ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burning*, -burning-

burning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burning (adj.) ที่ถูกเผาผลาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burning costค่าเสียหายพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burningการเผา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดแสบปวดร้อน (v.) have a burning pain
เปรี้ยง (adj.) burning See also: strong, scorching Syn. จัด, กล้า, แรง
การเผา (n.) burning down See also: being on fire, flaming, blazing Syn. การเผาไหม้
การเผาผลาญ (n.) burning down See also: being on fire, flaming, blazing Syn. การเผา, การเผาไหม้
การเผาไหม้ (n.) burning down See also: being on fire, flaming, blazing Syn. การเผา
แดดกล้า (n.) burning sun See also: strong sunlight, hot sun
เปลวแดด (n.) burning sunshine
รุมไฟ (v.) keep the fire burning See also: make a smoldering fire Syn. สุมไฟ
เพลิงฟ้า (n.) fire made by a burning-glass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.
He woke with a jerk of his fist coming up, and the line burning out through his hand.เขาตื่นด้วยการกระตุกของ กำปั้นของเขาขึ้นมา และสายการเผาไหม้ออกมาจาก มือของเขา
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน
The worstwas the Daily Mail. They said the burning of passes...ที่หนักสุดก็คือ "เดลิเมล์" เขียนว่าการเผาใบผ่าน
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง
Monks burning themselves in protest.หรือพวกที่เผาตัวเองเพื่อประท้วง
I was alone under that burning skyผมอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่เปรี้ยง
What about my burning desire to study?อะไรที่เกี่ยวกับการการศึกษาของฉันเหรอ?
It tells me that goose-stepping morons like yourself should try reading books instead of burning them.มันบอกฉันว่า การเดินแบบปัญญาอ่อนเหมือนแก น่าจะอ่านหนังสือให้มากกว่านี้ แทนที่จะเผามัน
You actually went into a burning aeroplane?มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาคนที่มีเจตนาจะหลบหนี
A non-passenger, non-rescue worker went into a burning plane and pulled me out and disappeared?คนนั้น เค้าใช่ผู้ชายมาเฟียที่ลงหนังสือพิมพ์วันก่อนป่าวอ่ะ เธอรู้จักเค้าเหรอ
I summon the burning rain of death.ฉันจะเรียกฝนกรด แห่งความตาย.

burning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, 长明灯 / 長明燈] altar lamp burning day and night
火湖[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, 火湖] burning lake; lake of burning sulfur; inferno (in Christian mythology)
炽烈[chì liè, ㄔˋ ㄌㄧㄝˋ, 炽烈 / 熾烈] burning fiercely; flaming; blazing
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 香烟 / 香煙] cigarette; smoke from burning incense
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, 火刑] execution by fire; burning at the stake
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, 火热 / 火熱] fiery; burning; fervent; ardent; passionate
销毁[xiāo huǐ, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˇ, 销毁 / 銷毀] to destroy (by melting or burning)

burning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
かっか;かっかと[, kakka ; kakkato] (adv,adv-to,vs) (on-mim) burning hotly; burning redly
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
バーニング[, ba-ningu] (n) burning
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P)
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously
常灯[じょうとう, joutou] (n) (1) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar); (2) roadside lamp that stays lit all night
常灯明;常燈明[じょうとうみょう, joutoumyou] (n) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar)
情炎;情焔[じょうえん, jouen] (n) burning passion; flaming desires
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house
火照り;熱り[ほてり, hoteri] (n,adj-no) (1) a glow; heat; (2) burning sensation; hot flash
焚書坑儒[ふんしょこうじゅ, funshokouju] (n) burning books on the Chinese classics and burying Confucian scholars alive
焼け野の雉夜の鶴[やけののきぎすよるのつる, yakenonokigisuyorunotsuru] (exp) (obsc) parents may risk life and limb for their children (like a pheasant when the plains are burning or a crane on a cold night)
焼香台[しょうこうだい, shoukoudai] (n) altar, stand or table for burning incense
燃木[もえぎ, moegi] (n) (1) (obsc) burning wood; (2) (obsc) (See 薪) firewood
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing
護摩[ごま, goma] (n) Buddhist rite of cedar-stick burning
錦木[にしきぎ;ニシキギ, nishikigi ; nishikigi] (n) (uk) winged spindle-tree (Euonymus alatus); burning bush; winged euonymus
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb
焼き払う[やきはらう, yakiharau] (v5u,vt) to clear away by burning; to reduce to ashes
燃焼[ねんしょう, nenshou] (n,vs) burning; combustion; (P)
燎原[りょうげん, ryougen] (n) agricultural burning; setting a field ablaze

burning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการแสบร้อน[n. exp.] (ākān saēp r) EN: burning sensation FR:
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
แดดกล้า[n. exp.] (daēt klā) EN: burning sun FR:
ไฟไหม้[n.] (fai mai) EN: fire ; burning ; conflagration FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks ; soapstone FR:
การเผา[n.] (kān phao) EN: burning down FR: combustion [f]
การเผาไหม้[n.] (kān phao ma) EN: burning down ; combustion FR: combustion [f]
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao ph) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing FR:
กลิ่นเหม็นเกรียม[n. exp.] (klin men kr) EN: smell of burning FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
กลิ่นไหม้[n. exp.] (klin mai) EN: smell of burning FR: odeur de brûlé [f] ; odeur de roussi [f]
เลนส์รวมแสง[n. exp.] (len rūam sa) EN: burning glass ; burning lens FR:
หมกไหม้[adj.] (mokmai) EN: weighed down with anxiety ; burning with bitterness ; tormented FR:
เปรี้ยง[adj.] (prīeng) EN: burning FR:
แสบร้อน[adj.] (saēp røn) EN: burning FR:
สันดาป[n.] (sandāp) EN: combustion ; roasting ; burning FR: combustion [f]
การเผาไหม้เสริม[n. exp.] (kān phao ma) EN: afterburning FR:
เพลิงฟ้า[n.] (phloēngfā) EN: fire made by a burning-glass FR:

burning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Köhlerei {f}charcoal burning
Flammentod {m}death by burning
Ölfeuerungsanlage {f}oil burning installation
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost
Abbrennen {n}burning off
Feuersglut {f}burning heat
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity
glühendheiß {adj}burning hot
tatendurstig {adj}burning for action
Bücherverbrennung {f}bookburning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burning
Back to top