n.) นักสู้วัวในกีฬาสู้วัว See also: มาทาดอร์ Syn. bullfighter
match (n.) การแข่งขัน Syn. race, game
match (n.) คู่ที่เหมือนกัน See also: คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน Syn. counterpart, mate
match (n.) คู่สมรส See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง Syn. marriage, pairing
match (vt.) เข้ากัน (กับ) See also: เหมาะ (กับ), ลงรอย (กับ), สัมพันธ์กับ Syn. correspond
match (vt.) เท่ากันกับ See also: เท่าเทียมกันกับ Syn. equal
match (n.) ไม้ขีดไฟ Syn. matchstick, fuse
match against (phrv.) เปรียบเทียบกับ See also: เทียบเท่ากับ Syn. match with
match against (phrv.) จัดการต่อสู้ระหว่าง Syn. match with
match against (phrv.) ต่อต้าน See also: ขัดแย้งกับ Syn. pit against Ops. match with
match play (n.) การแข่งขัน See also: การนับคะแนนของกีฬากอล์ฟ
match point (n.) คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
match up (phrv.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน
match up to (phrv.) มี (บางสิ่ง) เหมือนกับ See also: มี (บางสิ่ง) เทียบเท่ากับ Syn. measure up to
match with (phrv.) เข้ากันดี See also: เหมาะสมกับ Syn. fit to, pair with, suit to
match with (phrv.) จัดการแข่งขันหรือการต่อสู้ระหว่าง Syn. match against
match with (phrv.) จับแต่งงานกับ See also: จับคู่แต่งงาน
match-lock (n.) ปืนยาวชนิดหนึ่ง
matchable (adj.) ซึ่งเข้ากัน See also: ซึ่งเท่าเทียมกัน
matchbox (n.) กล่องไม้ขีด
matchless (adj.) ซึ่งไม่มีใครเทียบ See also: ซึ่งไม่คู่ควร
matchlessly (adv.) อย่างไม่มีใครเทียบ
matchlessness (n.) ความไม่คู่ควร
matchmaker (n.) แม่สื่อชักนำการแต่งงาน See also: พ่อสื่อชักนำการแต่งงาน Syn. matrimonial agent go between
matchmaker (n.) ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา Syn. arranger
matchmaker (n.) คนทำไม้ขีดไฟ
matchmaking (n.) การทำไม้ขีดไฟ
matchstick (n.) ไม้ขีดไฟ
matchstick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน Syn. stick figure
matchwood (n.) ไม้ทำไม้ขีดไฟ
mate (n.) ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ Syn. warrant officer, petty officer
mate (n.) คู่สมรส See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน Syn. spouse, bedmate
mate (n.) ผู้ช่วย
mate (n.) ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่ See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่ Syn. analog, counterpart
English-Thai: HOPE Dictionary
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.
maternity(มะเทอ'นะที) n.,adj. ความเป็นมารดา
matey(เม'ที) adj. มีมิตรจิต,มีไมตรี,ฉันไมตรี,ฉันกันเอง,เข้าสังคมได้,รู้จักมักคุ้นได้
math(แมธ) n. คณิตศาสตร์,abbr. mathematics
mathematic(al) (แมธธะแมท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับคณิตศาสตร์,แน่นอน,แม่นยำ., See also: mathematic (al) ly adv.
mathematiciann. นักคณิตศาสตร์
mathematics(แมธธะแมท'ทิคซฺ) n. คณิตศาสตร์
matin(แมท'ทัน,แมท'ทิน) n. การสวดมนต์
matinee(แมททะเน',แมท'ทะเน) n. การรื่นเริงหรือการแสดงมหรสพในเวลากลางวัน (โดยเฉพาะในตอนบ่าย)
matriarch(เม'ทริอาร์ค) n. ผู้เฒ่าหญิงผู้ปกครองครอบครัวหรือเผ่า,แม่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว., See also: matriarchal,matriarchic adj. matriarchalism n.
