ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *man*, -man-

man ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
man (n.) ผู้ชาย See also: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย Syn. he, gentleman, Sir, Mr.
man (n.) มนุษย์ See also: มนุษยชาติ, คน Syn. men and women, mankind, human beings
man (n.) คนงานชาย See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย Syn. manservant, attendant, servant
man (n.) ทหารชาย
man (n.) สามี (คำสแลง) See also: ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว Syn. husband, lover
man (n.) คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง) See also: คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย
man (vt.) เข้าประจำที่ See also: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง Syn. fortify, garrison
man (vt.) จัดกำลังคน See also: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน Syn. arm, equip, furnish
man about town (n.) คนชอบเข้าสังคม Syn. fop
man Friday (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man Fridays (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man in the street (idm.) คนทั่วไป See also: คนปกติ
man in the street (idm.) คนทั่วไป
man of God (n.) นักบวช See also: นักบุญ, ฤาษี
man of letters (n.) ผู้แต่งวรรณกรรม
man of the world (n.) คนจัดเจนเรื่องทางโลก
man servant (n.) คนใช้ผู้ชาย See also: บริกรชาย Syn. valet, steward
man to man (idm.) พูดตรงๆ See also: พูดกันตัวต่อตัว
man-at-arms (n.) ทหาร See also: นักรบ Syn. soldier, legionary
man-eater (n.) สัตว์กินเนื้อคนเป็นอาหาร (เช่น เสือ, ฉลาม) Syn. man-eater, spitfire
man-eater (n.) มนุษย์กินคน See also: คนกินคน Syn. cannibal
man-eating (adj.) ซึ่งกินคน Syn. cannibal, carnivorous
man-eating fish (n.) ปลาปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. serrosalmo
man-eating fish (n.) ปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. serrosalmo
man-hour (n.) หน่วยเวลาของระบบอุตสาหกรรม See also: หนึ่งชั่วโมงการทำงานของคนหนึ่งคน
man-made (adj.) ซึ่งทำเทียม See also: ปลอม, ซึ่งไม่แท้, ซึ่งสร้างขึ้นมา Syn. manufactured, unnatural, counterfeit
man-of-war (n.) เรือรบ Syn. battleship, naval vessel
man-size (adj.) เป็นขนาดสำหรับคนหนึ่งคน Syn. man-sized
man-sized (adj.) เป็นขนาดสำหรับคนหนึ่งคน Syn. man-size
man-to-man (adj.) จริงใจ See also: ซื่อสัตย์, บริสุทธิ์ใจ
manace (n.) คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ Syn. troublemaker
manacle (n.) กุญแจมือ See also: ตรวน, โซ่ตรวน Syn. fetter, handcuff
manacle (vt.) ใส่กุญแจมือ See also: ใส่ตรวน, ตีตรวน Syn. fetter, chain, handcuff
manage (vi.) สำเร็จ See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ Syn. compass
manage (vt.) ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้) See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ Syn. triumph, win through
manage (vt.) จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน) Syn. conduct, carry on
manage (vi.) บริหาร See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล Syn. administrate, direct
manage out (phrv.) ทำโดยปราศจาก See also: งด Syn. do without, go without, live without
manage with (phrv.) ใช้
manage without (phrv.) มีชีวิตอยู่ได้ See also: อยู่รอดได้ Syn. do without, go without
English-Thai: HOPE Dictionary
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง
man fridayn. ผู้ช่วยผู้จักการที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่าง
man of godนักบุญ,ผู้ที่พระเจ้าดลใจให้มาสั่งสอนประชาชน,พระ
man of the worldผู้จัดเจนโลก,ผู้จัดเจนในโลกียวิสัย, Syn. worldly
man-at-arms(แมน'อัท อาร์มซ) n. ทหารม้าที่ติดอาวุธหนัก
man-child(แมน'ไชดฺ) n. เด็กผู้ชาย,บุตรชาย pl. men-children
man-eater(แมน'อีเทอะ) n. มนุษย์กินคน,สัตว์ที่กินเนื้อคนเป็นอาหาร, See also: maneating adj.
