ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beneficent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beneficent*, -beneficent-

beneficent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beneficent (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ Syn. generous
English-Thai: HOPE Dictionary
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี,เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial
English-Thai: Nontri Dictionary
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Praise you, Bill, for thou art beneficent!สดุดีแก่นาย บิล แกความดีความชอบของนาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beneficent
Back to top