ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crook*, -crook-

crook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crook (vt.) ขโมย (คำสแลง) Syn. steal
crook (n.) คนทุจริต See also: คนหลอกลวง
crook (vi.) โค้งงอ Syn. bend, curve
crook (n.) ตะขอ
crook (vt.) ทำให้โค้งงอ Syn. bend, curve
crooked (adj.) โค้งงอ Syn. curved, bent Ops. unbent
crooked (adj.) เบี้ยว See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
crooked (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonest, corrupt
English-Thai: HOPE Dictionary
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
English-Thai: Nontri Dictionary
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crooklyingท่านอนหงายชันเข่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คดเคี้ยว (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. วนเวียน, ลดเลี้ยว, คดโค้ง Ops. ตรง
คดโค้ง (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. วนเวียน, ลดเลี้ยว Ops. ตรง
วนเวียน (v.) crook See also: wind, twist, curve Syn. ลดเลี้ยว, คดโค้ง Ops. ตรง
กระยึกกระยือ (adj.) crooked See also: askew, distorted, disordered Syn. ยึกยือ
ชุ้ง (adj.) crooked See also: bent, curved Syn. โค้ง, คด, โก่ง Ops. ตรง
มุ้ม (adj.) crooked See also: hooked, curved downward, bent Syn. งุ้ม
ยึกยือ (adj.) crooked See also: askew, distorted, disordered
เงี้ยว (adj.) crooked See also: tortuous, bent, curved Syn. คด, งอ Ops. ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับคดเก่าอย่างผม
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับการโกงเก่าอย่างผม
His name is Flint Marko. He's a small-time crook who's been in and out of prison.ฟลิ้นท์ มาร์โค พวกลักเล็กขโมยน้อย เข้าๆออกๆคุกตลอดเวลา
What kind of crook leaves a note?โจรประเภทไหนกันทิ้งป้ายให้ตำรวจตาม
He's not a crook He's paid by Davidแพทริก เขาไม่ได้เป็นคนคดโกง เราได้เิงินจากเดวิท
A crook trying to become a politician...คนชั่วพยายามเป็นนักการเมือง
If you ain't no crook When I'm in need Holla' we want pre-nup# ถ้านายไม่ใช่คนโกง เราต้องการ สัญญาก่อนสมรส #
If by someone you mean the tender crook of my elbow.ถ้าใครที่เธอว่า รวมถึงข้อศอกของฉันด้วยนะ
And in lighter news, a small-time crook with a long list of wrongs he was making amends for has finally finished, and you'll never guess how it ended.และยังมีข่าวเบาๆ กว่านี้ ตีนแมวเวลาน้อย แต่มีรายการขโมยผิดพลาดซะยาวเหยียด ได้ทำการขโมยของ แล้วสุดท้ายก็ลอยนวล
I knew it back then, but he became an outright crook and came back to us.แม่จำได้แม่น แต่เขากลับเป็นคนเลวกลับมาหาพวกเรา
That's a good cover for the crook you got tending bar downstairs.นั่นจะเป็นเกราะชั้นดี ให้พวกมิจฉาชีพ คุณมีชนักติดหลังอยู่
He called Andrew a crook to his face.เขาเรียกแอนดริวว่า คนหลอกลวงต่อหน้า

crook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāi, ㄨㄞ, 歪] askew; at a crooked angle; devious; noxious
[qū, ㄑㄩ, 曲] bent; crooked; wrong
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, 屈曲] crooked
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
[zhěn, ㄓㄣˇ, 紾] crooked; obstinate; twist a cord
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 歪点子 / 歪點子] illegal device; devious; crooked
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped

crook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
クルックス管[クルックスかん, kurukkusu kan] (n) Crookes tube
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26)
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
手を変え品を変え;手を替え品を替え[てをかえしなをかえ, tewokaeshinawokae] (exp) by hook or by crook; by all possible means
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin)
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)
湾曲(P);彎曲;弯曲;わん曲[わんきょく, wankyoku] (n,vs,adj-no) curve; bend; crook; (P)
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

crook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
โกงกิน[v.] (kōngkin) EN: be corrupt ; be a crook FR: être corrompu
ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล[xp] (mai dāi dūa) EN: by hook or by crook FR: faire flèche de tout bois
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve ; arch ; contract FR: courber ; plier ; recourber ; arquer ; ployer ; fléchir ; infléchir ; gauchir
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ศฐะ[n.] (satha) EN: crook ; swindler FR:
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
ฉิ่ง[adj.] (ching) EN: crooked ; not straight FR: tordu
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang ) EN: crooked nose FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
กังฉิน[adj.] (kangchin) EN: corrupt ; crooked FR: corrompu
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
เขาเกก[n.] (khaokēk) EN: crooked horns FR:
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
คด[adj.] (khot) EN: bent ; curved ; crooked FR:
คด[adj.] (khot) EN: dishonest ; crooked ; not straightforward FR: malhonnête
คดโค้ง[adj.] (khot khōng) EN: crooked ; meandering FR:
คดโกง[adj.] (khotkōng) EN: crooked ; deceitful ; cheating ; perfidious FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved FR: courbé ; incurvé ; tordu
กระทด[adj.] (krathot) EN: bent ; crooked FR:
กระยึกกระยือ[adj.] (krayeukkray) EN: crooked FR:
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
งอ[adj.] (ngø) EN: bent ; curved ; arched ; crooked ; warped FR: recourbé ; tordu
ซอกแซก[adj.] (søksaēk) EN: winding ; indirect ; crooked ; tortuous FR:
ทุย[n.] (thui) EN: water buffalo ; buffalo with two-crooked horns FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
วงศ์[adj.] (wong) EN: crooked ; dishonest FR:
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked FR: denteler ; cranter
ยึกยือ[adj.] (yeukyeū) EN: crooked FR:
ย้วย[adj.] (yūay) EN: crooked ; askew ; warped ; out of shape FR:

crook ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krumm {adj} | krummer | am krummstencrooked | more crooked | most crooked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crook
Back to top