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
matriarchy(เม'ทริอาร์คี) n. ระบบสังคมที่มีแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว
matrices(เม'ทริซีซ) n. พหูพจน์ของ matrix
matricide(เม'ทริไซดฺ) n. การฆ่าแม่ของตัวเอง,มาตุฆาต,ผู้ฆ่ามารดาของตัวเอง., See also: matricidal adj.
matriculant(มะทริค'คิวเลินทฺ) n. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา,ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
matriculate(มะทริค'คิวเลท) v. สมัครเข้าเป็นนักศึกษา,สมัครเข้าเป็นสมาชิก n. ผู้ได้รับเป็นนักศึกษาหรือสมาชิก., See also: matriculation n. matriculater n., Syn. enroll
matrimony(แม'ทระโมนี) n. พิธีสมรส,การสมรส,การมีเรือน, See also: matrimonial adj.
matrix(เม'ทริคซ,แมท'ทริคซฺ) n. บ่อเกิด,ศูนย์,ส่วนสร้าง,สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ,แม่พิมพ์หล่อตัวพิมพ์ตะกั่ว,หินที่ฝังอยู่เป็นก้อน ๆ ,พื้นที่ฝังส่วนอื่น,ตัวเลขซึ่งวางเรียงกันและบอกตำแหน่ง โดยอาศัยแถวและคอลัมน์,แถวอันดับของจำนวนเลข,ครรภ์,มดลูก vt. สร้างโดยวิธีmatrixing
matrix printerมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า dot matrix printer หรือ dot printer
matron(เม'เทริน) n. หญิงมีสามีแล้ว (โดยเฉพาะที่มีลูกหรือที่มีลูกหรือที่มีฐานะดีในสังคม) หญิงผู้ดูแลเรื่องภายในหน่วยงาน,ผู้คุมที่เป็นจริง, See also: matronal adj. matronhood n. matronship n.
matronly(เม'เทรินลี) adj.เกี่ยวกับmatron (ดู) ,อายุกลางคน., See also: matronliness n.
matte(แมท) adj. มีผิวด้าน,
matted(แมท'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยก้อนที่สานกันยุ่ง,ปูพรม,ปูเสื่อ,เป็นก้อนหนา,มีผิวหน้าที่ด้าน
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
matting(แมท'ทิง) n. สิ่งทอที่ใช้ทำเสื่อ พรมและผ้าปูคลุมหรือห่อต่าง ๆ ,ผิวหน้าด้านที่ค่อนข้างหยาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
mat(n) เสื่อ,พรม,ที่รองจาน
matador(n) มาธาดอร์
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
maternity(n) ความเป็นแม่
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์
mathematics(n) คณิตศาสตร์
matinee(n) การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย
matricide(n) การทำมาตุฆาต
matriculate(vi,vt) รับเข้าเป็นนักศึกษา,รับเข้าสมาคม
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส
matrimony(n) การแต่งงาน,การสมรส,การวิวาห์
matron(n) แม่บ้าน,หญิงวัยกลางคน
matronly(adj) สง่า,เกี่ยวกับวัยกลางคน
matted(adj) เป็นขมวด,เป็นก้อนหนา
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
matting(n) ฟางปูพื้น,เครื่องปู
mattock(n) จอบ,พลั่ว,อีเต้อ
mattress(n) ฟูก,เบาะ
maturate(vi) แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่,ถึงกำหนด,ครบอายุ
mature(adj) โตเต็มที่,ครบกำหนด,เจริญวัย,แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal-แม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal death rateอัตราตายของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematicsคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
matriarchal societyสังคมอำนาจฝ่ายมารดา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
matriarchyมาตาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
matricideการฆ่ามารดา, ผู้ฆ่ามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial causesการดำเนินคดีเพื่อให้ขาดจากการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrixเมทริกซ์, แมทริกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
matrix printer; dot-matrix printer; dot printer; stylus printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mattedสานเป็นพืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
matterสสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
matters of subsistence for manสิ่งจำเป็นแก่การครองชีพของคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturate๑. สุก [มีความหมายเหมือนกับ mature ๑]๒. เกิดหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maturationการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mature๑. สุก [มีความหมายเหมือนกับ maturate ๑]๒. เต็มวัย, เจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matured claimสิทธิเรียกร้องที่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturityช่วงการเจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mat industryอุตสาหกรรมเสื่อ [TU Subject Heading]
