ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matchstick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matchstick*, -matchstick-

matchstick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matchstick (n.) ไม้ขีดไฟ
matchstick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน Syn. stick figure
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matchstick gamesเกมส์ไม้ขีดไฟ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Others build matchstick houses.อื่น ๆ สร้างบ้านไม้ขีดไฟ
We lost Matchstick and Tag.เราเสีย Matchstick กับ Tag ไป
Shoot, that's easy. You tell her hold a matchstick between her teeth.ง่ายมาก บอกเธอไปว่า ให้คาบไม้ขีดไว้
They say if you make a 100-story matchstick tower, your wish comes true.เขาว่าถ้าเธอเรียงไม้ขีดได้ร้อยก้าน สิ่งที่ขอจะเป็นจริง
Matchstick, you think our boys can pull it off?แมทช์สติค เจ้าคิดว่าเราจะทำสำเร็จมั้ย?
You can make it, Matchstick. Hang on.เจ้าต้องทำได้ Matchstick อีกนิดเดียว
Right. So then, ten matchsticks makes one bottle top?แปลว่าไม้ขีดสิบอันเท่ากับหนึ่งฝาขวด
Does anyone need A matchstick?มีใครต้องการไม้ขีดไหม

matchstick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッチ棒[マッチぼう, macchi bou] (n) matchstick

matchstick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้ามกุ้งเลดี้ได [n. exp.] (kāmkung Lēd) EN: Matchstick FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matchstick
Back to top