man-hour(แมน'เอาเออะ,แมน'เอาร์) n. ชั่วโมงการทำงานโดยคนหนึ่งคนเป็นหน่วยเวลาการทำงานในอุตสาหกรรมใช้อักษรว่า"man-hr"
man-of-war(แมน'เอิฟวอร์) n., (pl. men-of-war) เรือรบ,=Portuguese man-of-war (ดู), Syn. warship
man-to ###SW. man (แมน'ทะแมน) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
mana(มา'นา) n. อำนาจหรือแรงอาถรรพ์,อภินิหาร
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) ,, Syn. direct
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ
manchet(แมน'ชิท) n. ขนมปังสีขาวชนิดหนึ่ง
manchu(แมนชู') n. ชาวมองโกเลียในบริเวณแมนจูเรีย
manchuria(แมนชู`เรีย) n. แมนจูเรีย
mandala(มัน'ดะละ) n. จักรวาล
mandarin(แมน'ดะริน) n. ภาษาจีนกลาง,ส้มจีน
mandatary(แมน'ดะเทอรี) n. ประเทศที่ได้รับอำนาจอาณัติในการปกครอง,ผู้ถือคำสั่ง,ผู้ได้รับอำนาจ, Syn. mandatory
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander
mandatory(แมน'ดะโทรี,-ทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) คำสั่ง,อาณัติ,ข้อบังคับ,จำเป็น,ซึ่งได้รับคำสั่ง. n. ผู้ได้รับมอบอาณัติการปกครอง., See also: manditorily adv., Syn. obligatory
mandible(แมน'ดะเบิล) n. กระดูกขากรรไกรล่าง
mandolin(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.
mandoline(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.
mandrake(แมน'เดรค) n. ต้นจำพวก Mandragora officinarum มีรากคล้ายคน
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.
manege(แมนีซ',-เนซ') n. ศิลปการฝึกและขี่ม้า
manes(เม'นิซ) n. วิญญาณของผู้ตาย,ดวงวิญญาณเงา, Syn. Manes
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
English-Thai: Nontri Dictionary
man(n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร
MAN-man-eater(n) มนุษย์กินคน,สัตว์กินเนื้อคน
MAN-OF-man-of-war(n) เรือรบ
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ
mandible(n) ขากรรไกรล่าง,ปากนก
mandolin(n) พิณ,แมนโดลิน
mandrake(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา
mane(n) แผงคอสัตว์
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
manganese(n) แร่แมงกานิส
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์
mangle(vt) ตัด,ฉีก,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้เสีย,ทำให้แหลกเหลว
mango(n) มะม่วง
mangosteen(n) มังคุด
mangrove(n) ต้นโกงกาง
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
maniac(adj) คลุ้มคลั่ง,บ้า,บ้าคลั่ง,วิกลจริต
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท
manipulation(n) การจัดทำ,การจัดการ,การยักย้าย
manipulator(n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ
mankind(n) มนุษยชาติ,คน,มนุษย์,พวกผู้ชาย
manlike(adj) เหมือนมนุษย์,เป็นลูกผู้ชาย
manliness(n) ความเข้มแข็ง,ความเป็นลูกผู้ชาย
manly(adj) สมเป็นชาย,เข้มแข็ง
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandalaภาพมณฑล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandamus (L.); mandamus, writ ofหมายบังคับของศาลให้ปฏิบัติการ (ที่อยู่ในหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandatary; mandatoryผู้ได้รับมอบอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandateอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandated territoryอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandible; lower jawขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular-ขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manganese noduleก้อนแมงกานีสทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mangeโรคเรื้อนสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mangroveพืชชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
manhood suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maniaอาการฟุ้งพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifoldท่อร่วม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manikin; lay figure; manakin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manipulateจัดดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manipulationการชักใยทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manipulator; positionerตัวจัดแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mansard roofหลังคาแบบแมนซาร์ด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mansion-houseเคหสถาน [ดู dwelling] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mantal spine; genial tubercleปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mantissaแมนทิสซา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mantleเนื้อโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
manualด้วยมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Man (Buddhism)มนุษย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Manchuria (China)แมนจูเรีย (จีน) [TU Subject Heading]