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Matchstick gamesเกมส์ไม้ขีดไฟ [TU Subject Heading]
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Math coprocessor ตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์]
Mathematica (Computer program languages)แมธิแมติกา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mathematical abilityความสามารถทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematicianนักคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematicsคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Matingสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Matricesแมตริกซ์ [TU Subject Heading]
matrixเมทริกซ์, จำนวนที่จัดเป็นแถวและหลัก เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mattedที่ติดรวมกัน [การแพทย์]
Matterสสาร [TU Subject Heading]
Mattersสสาร [การแพทย์]
Mattingการทอเสื่อ [TU Subject Heading]
mattressmattress, แผงตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
Maturational Theoryทฤษฎีของวุฒิภาวะ [การแพทย์]
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาด (n.) mat Syn. เสื่อ, เสื่อสาด
เสื่อ (n.) mat See also: mat for sitting on Syn. สาด
เสื่อสาด (n.) mat Syn. เสื่อ
เรือใบแข็ง (n.) mat sail See also: sail made of mat and wood
ใบแข็ง (n.) mat sail See also: sail made of mat and wood Syn. เรือใบแข็ง
มะตะบะ (n.) Mataba See also: kind of Muslim food
คู่ (v.) match See also: be paired with
รับ (v.) match See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ
ลิชิต (v.) match Syn. ชักนำ
สอดคล้อง (v.) match Syn. เข้ากัน, คล้องจอง, พ้อง
อุ้มสม (v.) match Syn. ชักนำ, ลิชิต
เข้าชุด (v.) match See also: fit Syn. เข้าชุดเข้ารอย
เข้าชุดเข้ารอย (v.) match See also: fit
ไม้ขีด (n.) match Syn. ไม้ขีดไฟ
ไม้ขีดไฟ (n.) match Syn. ไม้ขีด
สอดคล้องต้องกัน (v.) match up See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with Ops. แตกต่าง
ถูกขา (v.) match well See also: accompany well
กล่องไม้ขีดไฟ (n.) match-box
กลักไม้ขีดไฟ (n.) match-box Syn. กล่องไม้ขีดไฟ
แม่สื่อ (n.) match-maker See also: go-between Syn. แม่สื่อแม่ชัก, คนกลาง, ตัวแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
It's a private matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
What's the matter with you?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
It's a personal matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
Where did you get this information?คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
I don't think it mattersฉันไม่คิดว่ามันสำคัญอะไร
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
No matter what happened, he would not say a wordไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะไม่พูดสักคำ
It does not matter what you believeมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
You are not mature enough to take over from meแกยังไม่โตพอที่จะเข้ารับงานต่อจากฉัน
Not that that matters to usไม่ใช่สิ่งนั้นที่มีความสำคัญกับพวกเรา
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
Nothing else mattersไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
He makes friends no matter where he goesเขาผูกมิตรไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหน
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
I'll just pass by! Shouldn't really matterฉันจะเพียงแค่ผ่านไป คงจะไม่ได้สำคัญอะไรนัก
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
No matter what you do, nothing will changeไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
It doesn't matter whether you believe me or notมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
No matter where I go, I will definitely come backไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะไปที่ใด ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the jade mat KIM gave me turned out to be fakeและได้ลี้ภัยไปอยู่ที่เหมืองหิน เขายังได้ให้หยกกับฉันไว้ด้วย
Three squids for mat #4, roast them quickly.ปลาหมึกสามตัวที่เสื่อ 4, ไปย่างเร็ว ๆ
