ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analog*, -analog-

analog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analog (n.) ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่ See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่ Syn. counterpart
analogism (n.) อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize (vi.) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize (vt.) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน Syn. compare, liken, make a comparison
analogous (adj.) ที่คล้ายกัน See also: คล้าย, คล้ายคลึง Syn. comparable, like, similar
analogue (n.) สิ่งที่คล้ายกัน See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน Syn. counterpart, complement
analogy (n.) ความคล้ายคลึงกัน Syn. likeness
English-Thai: HOPE Dictionary
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analogueวรรณกรรมคล้ายคลึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analogyการอุปมาอุปไมย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญาณอนาล็อก (n.) analog signal
อนาล็อก (n.) analogue See also: analog Ops. ดิจิตอล
อุปมาอุปไมย (n.) analogy See also: comparison, simile
อุปไมย (n.) analogy See also: metaphor, simile Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A high-tech cyborg wearing an analog watch. Well, look at that.ว้าว ดูนั่นสิ หุ่นยนต์ไฮเทคใส่นาฬิกาไขลาน
If you'd like to listen to the cosmos, take an old-fashioned radio like this, an analog radio, and tune the radio between stations.จิลล์ ทาเทอ เป็นนักล่า มนุษย์ต่างดาวหัวหน้า เซที ของ หากคุณต้องการที่จะฟังจักรวาล
The definition of analog and digital have changed a lot.คำนิยามของคำว่าคล้ายๆกัน ในโลกดิจิติลมันเปลี่ยนไปเล็กน้อย
Oh, my sweet analog Luddite.โอ้ พ่อหนุ่มหัวโบราณ
The future's analog and all that. I'm tellin' ya.ของล้ำๆ ทั้งหลายน่ะ บอกไว้เลย
Yes, but the African art doesn't have any analog in the crime scene photos.แต่เป็นศิลปะอัฟริกัน ไม่มีอันไหนเข้าแบบ กับในรูปที่เกิดเหตุ
I'm guessing the digital module's been bypassed... and you're prepping for full analog retrofit.คุณกำลังจะแปลงจากระบบดิจิตอล เป็นอนาล็อค
An analog timer has been installed... and the MUTOs are frying electronics... within a five-mile bubble.เราติดตั้งตัวตั้งเวลาไว้ พวกมูโต้ จะทำลายอุปกรณ์อีเล็กโทรนิคทุกชนิดในรัศมี 5 ไมล์
Sir, without seeing... the analog mod, I couldn't even guess.เป็นอานาล๊อค ผมไม่สามารถเดาได้
Interesting analogy.การเปรียบเทียบที่น่าสนใจ
Ok, friends, the video on this film is analog.เอาล่ะพวก,วิดีโอที่เราเห็นมันเป็นอนาล็อก.
He went with a more colorful nutcracking analogy.เขาพูดเปรียบเปรยคล้ายกับการทำให้ถั่วแตกน่ะ

analog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 模拟信号 / 模擬信號] analog signal
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 模拟放大器 / 模擬放大器] analog amplifier
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, 模拟 / 模擬] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital)
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, 比方] analogy; instance
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, 类比 / 類比] analogy
类比策略[lèi bǐ cè, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄜˋlu:e4, 类比策略 / 類比策略] analogy strategies
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ˋ, 类比错误 / 類比錯誤] analogy error
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, 比拟 / 比擬] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu
比喻[bǐ yù, ㄅㄧˇ ㄩˋ, 比喻] metaphor; analogy; figure of speech; figuratively

analog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue)
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller
アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer
アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer
アナログデータ[, anarogude-ta] (n) {comp} analog data
アナログディスプレイ[, anarogudeisupurei] (n) {comp} analog display
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] (n) {comp} analog signal
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator
アナログ入力[アナログにゅうりょく, anarogu nyuuryoku] (n) analog input; AI
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier
アナログ出力[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] (n) {comp} analog divider
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit)
アナログ回路[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] (n) {comp} analog computer
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] (n) {comp} analog channel
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] (n) {comp} analog divider
演算器[えんざんき, enzanki] (n) {comp} functional unit (e.g. in analog computing)
類似体[るいじたい, ruijitai] (n) analog (chemistry); analogue
類縁体[るいえんたい, ruientai] (n) analog (chemistry); analogue
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P)
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr)
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit)
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing)
演算器[えんざんき, enzanki] functional unit (e.g. in analog computing)
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.)
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.)

analog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนะล็อก[adj.] (aēnalǿk) EN: analog ; analogue FR: analogique
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue ; analog (Am.) FR: analogue [m]
ระบบแอนะล็อก[n. exp.] (rabop aēnal) EN: analog system FR: système analogique [m]
สัญญาณแอนะล็อก ; สัญญาณอนาล็อก[n. exp.] (sanyān aēna) EN: analog signal FR: signal analogique [m]
ทีวีอนาล็อก[n. exp.] (thīwī anālǿ) EN: analog television ; analogue television FR: télévision analogique [f]
ดั่ง[adj.] (dang) EN: like ; similar ; analogus ; alike ; just like FR:
โดยอนุโลม[adv.] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis FR: mutatis mutandis
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense FR: implicitement ; tacitement
คำเปรียบเทียบ[n. exp.] (kham prīept) EN: analogy ; comparison ; simile FR:
ครุวนา[n.] (kharuwanā) EN: metaphor ; simile ; analogy FR:
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คล้าย ๆ = คล้ายๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to FR:
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleun) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like FR: être similaire ; être analogue
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepth) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature ; analogy FR:
ความคล้ายคลึงกัน[n. exp.] (khwām khlāi) EN: analogy ; commonality FR: analogie [f]
แนวเทียบ[n.] (naēothīep) EN: analogy FR:
แนวเทียบไฟฟ้า[n. exp.] (naēothīep f) EN: electrical analogy FR:
ปฏิภาค[n.] (patiphāk) EN: analogy ; similarity ; proportion FR:
อุปมาน[n.] (upamān = up) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor FR: induction [f] ; analogie [f]
อุปมาอุปไมย[n.] (upamā-upama) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison FR: métaphore [f]
อุปมา[n.] (uppamā = up) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปไมย[n.] (uppamai = u) EN: analogy FR:
อุปมาน[n.] (uppamān = u) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor FR: induction [f] ; analogie [f]
อุปมาอุปไมย[n.] (uppamā-uppa) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison FR: métaphore [f]
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple

analog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC)
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit
Analoganzeige {f}analog display; analogue display
Analogausfall {m}analog failure
Analogdarstellung {f}analog representation
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics
Analoggröße {f}analog quantity
Analogie {f} | Analogien
Analogkanal {m}analog channel
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten
Digital/Analog-Umsetzer {m}digital-analog converter
Hybridrechner {m}analog-digital computer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analog
Back to top