Mandala (Buddhism)มัณฑลยู (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Mandarin dialectsภาษาจีนกลาง [TU Subject Heading]
mandateอาณัติ [การทูต]
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]
mandatory provisionบทบัญญัติบังคับ [การทูต]
Mandibleขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Mandibularขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandolinแมนโดลิน [TU Subject Heading]
Mandrake Rootรากของแมนเดรท [การแพทย์]
Mandrillsแมนดริลล์ [การแพทย์]
Manebมาเน็บ [การแพทย์]
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Manganeseแมงกานีส [TU Subject Heading]
Manganite แมงกาไนต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเลยและลำพูน ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่สำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]
Mangiumกระถินเทพา [TU Subject Heading]
Mangoมะม่วง [TU Subject Heading]
Mangosteenมังคุด [TU Subject Heading]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Manhole บ่อตรวจ บ่อที่ติดตั้งเป็นระยะในระบบท่อระบาย เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมท่อ และลงไปบำรุงรักษาท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Maniaอาการคลั่ง, ภาวะคลุ้มคลั่ง, โรคจิตอารมณ์คลั่ง [การแพทย์]
Manic Depressive Diseaseความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง [การแพทย์]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]
Manifoldสายยาง [การแพทย์]
Manifold business forms industryอุตสาหกรรมแบบพิมพ์ทางธุรกิจแบบพับ [TU Subject Heading]
Maniocมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]
Manipulateจับต้อง [การแพทย์]
Manipulative behaviorพฤติกรรมชักจูง [TU Subject Heading]
Manipulator (Mechanism)แขนกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mannansแมนแนนส์ [การแพทย์]
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
Manipulationการปั่นหุ้นการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าปู่ (n.) aged man adored by people Syn. ปู่เจ้า
เรียงหมอน (n.) name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life
ชาย (n.) man See also: male Syn. ผู้ชาย, บุรุษ Ops. หญิง, ผู้หญิง
บุรุษ (n.) man See also: gentleman, male Syn. ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย Ops. สตรี
ผู้ชาย (n.) man See also: gentleman, male Syn. ชาย, เพศชาย Ops. สตรี
ผู้ชาย (n.) man See also: male Syn. บุรุษ Ops. หญิง, ผู้หญิง
กำลังคน (n.) man power See also: human resources
ตัวต่อตัว (adv.) man to man See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons Ops. รุม
ตัวต่อตัว (adv.) man to man See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons Ops. รุม
เลกวัด (n.) man who dedicated his life to the service of a monastery
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
ทิด (n.) man who resumes secular life
ควบคุมงาน (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน
จัดการ (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน, ควบคุมงาน
ดำเนินการ (v.) manage See also: carry out, conduct, engage in, do, perform, proceed, carry on, execute Syn. กระทำ, ทำ, ลงมือ, จัดการ, ปฏิบัติการ, ทำงาน
เดินรถ (v.) manage a line of motor vehicles See also: operate motor vehicles
ฝ่ายจัดการ (n.) management division
คณะบริหาร (n.) management team See also: executive management Syn. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร (n.) management team See also: executive management
ผจก. (n.) manager Syn. ผู้จัดการ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
He is a very difficult man to live withเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
I told myself I could pass any test a man could passฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
Good work for a man as young as he wasงานที่ดีสำหรับคนหนุ่มอย่างเขา
I understand you're a man that knows how to get thingsฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
No man has ever done this for me beforeไม่มีผู้ชายคนไหนเคยทำอย่างนี้ให้ฉันมาก่อน
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
I'm not a man if I let them laugh at me like thatฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
My dad told me that every man goes his own wayพ่อบอกกับฉันว่า ทุกๆ คนดำเนินไปตามทางของตนเอง
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
How romantic!ช่างโรแมนติกจัง
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
How many times do I have to tell you?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกเธอ?
