ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

male

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *male*, -male-

male ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
male (n.) ผู้ชาย Syn. man, masculinity, manliness Ops. female
male (adj.) ซึ่งเป็นของผู้ชาย See also: เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชาย Syn. masculine, manly Ops. female
male (prf.) ป่วย See also: เลว, ไม่ดี
male cat (n.) แมวตัวผู้ Syn. tommy, tom
male child (n.) ลูกชาย See also: บุตรชาย Syn. offspring
male goose (n.) ห่านตัวผู้ Syn. drake, brant
male homosexual (n.) คนรักร่วมเพศชาย
male homosexual (n.) ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง) See also: เกย์
male performer (n.) นักแสดงชาย See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย
male relative (n.) ญาติพี่น้อง (คำเก่า) Ops. kinswoman, female relative
male servant (n.) คนรับใช้ชาย
male swan (n.) หงส์ตัวผู้ See also: ห่านตัวผู้
maledict (adj.) ซึ่งถูกสาปแช่ง
malediction (n.) การสาปแช่ง See also: การเเช่งด่า, การด่า Syn. imprecation, malison, curse
maledictory (n.) เกี่ยวกับการสาปแช่ง
malefaction (n.) คนกระทำผิด See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. fault, guilt
malefactor (n.) ผู้กระทำความผิด (ทางกฏหมาย) See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด Syn. criminal, crook, wrongdoer
malefic (adj.) ชั่วร้าย See also: เป็นอันตราย, ซึ่งกระทำชั่ว Syn. harmful, hurtful Ops. beneficent
maleficence (n.) ความชั่วร้าย
maleficent (adj.) ชั่วร้าย See also: เป็นอันตราย, ซึ่งกระทำชั่ว Syn. harmful, hurtful, malefic Ops. beneficent
maleficently (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเป็นอันตราย Syn. fiercely
maleness (n.) ความเป็นชาย
maleness (n.) ความเป็นผู้ชาย
males (n.) เพศผู้ See also: ต้นไม้ที่มีแต่เกสรตัวผู้, เพศชาย
malevolence (n.) การปองร้าย See also: ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด Syn. malignity, ill will Ops. benevolence
malevolent (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว Syn. harmful, malignant, vicious
malevolent (adj.) มุ่งร้าย See also: ประสงค์ร้าย Syn. malicious, vengeful, ill-wishing Ops. benevolent
malevolently (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างเป็นอันตราย
English-Thai: HOPE Dictionary
male(เมล) adj.,n. ชาย,ผู้ชาย,ตัวผู้,พืชตัวผู้,ผู้,ผู้ชาย,เพศชาย,เกสรตัวผู้., See also: maleness n., Syn. masculine
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
maledict(แมล'อิดิคทฺ) adj. ถูกสาป,ถูกแช่งด่า vt. สาป,แช่ง,แช่งด่า
malediction(แมลลิดิค'เชิน) n. การด่า,การแช่งด่า,การสาปแช่ง., See also: maledictive adj. maledictory adj., Syn. curse,slander
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
malefic(มะเลฟ'ฟิค) adj. ชั่วร้าย,มีเจตนาร้าย,มีผลร้าย
maleficent(มะเลฟ`ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำชั่ว.
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
English-Thai: Nontri Dictionary
male(adj) ตัวผู้,เพศผู้,เพศชาย
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maleชาย, เพศชาย, ตัวผู้, เพศผู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maleหัวสวม, เพศชาย, ตัวผู้ [การแพทย์]
Male, Vasectomizedผู้ชายหลังทำหมันแล้ว [การแพทย์]
Malesเพศชาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
m/f (abbr.) คำย่อของ male or female
รุ่นกระทง (n.) young male chicken
ตัวผู้ (n.) male See also: man, cock Syn. เพศผู้, เพศชาย Ops. ตัวเมีย
เพศผู้ (n.) male See also: man, cock Syn. เพศชาย Ops. ตัวเมีย
ช้างตัวผู้ (n.) male elephant
ช้างพลาย (n.) male elephant Syn. ช้างตัวผู้
พลาย (n.) male elephant Syn. ช้างพลาย Ops. พัง, ช้างพัง
ช้างงวง (n.) male elephant without tusk See also: ivoryless elephant Syn. ช้างสีดอ
ช้างสีดอ (n.) male elephant without tusk See also: ivoryless elephant
บุรุษพยาบาล (n.) male nurse
กระทิงโทน (n.) male wild ox See also: a gaur that lives separately from a herb Syn. กระทิง
fem (abbr.) คำย่อของ feminine หรือ female
กรรมการหญิง (n.) female committee Ops. กรรมการชาย
กรรมการิณี (n.) female committee Syn. กรรมการหญิง Ops. กรรมการชาย
กากี (n.) female crow
กิริณี (n.) female elephant Syn. ช้างพัง
ขนาย (n.) tusk of a female elephant See also: small tusk Syn. งาช้างพัง
คนทำอาหาร (n.) female cook Syn. กุ๊ก, คนประกอบอาหาร, คนปรุงอาหาร Ops. พ่อครัว
คนประกอบอาหาร (n.) female cook Syn. กุ๊ก, คนทำอาหาร, คนปรุงอาหาร Ops. พ่อครัว
คนปรุงอาหาร (n.) female cook Syn. กุ๊ก, คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร Ops. พ่อครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
"I didn't either, " her male companion answered.ฉันไม่ได้ทั้งสหายชายของเธอ ตอบ
We'll kill the first-born male child in every household!เราต้องฆ่าลูกชายหัวปีของทุกบ้าน
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง
He's a male chauvinist.เขาเป็นคนที่รักชาติชาย
I have no male heir, Catherine.พ่อไม่มีทายาทชาย แคทเธอรีน
Many officers have been physically attacked... and more than three hundred eighty people... male and female, have been jailed in New York County.เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากการเข้าโจมตี ของผู้อ่านกว่า 380 คน ทั้งชายและหญิง ถูกคุมขังในนิวยอร์ค
The majestic song of the male silverback gorilla.เสียงเพลงครวญของกอริลลาหลังเทาตัวผู้
His ideas about the male preoccupation with size... might be of particular interest to you.ความคิดเขาเรื่องชายที่วุ่นกับขนาด อาจทำให้คุณสนใจบ้างก็ได้
I guess in this society, being male and an asshole makes you worthy of our time.สงสัยว่าในสังคมสมัยนี้การเป็นเพศชายงี่เง่า ทำให้เป็นคนน่านับถือสินะ
Or possibly there was a female chicken on the other side of the road if it was a male chicken or, depending on the season it might be migrating.หรืออาจมีไก่ตัวเมียอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม... ในกรณีที่เป็นตัวผู้ หรืออาจมีแหล่งอาหารอยู่ หรืออาจอพยพตามฤดูกาล
Gentlemen, we may be lookin' at the only male in Chatham County... who isn't completely full of shit.เชิญพบหนุ่มคนเดียวใน ชาแทมเคาน์ตี้ที่พูดเข้าท่าที่สุด

male ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ , 男低音] bass (music); lower register male voice
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, 种禽 / 種禽] cock; male breeding poultry
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 堂兄弟] father's brother's sons; paternal male cousin
公犬[gōng quǎn, ㄍㄨㄥ ㄑㄩㄢˇ, 公犬] male dog
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
官客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, 官客] male guest at party
[xǐ, ㄒㄧˇ, 枲] male nettle-hemp
[tè, ㄊㄜˋ, 犆] male animal
男婴[nán yīng, ㄋㄢˊ , 男婴 / 男嬰] male baby
[zhí, ㄓˊ, 侄 / 姪] nephew by the male line
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂弟[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, 堂弟] younger male cousin (sharing paternal grandfather)
[yáng, ㄧㄤˊ, 阳 / 陽] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 乾] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle
睾丸甾酮[gāo wán zāi tóng, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄗㄞ ㄊㄨㄥˊ, 睾丸甾酮] testosterone; male hormone; also written 睪酮|睾酮
声囊[shēng náng, ㄕㄥ ㄋㄤˊ, 声囊 / 聲囊] vocal sac; vocal pouch (for vocal amplification in male frogs)
修罗[xiū luó, ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, 修罗 / 修羅] Asura, malevolent spirits in Indian mythology
啊修罗[ā xiū luó, ㄚ ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, 啊修罗 / 啊修羅] Asura, malevolent spirits in Indian mythology
螺栓[luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, 螺栓] bolt (male component of nut and bolt); screw
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
冰心[Bīng Xīn, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 冰心] Bing Xin (1900-1999), female poet and children's writer
[bā, ㄅㄚ, 豝] corned beef; female pig
黄体[huáng tǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ, 黄体 / 黃體] corpus luteum (glands in female mammals producing progesterone)
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)
舞妓[wǔ jì, ˇ ㄐㄧˋ, 舞妓] dancer; female dancer; showgirl
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, 外孙 / 外孫] daughter's son; grandson; descendant via the female line
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 堂姊妹] father's brother's daughters; paternal female cousin
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 表姊妹] father's sister's daughters; maternal female cousin
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, 种麻 / 種麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, 苴麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, 男扮女装 / 男扮女裝] dress in drag (male to female); man disguised as a woman
[è, ㄜˋ, 恶 / 惡] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
不孕症[bù yùn zhèng, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ ㄓㄥˋ, 不孕症] female infertility

male ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
オスコネクタ[, osukonekuta] (n) {comp} male connector
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P)
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
ギャルソン(P);ガルソン;カルソン[, gyaruson (P); garuson ; karuson] (n) (1) boy; (2) male waiter (fre
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
チェリーボーイ[, chieri-bo-i] (n) (col) male virgin (wasei
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males)
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion)
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
三助[さんすけ, sansuke] (n) male bathhouse attendant
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods
保父[ほふ, hofu] (n) male carer, esp. in a nursery school
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
冷や飯食い;冷飯食い[ひやめしくい;ひやめしぐい, hiyameshikui ; hiyameshigui] (n) (1) hanger-on; dependent; (2) someone who is received coldly; (3) (fam) third, fourth, fifth, etc. sons (during the Edo period when only the oldest male could inherit an estate)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is ..
女系天皇[じょけいてんのう, jokeitennou] (n) (See 女性天皇) matrilineal emperor of Japan; emperor (either male or female) whose mother is (was) a member of the Imperial family but whose father is (was) not
子女[しじょ, shijo] (n) (1) sons and daughters; male and female children; children; (2) girl; (P)
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick)
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
尻擬き;尻もどき[けつもどき, ketsumodoki] (n) (obsc) (uk) (See 男色) male homosexual (pejorative) (lit
従兄[いとこ;じゅうけい, itoko ; juukei] (n) (uk) male cousin
従兄弟[いとこ(P);じゅうけいてい, itoko (P); juukeitei] (n) (uk) male cousin; (P)
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P)
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born)
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
本多髷[ほんだまげ, hondamage] (n) type of male haircut (Edo period)
毒男;独男[どくお, dokuo] (n) (abbr) (male) (sl) (See 独身男性) (2-ch term) lonely heart; male virgin; loser; geek
海人;海士;蜑[あま, ama] (n) (1) (esp. 海人, 海士) (See 海女) male diver; (2) (esp. 海人, 蜑) fisherman
Japanese-English: COMDICT Dictionary
雄コネクタ[おすコネクタ, osu konekuta] male connector
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector
雌コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] female connector

male ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย[n. exp.] (awaiyawa se) EN: male reproductive organs FR:
บ้าบ๋า[n. prop.] (Bābā ) EN: Malayan Chinese male ; Chinese male immigrant FR:
บาจก[n.] (bājok) EN: male cook FR: cuisinier [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit ) EN: priest ; bhiksu ; monk ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f] ; bonze [m] ; moine [m]
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayā) EN: male nurse FR: infirmier [m]
บุรุษเพศ[n.] (burutphēt) EN: male gender FR:
บุรุษ-[pref.] (burutsa-) EN: man ; male FR:
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ช้างงวง[n.] (chāng-ngūan) EN: male elephant without tusk FR:
ช้างพลาย[n.] (chāngphlāi) EN: male elephant FR:
ช้างสีดอ[n.] (chāngsīdø) EN: male elephant with short tusks FR:
ชรโมล[n.] (charamōn) EN: dominant male monkey FR: singe dominant [m]
เด็กขายน้ำ[n. exp.] (dek khāi nā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ดอกถวายพระ[n.] (døkthawāiph) EN: fleur mâle des plantes grimpantes [f] FR:
ฝ่ายชาย[X] (fāi chāi) EN: men ; male FR:
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
กะจั๊ว[X] (kajūa) EN: gigolo ; male parasite FR: gigolo ; parasite (péj.) [m]
เขน[n.] (khēn) EN: ballet male dancer FR: danseur de ballet [m]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
คู่เกย์[n. exp.] (khū kē) EN: gay male couple FR: couple gay [m]
กลุ่มดาวงูไฮดรัส[n. prop.] (klum dāo Ng) EN: Hydrus FR: constellation de l'Hydre mâle [f] ; L'Hydre mâle
กระบอกปัสสาวะชาย[n. exp.] (krabøk pats) EN: male urinal bottle FR:
กระชอมดอก[n.] (krachømdøk) EN: FR: fleur mâle des plantes grimpantes [f]
กระทิงโทน[n.] (krathingthō) EN: male wild ox FR:
แมวตัวผู้[n. exp.] (maēo tūaphū) EN: male cat ; tom FR: chat [m] ; matou [m]
ไม้ซาง[n. exp.] (māi sāng) EN: male bamboo FR:
มาเล[n. prop.] (Mālē) EN: Malé FR: Malé
หม่อมเจ้า[n. prop.] (Mǿmjāo) EN: king's grandson ; royal male relative ; Mom Chao (M.C.) FR:
มดเพศผู้[n. exp.] (mot phēt ph) EN: male ant FR: fourmi mâle [f]
มดตัวผู้[n. exp.] (mot tūaphū) EN: male ant FR: fourmi mâle [f]
นาย [n.] (nāi) EN: [classif.: higher-status, respectable male persons] FR: [classif. : dignitaires masculins, personnes (m.) qui ont un statut élevé]
นักโทษชาย[n. exp.] (nakthōt chā) EN: male prisoner FR: prisonnier [m] ; détenu [m]
นร-[pref.] (nøra-) EN: man ; male ; person ; husband FR: personne [f]
ไผ่ซาง[n. exp.] (phai sāng) EN: Male Bamboo ; Calcutta Bamboo ; Dendrocalamus strictus FR: Dendrocalamus strictus
ผักเหลียง[n. exp.] (phak līeng) EN: gnemon ; Gnetum gnemon ; melindjo - male specimen ; melinjo ; peesae FR:
เพศชาย[n.] (phēt chāi) EN: male FR: sexe masculin [m] ; mâle [m] ; homme [m]
เพศชาย[adj.] (phēt chāi) EN: male ; masculine FR: masculin
เพศผู้[n. exp.] (phēt phū) EN: male FR: mâle [m]
เพศผู้[adj.] (phēt phū) EN: male FR: mâle
พืชต้นพ่อ[n. exp.] (pheūt ton p) EN: FR: plante mâle [m]

male ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außengewinde {n}external thread; male thread
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous
Denkmal {m} | Denkmäler
Dressman {m}(male) model
Buchsenleiste {f}female header; female connector strip
Federleiste {f} | verkabelte Federleistefemale multipoint connector | harnessed female connector
Federsignal {n} [techn.]female signal
Innengewinde {n}female thread; internal thread
Innenvierkantantrieb {m} (Schlüssel)female square drive
Kabelsteckverbinder {m} (Federleiste) [techn.]female cable connector
Mutterteil {n}female connection
Schraubenmutter {f}female screw
Steckerbuchse {f}female plug
weiblich {adj} | weiblicher | am weiblichstenfemale | more female | most female
Fresko {n}; Freskomalerei
Bergschlucht {f}; schmales, enges Tal | Bergschluchten
Graffiti {n}; Wandmalerei
Hammerhuhn {n} [ornith.]Maleo Fowl
Bauhöhe {f} | normale Bauhöhe | verkürzte Bauhöheheadroom | standard headroom | standard standard
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
Maler {m}; Malerin
Chauvihaltung {f}male chauvinist attitude
Krankenpfleger {m}male nurse
Männerchor {m}male choir
Männergesellschaft {f}male society
Rüde {m}male dog
Stecker {m} | freier Steckermale plug | straight plug
Stiftstecker {m}male connector
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding
Wechseljahre {pl} des Mannesmale menopause
Männlichkeit {f}maleness
Weiblichkeit {f}femaleness
übelwollend {adv}malevolently
Napkin-Feder {f} [techn.]napkin female
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest
Normale {f} [math.] | Normalen
Betriebsbreite {f} des Reifens | maximale Betriebsbreiteoverall tyre width | maximum overall tyre width in service
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า male
Back to top