ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unexploded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unexploded*, -unexploded-

unexploded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexploded (adj.) ไม่ด้าน (กระสุน) Syn. loaded

unexploded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unexploded
Back to top