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
You have another womanคุณมีผู้หญิงคนอื่น
She is a woman not born yesterdayเธอไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว
If I were a man I'd show you.ทุกคนมีสิทธิ์จะได้มัน
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ:
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด
Not in one man nor a group of men, but in all men. In you!ไม่ได้อยู่ที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มนึง แต่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน รวมทั้งคุณ
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน
Why not? There was only a cottage down there and a strange man who...ทําไมละคะ ก็มีเเค่กระท่อมเเละชายเเปลกหน้า--
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา

man ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
野蛮人[yě mán rén, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ ㄖㄣˊ, 野蛮人 / 野蠻人] barbarian
满满当当[mǎn mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满满当当 / 滿滿當當] brim full; completely packed
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 布须曼人 / 布須曼人] bushman (African minority)
加德满都[jiā dé mǎn dū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄇㄢˇ ㄉㄨ, 加德满都 / 加德滿都] Kathmandu (capital of Nepal)
开曼群岛[Kāi màn Qún dǎo, ㄎㄞ ㄇㄢˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 开曼群岛 / 開曼群島] Cayman Islands
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
弥漫星云[mí màn xīng yún, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 弥漫星云 / 瀰漫星雲] diffuse nebula
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, 男扮女装 / 男扮女裝] dress in drag (male to female); man disguised as a woman
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, 漫漫长夜 / 漫漫長夜] endless night (成语 saw); fig. long suffering
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 长夜漫漫 / 長夜漫漫] endless night (成语 saw); fig. long suffering
慢慢吃[màn màn chī, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔ, 慢慢吃] Enjoy your meal!; Bon appetit!
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"
满坑满谷[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, 满坑满谷 / 滿坑滿谷] filling every nook and cranny
日耳曼语[Rì ěr màn yǔ, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ ㄩˇ, 日耳曼语 / 日耳曼語] Germanic language
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
大满贯[dà mǎn guàn, ㄉㄚˋ ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, 大满贯 / 大滿貫] grand slam
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, 加里曼丹 / 加裡曼丹] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo)
[lǎo, ㄌㄠˇ, 佬] male; man (Cantonese)
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
人定胜天[rén dìng shèng tiān, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ, 人定胜天 / 人定勝天] man can conquer nature (成语 saw); human wisdom can prevail over nature
男子汉[nán zǐ hàn, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄏㄢˋ, 男子汉 / 男子漢] man (i.e. manly, masculine)
[cái, ㄘㄞˊ, 材] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent
诺曼人[Nuò màn rén, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 诺曼人 / 諾曼人] Normans (people)
诺曼底[Nuò màn dǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ, 诺曼底 / 諾曼底] Normandy, France
诺曼底人[nuò màn dǐ rén, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖㄣˊ, 诺曼底人 / 諾曼底人] Norman (people)
诺曼底半岛[Nuò màn dǐ bàn dǎo, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 诺曼底半岛 / 諾曼底半島] Normandy peninsula
诺曼第[Nuò màn dì, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ, 诺曼第 / 諾曼第] Normandy, France
老汉[lǎo hàn, ㄌㄠˇ ㄏㄢˋ, 老汉 / 老漢] old man; I (an old man referring to himself)
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, 老头儿 / 老頭兒] old man (often impolite)

man ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
ギャグマン[, gyaguman] (n) gagman; gag man
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man
クロマニョン人[クロマニョンじん, kuromanyon jin] (n) Cro-Magnon man
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
ダサメン[, dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man
ナイスミドル[, naisumidoru] (n) attractive middle-aged man (wasei
バタ屋[バタや, bata ya] (n) (col) ragman; garbage man
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup
ヒットマン[, hittoman] (n) hit man
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni)
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P)
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man
マージナルマン[, ma-jinaruman] (n) marginal man
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food
メッシー君[メッシーくん, messhi-kun] (n) (sl) (See 飯・めし・1) man used by a woman to pay for her meals
メトロポリタンエリアネットワーク[, metoroporitan'erianettowa-ku] (n) {comp} Metropolitan Area Network; MAN
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
万景峰号;マンギョンボン号[マンギョンボンごう(マンギョンボン号);ばんけほうごう(万景峰号);まんけいほうごう(万景峰号), mangyonbon gou ( mangyonbon gou ); bankehougou ( man kei mine gou ); mankeihougou (] (n) Mangyongbong-92, a mixed passenger-cargo ferry running between Wonsan in North Korea and Niigata
三面六臂[さんめんろっぴ, sanmenroppi] (n) rush of business; versatility; man who can do the work of many
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
乙女男子[おとめだんし, otomedanshi] (n) effeminate man
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
