ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bullfighter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bullfighter*, -bullfighter-

bullfighter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bullfighter (n.) นักสู้วัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tiny bullfighters. [Both laugh] - I can top that.นักสู้กระทิงฉบับกระเป๋า ฉันมีเด็ดกว่านั้น

bullfighter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
闘牛士[とうぎゅうし, tougyuushi] (n) matador; bullfighter

bullfighter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาทาดอร์[n.] (māthādø) EN: matador ; bullfighter FR: matador [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bullfighter
Back to top