ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marriage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marriage*, -marriage-

marriage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marriage (n.) การแต่งงาน See also: การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน Syn. matrimony
marriage (n.) พิธีแต่งงาน See also: พิธีสมรส Syn. matrimony
marriage (n.) การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน See also: การรวมกันอย่างแนบแน่น
marriage bureau (n.) หน่วยงานจัดหาคู่
marriage guidance (n.) การให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน
marriage licence (n.) ใบสมรส
marriage license (n.) ใบสมรส
marriage of convenience (n.) การคลุมถุงชน
marriageability (n.) ความเหมาะสมที่จะแต่งงาน
marriageable (adj.) ซึ่งแต่งงานได้
English-Thai: HOPE Dictionary
marriage(แม'ริอิจ) n. การแต่งงาน,การสมรส
marriageable(แม'ริจะเบิล) adj. แต่งงานได้, See also: marriageability n.
English-Thai: Nontri Dictionary
marriage(n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์
marriageable(adj) ควรจะสมรสได้แล้ว,แต่งงานได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marriageการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage licenseใบอนุญาตให้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriageable populationประชากรที่อยู่ในเกณฑ์สมรสได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marriageการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage licensesใบสำคัญการสมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอแต่งงาน (v.) propose marriage to
จดทะเบียนสมรส (v.) register a marriage certificate Syn. จดทะเบียน Ops. จดทะเบียนหย่า, หย่า
การครองเรือน (n.) marriage See also: wedlock, wedding
ทะเบียนสมรส (n.) marriage license See also: marriage registration Ops. ทะเบียนหย่า, ใบหย่า
ของหมั้น (n.) marriage price See also: marriage portion Syn. สินสอด, สินสอดทองหมั้น
สินสมรส (n.) marriage property
สถานภาพสมรส (n.) marriage status
อาวาหมงคล (n.) marriage which the bride move into groom´s house Ops. วิวาหมงคล
อาวาหะ (n.) marriage which the wife moves into husband´s house
กินดอง (v.) feast at a marriage See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast
คนธรรพวิวาห์ (v.) become husband and wife without marriage
คลุมถุงชน (v.) hold an arranged marriage See also: hold a blind marriage
ดอง (v.) be related by marriage See also: be related, be allied to Syn. เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง, เป็นดองกัน
ตบแต่ง (v.) arrange a marriage See also: marry off one´s daughter Syn. แต่งงาน, สมรส
สู่ขอ (v.) ask for the hand of the girl in marriage See also: propose marriage, make a marriage proposal Syn. ทาบทาม
เป็นดองกัน (v.) be related by marriage See also: be related, be allied to Syn. เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง
ได้เสีย (v.) have sexual relations without marriage See also: become intimate sexually, have sexual intercourse Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก
สินเดิม (n.) property acquired before marriage Syn. สินส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our marriage is a success, isn't it, a great success?ชีวิตสมรสเราประสบความสําเร็จมากใช่มั้ยคะ
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน
The marriage ceremony has begun.งานแต่งงานเริ่มขึ้นแล้ว
We need to think about what this marriage is based on.เราต้องคิดว่าชีวิตคู่ของเรามันขึ้นอยู่กับอะไร
Well, I know what our marriage is based upon.ผมรู้ว่าชีวิตคู่ของเราขึ้นอยู่กับอะไร
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า
Duettino from The Marriage Of FigaroDuettino จากการแต่งงานของฟิกาโร
The chief says that unless the sacred bat is returned before the marriage of the princess, the Wachati tribe will meet their death.หัวหน้าเผ่าบอกว่าถ้าค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกนำกลับมา... ...ก่อนพิธีวิวาห์ของเจ้าหญิง เผ่าวาชาติจะต้องพบกับความตาย
Imprudent as a marriage would be, we now fear worse:การแต่งงานไม่มีวันเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เรากลัวที่สุดได้เกิดขึ้น
That our chances of making a good marriage have been materially damaged by Lydia's disgrace.และโอกาสของเราที่จะได้แต่งงานดีๆ ก็สูญสลายไป เพราะความเสื่อมเสียของลิเดีย