交渉人[こうしょうにん, koushounin] (n) negotiator; bargainer; point man
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
コマンド[こまんど, komando] command, commando
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode
コマンドライン[こまんどらいん, komandorain] command line
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level
コマンド入力[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] command input
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] command line
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument
コマンド要求[コマンドようきゅう, komando youkyuu] command request
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands
サブコマンド[さぶこまんど, sabukomando] subcommand
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman
学び[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
学ぶ[まなぶ, manabu] Thai: เรียน
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite
招く[まねく, maneku] Thai: ก่อให้เกิด
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
方法[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
間に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ

man ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people ; educated people FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
บุรุษ-[pref.] (burutsa-) EN: man ; male FR:
บุถุชน[n.] (buthuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ชายชาว[n.] (chāi chāo) EN: man FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชายชาวนิวซีแลนด์[n. prop.] (chāi chāo N) EN: New Zealander ; New Zealand man FR: Néo-zélandais [m]
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man FR: démon [m] ; monstre [m]
ชายหนุ่ม[n. exp.] (chāi num) EN: young man FR: jeune homme [m]
ชายอกสามศอก[n. exp.] (chāi ok sām) EN: real man ; manly guy ; he-man FR: vrai mec [m]
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man FR: célibataire [m]
ช่างมันเถอะ[X] (chang man t) EN: Let it be! ; So be it! FR: peu importe ! ; oubliez !
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra n) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman FR:
เอกบุรุษ[n.] (ēkkaburut =) EN: great man ; great personnage FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
หัวหน้าใหญ่[n. exp.] (hūanā yai) EN: top man ; big boss FR:
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: closet gay ; effeminate gay man FR:
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: behind-the-scene man ; wire-puller FR:
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; womanizer ; blood FR: petit maître [m] ; galant [m]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman FR: porte-parole [m]
กำเนิดของมนุษย์[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of man ; origin of mankind FR: origine de l'homme [f] ; origine de l'humanité [f]
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: man of the warrior caste ; warrior-ruler; nobles FR:
คีย์แมน[n. exp.] (khīmaēn) EN: key man FR: homme clé [m]
คน[n.] (khon) EN: person ; man ; human ; people ; human being ; creature FR: personne [f] ; individu [m] ; être [m] ; être humain [m] ; humain [m] ; quidam [m] ; bonhomme [m] (fam.) ; gens [mpl, fpl] ; membre [m] ; créature [f]
คนช่างฝัน[n. exp.] (khon chang ) EN: fancied man FR:
คนชรา[n. exp.] (khon charā) EN: old man FR:
คนชั่วช้า[n. exp.] (khon chūach) EN: bad man FR:
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood FR:
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
คนมีคุณธรรม[n. exp.] (khon mī khu) EN: good man ; righteous person ; virtuous person ; person of good character FR:
คนมุทะลุ[n. exp.] (khon muthal) EN: impulsive man FR: personne impulsive [f]

man ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sanitäter {m}ambulance man
Arbeiter {m}working man
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man
Normalbürger {m}common man
Menschenbild {n}conception of man; idea of man
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man
Menschenwürde {f}dignity of man
Liebhaber {m}fancy man
Franzose {m}French man
Ortsansässige {m}local man
Lumpensammler {m}rag and bone man
Neandertaler {m}Neanderthal; Neanderthal man
Handlanger {m}odd-job man
Alte {m}old man
Gefolgsmann {m}party man
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle
Weitblick {m} | ein Mann mit Weitblickvision | a man of vision
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel
Buchungsgebühr {f}account management fee
Bilanzierungshandbuch {n}accounting manual
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Nachforderung {f}additional demand; additional charge
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung
Administrationsbefehl {m}administration command
Werbeleiter {m}advertising manager
Greisin {f}aged woman
Außendienstleiter {m}agency manager
Handelsmakler {m}agent middleman
Gesamtnachfrage {f}aggregate demand
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
alamannisch {adj}Alamannic
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman
Amaninektarvogel {m} [ornith.]Amani Sunbird
Amokschütze {m}mad gunman
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia
androgen {adj}; vom männlichen Geschlechtshormon [med.]androgenic; masculine
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า man
Back to top