ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

floor-cover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *floor-cover*, -floor-cover-

floor-cover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
floor-cover (n.) เสื่อ See also: พรม, สาด Syn. bath mat, prayer mat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า floor-cover
Back to top