ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathe*, -breathe-

breathe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathe (vi.) หายใจ See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
breathe again (phrv.) รู้สึกปลอดภัย See also: ปลอดภัย
breathe fresh life into (vt.) ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว See also: ทำให้เป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง Syn. revitalize
breathe in (phrv.) สูดอากาศเข้าไป See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into (phrv.) สูด See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
breathe new life into (idm.) ทำให้มีชีวิตชีวา
breathe of (phrv.) เผยความลับ See also: พูดหรือบอกสิ่งที่ไม่ควรพูด
breathe on (phrv.) มีความคิดที่แย่หรือไม่ดีเกี่ยวกับ Syn. breathe upon
breathe out (phrv.) ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
breathe out (phrv.) พ่นควันออก (ด้วยการหายใจ)
breathe out (phrv.) เปล่งเสียง See also: พูด
breathe upon (phrv.) หายใจรด (บางสิ่ง) Syn. breathe on
breathe upon (phrv.) มีความคิดที่แย่หรือไม่ดีเกี่ยวกับ Syn. breathe on
breather (n.) การพักผ่อนระยะสั้น Syn. break
English-Thai: HOPE Dictionary
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
English-Thai: Nontri Dictionary
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หายใจ (v.) breathe
การสูบ (n.) breathe (something) in See also: smoking, inhaling and exhaling
กระเเหม็บ (adv.) breathe weakly Syn. พะงาบ, แขม็บๆ
แขม็บ (adv.) breathe weakly Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ, แขม็บๆ
แขม็บๆ (adv.) breathe weakly Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whatever they are, they breathe air.ไม่ว่าเป็นใครต้องมีลมหายใจ
You can make that live, breathe and jump again.คุณสามารถทำให้มีชีวิตเพื่อหายใจและกระโดดได้อีกครั้ง
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป
I breathe regularly.ฉันหายใจอย่างสม่ำเสมอ
#Yearning to breathe free #เธอจะหายใจ ได้อย่างที่เธอต้องการ
Aqua Man can breathe underwater and talk to fish.มนุษย์น้ำหายใจใต้น้ำ และคุยกับปลาได้
I'm going to breathe some life into this presentation.ฉันจะสร้างความมีชีวิตชีวา ให้กับงานแสดงนี้
Just breathe or something, would you?หายใจเข้าลึกๆสิ ได้มั้ย
Just breathe and relax. That's it.หายใจและผ่อนคลาย อย่างงั้นแหละ
Maybe you could learn to breathe through your nose.บางทีฉันอาจจะสอนนาย ให้หายใจก็ได้
Well, say what you want. Just don't breathe on me.โอเค, คุณจะพูดอะไรก็ได้ แต่อย่าหายใจมาทางผม.
They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting.บอกให้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อฆ่าเชื้อโรค

breathe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, 呴] breathe on; yawn; roar
[xǔ, ㄒㄩˇ, 喣] to breathe upon
[xū, ㄒㄩ, 欨] to blow or breathe upon to smile
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
呼吸[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ, 呼吸] breathe
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 密闭式循环再呼吸水肺系统 / 密閉式循環再呼吸水肺系統] closed-circuit rebreather scuba (diving)

breathe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp,v5k) to breathe in and breathe out
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P)
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale
息を引き取る[いきをひきとる, ikiwohikitoru] (exp,v5r) to pass away; to breathe one's last
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk
目を閉じる[めをとじる, mewotojiru] (exp,v1) (1) to close one's eyes; to lower one's eyelids; to shut one's eyes; (2) to die; to breathe one's last
肩で息をする[かたでいきをする, katadeikiwosuru] (exp,vs-i) to breathe heavily (e.g. with much movement of the shoulders)
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas
一息入れる[ひといきいれる, hitoikiireru] (exp,v1) (See 一息) to take a breather
半閉鎖式リブリーザー[はんへいさしきリブリーザー, hanheisashiki riburi-za-] (n) semiclosed rebreather
小休止[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n,vs) a break or breather
小憩[しょうけい, shoukei] (n,vs) a short break or breather; brief recess
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull
息抜き[いきぬき, ikinuki] (n,vs) taking a breather; relaxation; vent hole
息継ぎ[いきつぎ, ikitsugi] (n,vs) a breather; a breathing spell
閉鎖式リブリーザー[へいさしきリブリーザー, heisashiki riburi-za-] (n) closed circuit rebreather
骨を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp,v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break

breathe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe FR: respirer
หายใจเฮือก[v. exp.] (hāijai heūa) EN: breathe heavily FR:
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai ) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler
หายใจระรวย[v. exp.] (hāijai rarū) EN: breathe faintly FR:
หายใจร่อแร่[v. exp.] (hāijai røra) EN: breathe feebly ; breathe one's last FR:
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath ; breathe heavily FR:
แขม็บ[v.] (khamaep) EN: breathe faintly ; gasp ; pant FR:
แขม็บ ๆ = แขม็บๆ[v. exp.] (khamaep-kha) EN: breathe weakly FR:
มีชีวิต[v.] (mī chīwit) EN: live ; be alive ; breathe ; exist FR: vivre ; être en vie
พ่นไฟ[n. exp.] (phon fai) EN: breathe fire ; be a blowtorch FR:
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
สิ้นลมหายใจ[v. exp.] (sinlom hāij) EN: breathe one's last FR: rendre son dernier souffle
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
เว้นวรรค[v.] (wēnwak) EN: take a break (from) ; take a breather FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathe
Back to top