I received a complaint from mat #4.เสื่อ 4 บ่นกับฉันมาว่า
Take this to mat #4. Tell them it's on the house.เอานี่ไปให้เสื่อ 4 บอกพวกเค้าว่าเอามาจากบนบ้าน
That'll get me all nice and rolling out the welcome mat down there.มันทำให้ฉันครางไม่หยุดเลยล่ะ นายก็จะครางไม่หยุดเหมือนกัน
Just, uh, leave it under the mat when you're ne.แค่,อืม,ออกมาเถอะ เมื่อไหร่ที่เธอต้องการ
Never touched the mat once.ไม่เคยแพ้เลยสักครั้ง
The welcome mat was not out.ฉันไม่รู้ทำไมนายไม่ต้อนรับฉัน
[Here wego by mat kearney playing]เพลง Here we go ของ Mat Kearney
Fight strauss. i'll go to the mat for you.สู้กับสเตราส์ต่อ ผมจะอยู่เคียงข้างคุณ
You have no safety mat or adhesive stickersคุณไม่มีพรมยางนิรภัย
Did you pack that hideous bath mat that your mom made for you?เธอเอาได้พรมอาบน้ำหน้าตาประหลาดนั่นมาด้วยหรือเปล่า นั่นแม่คุณทำให้คุณหรือเปล่า

mat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 亚金 / 亞金] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14)
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 堆垒数论 / 堆壘數論] additive number theory (math.)
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
[wù, ˋ, 务 / 務] affair; business; matter
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ, 可决票 / 可決票] affirmative vote
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 肯定句] affirmative sentence
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, 生土] (agr.) immature soil; virgin soil
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 代数拓扑 / 代數拓撲] algebraic topology (math.)
母校[mǔ xiào, ㄇㄨˇ ㄒㄧㄠˋ, 母校] alma mater
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, 校友] alumnus; alumna; schoolmate
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 併] amalgamate; combine
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
业余者[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, 业余者 / 業餘者] amateur
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, 玩儿票 / 玩兒票] amateur dramatics
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
动物性名词[dòng wù xìng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 动物性名词 / 動物性名詞] animate noun
动画[dòng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 动画 / 動畫] animation; cartoon
交尾[jiāo wěi, ㄐㄧㄠ ㄨㄟˇ, 交尾] to copulate (of animals); to mate
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
反物质[fǎn wù zhì, ㄈㄢˇ ˋ ㄓˋ, 反物质 / 反物質] antimatter
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
应用数学[yìng yòng shù xué, ˋ ㄩㄥˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 应用数学 / 應用數學] applied mathematics
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately

mat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マット[, matto] (n) (1) mat; (2) matte (metallurgical); (adj-na,n) (3) matte; matt; mat (finish, etc.); (P)
円座[えんざ, enza] (n,vs) sitting in circle; round straw mat
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
苫;篷[とま, toma] (n) woven mat (of sedge, hay, etc.)
荒筵;粗筵[あらむしろ, aramushiro] (n) (obsc) (See 筵) loosely woven mat
荒薦;粗薦[あらごも;あらこも, aragomo ; arakomo] (n) (obsc) loosely woven mat of wild rice leaves
菰蓆;薦筵[こもむしろ, komomushiro] (n) (obsc) mat of woven wild rice leaves
薦;菰[こも, komo] (n) (1) (abbr) woven straw mat (orig. made of wild rice leaves); (2) (See 薦被り) beggar; (3) (arch) (See 真菰) Manchurian wild rice (Zizania latifolia)
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS)
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[, a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インパルス[いんぱるす, inparusu] impulse (in maths)
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
オートマトン[おーとまとん, o-tomaton] automaton
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format
コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr)
コンピューターアニメーション[こんぴゅーたーあにめーしょん, konpyu-ta-anime-shon] computer animation
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
ゼロ行列[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
待つ[まつ, matsu] Thai: คอย
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