marriage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包办婚姻[bāo bàn hūn yīn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄣ , 包办婚姻 / 包辦婚姻] forced marriage; arranged marriage (without the consent of the individuals)
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
[yīn, , 姻] marriage connections
婚姻法[hūn yīn fǎ, ㄏㄨㄣ ㄈㄚˇ, 婚姻法] marriage law
花轿[huā jiào, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠˋ, 花轿 / 花轎] marriage sedan
保媒[bǎo méi, ㄅㄠˇ ㄇㄟˊ, 保媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
做媒[zuò méi, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄟˊ, 做媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
对家[duì jiā, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, 对家 / 對家] partner (in four person game); family of proposed marriage parnter
找对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 找对象 / 找對象] to seek a marriage partner; looking for a mate
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ , 联姻 / 聯姻] related by marriage; to connect by marriage (families, work units)
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
女家[nǚ jiā, ㄋㄩˇ ㄐㄧㄚ, 女家] bride's family (in marriage)
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 破镜 / 破鏡] broken mirror; fig. broken marriage; divorce
事实婚[shì shí hūn, ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄨㄣ, 事实婚 / 事實婚] common-law marriage; de facto marriage
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
亲家[qìng jia, ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ˙, 亲家 / 親家] parents of one's daughter-in-law or son-in-law; relatives by marriage
[xǐ, ㄒㄧˇ, 囍] double happiness (similar to 喜喜); symbol of good luck, esp. marriage
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
婚恋[hūn liàn, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ, 婚恋 / 婚戀] love and marriage
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)
婚嫁[hūn jià, ㄏㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, 婚嫁] marriage
嫁娶[jià qǔ, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄩˇ, 嫁娶] marriage
亲事[qīn shì, ㄑㄧㄣ ㄕˋ, 亲事 / 親事] marriage
及笄[jí jī, ㄐㄧˊ ㄐㄧ, 及笄] to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday)
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, 大义 / 大義] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing
[hūn, ㄏㄨㄣ, 婚] to marry; marriage; wedding; to take a wife
婚事[hūn shì, ㄏㄨㄣ ㄕˋ, 婚事] wedding; marriage
婚姻[hūn yīn, ㄏㄨㄣ , 婚姻] matrimony; wedding; marriage
拆散[chāi sàn, ㄔㄞ ㄙㄢˋ, 拆散] to break up (a marriage, family etc)
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
求婚[qiú hūn, ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄣ, 求婚] propose marriage

marriage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins
オープンマリッジ[, o-punmarijji] (n) open marriage
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview
コミューターマリッジ[, komyu-ta-marijji] (n) commuter marriage
ショットガンマリッジ[, shottoganmarijji] (n) shotgun marriage
セックスレス[, sekkusuresu] (n) sexless; sexless marriage
ソロレート婚[ソロレートこん, sorore-to kon] (n) sororate marriage
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
でき婚;出来婚[できこん, dekikon] (n,vs) (abbr) (from できた and 結婚) (See 出来ちゃった結婚) shotgun marriage
ハイラート[, haira-to] (n) marriage (ger
パソ婚[パソこん, paso kon] (n) (obsc) (sl) (See パソコン) marriage between two people who met over the Internet
マリアージュ[, maria-ju] (n) marriage (fre
マリッジ[, marijji] (n) marriage
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor
レビレート婚[レビレートこん, rebire-to kon] (n) levirate marriage
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage
事実婚[じじつこん, jijitsukon] (n) (See 内縁) de facto marriage; common-law marriage
優生結婚[ゆうせいけっこん, yuuseikekkon] (n) eugenic marriage
内縁[ないえん, naien] (n) (See 事実婚) de facto marriage; common-law marriage
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
夫婦円満[ふうふえんまん, fuufuenman] (n) matrimonial happiness; happy marriage
夫婦約束[ふうふやくそく, fuufuyakusoku] (n) engagement; betrothal; marriage contract
姻戚関係[いんせきかんけい, insekikankei] (n) relation by marriage
姻族[いんぞく, inzoku] (n) in-law; relative by marriage
婚姻挙行者[こんいんきょこうしゃ, kon'inkyokousha] (n) marriage solemnizer; marriage celebrant
婚期[こんき, konki] (n) marriageable age; chance of marriage
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
床入り[とこいり, tokoiri] (n,vs) consummation of a marriage
押し掛け女房[おしかけにょうぼう, oshikakenyoubou] (n) woman who forced her husband into marriage
政略結婚[せいりゃくけっこん, seiryakukekkon] (n) political marriage of convenience
求婚[きゅうこん, kyuukon] (n,vs) marriage proposal; courtship
琴瑟[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,琴・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
結婚相手[けっこんあいて, kekkon'aite] (n) (1) marriage partner; spouse; (2) wife-to-be; husband-to-be; future spouse; (P)
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage
縁を結ぶ[えんをむすぶ, enwomusubu] (exp,v5b) to get married; to contract a marriage
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結婚[けっこん, kekkon] Thai: การแต่งงาน English: marriage (vs)

marriage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
อาสะใภ้[n. exp.] (ā saphai) EN: aunt by marriage ; aunt-in-law FR: tante [f]
อาวาหะ[n.] (āwāha) EN: marriage which the wife moves into husband's house FR:
ใบทะเบียนสมรส[n. exp.] (bai thabīen) EN: marriage certificate FR: certificat de mariage [m]
ชีวิตสมรส[n. exp.] (chīwit somr) EN: marriage FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to FR: avoir un lien familial
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen ) EN: register a marriage certificate FR:
การขาดจากการสมรส[n. exp.] (kān khāt jā) EN: dissolution of marriage FR:
การเพิกถอนการสมรส[n. exp.] (kān phoēkth) EN: annulment of marriage FR:
การสิ้นสุดการสมรส[n. exp.] (kān sinsut ) EN: dissolution of marriage FR: dissolution du mariage [f]
การสมรส[n.] (kānsomrot) EN: marriage FR: mariage [m]
การสมรสตามกฎหมาย[n. exp.] (kānsomrot t) EN: civil marriage FR:
การแต่งงาน[n.] (kān taeng-n) EN: marriage FR: mariage [m] ; union [f] ; épousailles [fpl] (vx)
คลุมถุงชน[v. (loc.)] (khlumthungc) EN: hold an arranged marriage ; arrange a shotgun marriage FR:
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanpha) EN: become husband and wife without marriage FR:
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast FR: participer à la noce
เกี่ยวดอง[v.] (kīodøng) EN: have relationship by marriage ; relate ; link ; associate FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวดอง[adj.] (kīodøng) EN: related by marriage FR:
กล่าวโอม[v.] (klāo-ōm) EN: make a marriage proposal FR: demander la main de
กล่าวถาม[v.] (klāothām) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR:
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: marriage law FR: loi matrimoniale [f]
กฎหมายว่าด้วยการสมรส[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: marriage law FR: loi matrimoniale [f]
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece ; nephew by marriage FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
ลูกติด[n. exp.] (lūk tit) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; stepchild by a previous marriage FR:
ลุงเขย[n. exp.] (lung khoēi) EN: uncle by marriage FR:
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
น้าเขย[n. exp.] (nā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's mother's younger sister FR:
งานสมรส[n. exp.] (ngān somrot) EN: wedding ceremony ; wedding ; marriage ceremony FR: cérémonie de mariage [m] ; mariage [m]
งานแต่งงาน[n. exp.] (ngān taeng-) EN: wedding ceremony ; marriage ceremony ; wedding ; marriage FR: mariage [m] ; cérémonie de mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl] (vx)
พิธีการแต่งงาน[n. exp.] (phithīkān t) EN: wedding ceremony ; marriage ceremony FR: cérémonie du mariage [f]
พิธีแต่งงาน[n. exp.] (phithī taen) EN: wedding ceremony ; marriage ceremony ; wedding FR: cérémonie du mariage [f] ; mariage [m] ; noces [fpl] ; épousailles [fpl] (vx)
โรคกลัวการแต่งงาน[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: gamophobia ; fear of marriage FR:
สำเนาทะเบียนสมรส[n. exp.] (samnao thab) EN: marriage certificate ; marriage licence (Am.) FR: certificat de mariage [m]
สะใภ้[n.] (saphai) EN: daughter-in-law ; female relative par marriage FR: belle-fille [f] ; parente par alliance [f]
สถานภาพสมรส[n. exp.] (sathānaphāp) EN: marriage status FR: état civil [m] ; situation de famille [f]
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment ; maritial property FR: acquêts [mpl]
สู่ขอ[v.] (sūkhø) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR: demander en mariage ; demander la main de

marriage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilehe {f}civil marriage
Heiratsantrag {m}proposal of marriage
Eheversprechen {n}promise of marriage
Kameradschaftsehe {f}companionate marriage
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage
Scheinehe {f}sham marriage; fictitious marriage
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor
angeheiratet {adj}related by marriage
Heiratsurkunde {f}marriage-certificate
Trauschein {m}marriage certificate
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor
Ehebett {n}marriage-bed
Ehebund {m}marriage-tie
Heirat {f}marriage
Heiratsfähigkeit {f}marriageableness
Heiratsschwindler {m}marriage-impostor
Eherecht {n}marriage-law
Ehevermittlung {f}marriage-bureau
Ehevertrag {m}marriage-contract
Mischehe {f}intermarriage
Mitgift {f}marriage-portion
Traurede {f}marriage-sermon
Vernunftehe {f}marriage-of-convenience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marriage
Back to top