mat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.) FR: mat ; terne
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier FR:
คันโดง[n.] (khandōng) EN: mast FR: mât [m]
คีรีมาศ ; อำเภอคีรีมาศ = อ.คีรีมาศ[n. prop.] (Khīrī Māt ;) EN: Khiri Mat ; Khiri Mat District FR: Khiri Mat ; district de Khiri Mat
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
กระโดง[n.] (kradōng) EN: sail ; mast FR: mât de navire [m]
ลำปลายมาศ ; อำเภอลำปลายมาศ = อ.ลำปลายมาศ[n. prop.] (Lam Plāi Mā) EN: Lam Plai Mat ; Lam Plai Mat District FR: Lam Plai Mat ; district de Lam Plai Mat
แผง[n.] (phaēng) EN: wooven bamboo shelter ; bamboo mat FR: natte de bambou [f]
แผ่นรองเมาส์[n. exp.] (phaen røng ) EN: mouse pad ; mouse mat FR: tapis de souris [m]
พรมเช็ดเท้า[n. exp.] (phrom chet ) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
เรือก[n.] (reūak) EN: floor mat ; floor of matting FR:
เสา[n.] (sao) EN: pole ; post ; column ; beam FR: poteau [m] ; pilier [m] ; colonne [f] ; mât [m]
เสากระโดง[n.] (saokradōng) EN: mast ; foremast FR: mât de navire [m]
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
เสื่อ[n.] (seūa) EN: reed mat ; mat ; rug FR: tapis [m] ; tapis de sol [m] ; natte de roseau [f]
เสื่อลำแพน[n. exp.] (seūa lampha) EN: woven bamboo mat FR:
สีด้าน[adj.] (sī dān) EN: FR: mat ; terne
ตีห้า[loc.] (tī hā) EN: 5 a.m. FR: cinq heures (du matin) ; cinq heures du mat (fam.)
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f] ; clim [f] (fam.)
แอนิเมชัน[n.] (aēnimēchan) EN: animation FR: animation [f]
แอซิมัท[n.] (aēsimat) EN: azimuth FR: azimut [m]
อ้ายแอ้ด[n.] (āi-aēt) EN: Modicogryllus) confirmatus FR: Modicogryllus) confirmatus
อาการล่มปากอ่าว[n. exp.] (ākān lom pā) EN: premature ejaculation FR:
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather ; cold FR: temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām re) EN: climate FR:
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อักเสบ[n.] (aksēp) EN: inflammation FR: inflammation [f]
อาร์มาเจอร์[n.] (āmājoē) EN: armature FR: armature [f]
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อาหมัด ; อะหมัด[n. prop.] (Āmat ; Amat) EN: Ahmad ; Amad FR:
อมตะ[n.] (amata) EN: nirvana FR: nirvana [m]
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย-[pref.] (ammāttaya-) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อนินทรียวัตถุ[n. exp.] (aninsīyawat) EN: mineral matter FR:
อันตคณิตศาสตร์[n. exp.] (antakhanitt) EN: finite mathematics FR:

mat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badematte {f}bathtub mat
Autofußmatte {f} [auto]car floor mat
Schneidematte {f}cutting mat
Faserschichtmatte {f}fibrous laminated mat
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat
Wechselrahmen {m}picture frame (with a removeable back); mat
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Ablehnung {f}disaffirmation
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Kontenbildung {f}account formation
Achse {f} [math.]axis
Additivität {f} [math.]additivity
Adresscodeformat {n}; Adressformat
adenomatös {adj} [med.]adenomatous
Adjunkte {f} [math.]adjoint
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)
Vorabinformation {f}advance information
Fördermaßnahmen {pl} zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
Akademie {f}; Alma mater
Algebra {f} [math.] | Boolesche Algebra
Algenbildung {f}algal formation
algebraisch; mathematisch {adj} [math.] | algebraische Zahl
Matrizenalgebra {f}algebra of matrices
Mengenalgebra {f} [math.]algebra of sets
zugeteilte Menge {f}allotted material
Alma Mater {f}Alma Mater
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem
Amalgamierung {f}amalgamation
Amateur {m} | Amateure
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux
Zusatzinformation {f}ancillary information
Winkeltransformation {f}angular transformation
Animation {f}animation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mat
Back to top